Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 438

гр.Сливен, 30.05.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Сливенски районен съд, гражданско отделение, трети състав в публично заседание на деветнадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при секретаря М.А., като разгледа докладваното от районния съдия гр.д.№ 22 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Предмет на разглеждане е предявен е иск с правно основание чл.213 КЗ (отм.), вр.§22 ПЗР КЗ, вр.чл.49 ЗЗД.

Ищцовото застрахователно дружество твърди, че между него и лицето Ж.И.П., ЕГН: ********** *** била сключена застраховка "КАСКО Стандарт" със застрахователна полица № 4704141000000794, валидна от 07.10.2014г. до 07.10.2015г., по отношение на лек автомобил - марка „МЕРЦЕДЕС", модел „Е 220" с рег. № СН 3030 КА.

На 11.05.2015г. в гр.Сливен, при движение по ул. "Керамика", кв."Индустриален" при дъждовно време, управляваното от Ж.И.П. МПС, описано по-горе, преминало през несигнализирана и необезопасена дупка на пътното платно за движение. Били нанесени щети на автомобила, а именно предна дясна гума „Дженерал" 205/60/16, джанта лята предна дясна, облицовка на предната броня, подкалник, кора на двигател. За нанесените имуществени вреди в дружеството ищец била образувана щета под № 470414151520394.

Стойността на нанесените щети била общо в размер на 496.20 лв.  представляващи демонтаж и подмяна на описаните по-горе детайли и труд. Сумата била изплатена с преводно нареждане от 06.07.2015г. на „АВТОТРАВМАТОЛОГИЯ, ЕООД- сервиза извършил ремонта на увреденотото МПС.

От водача на пострадалия автомобил и свидетеля на ПТП П.П.И., ЕГН ********** ***, била подадена декларация за настъпилото ПТП с материални щети, в съответствие с Глава четвърта, раздел I, т.1 и т.6.3 от Общите условия по застраховка „Каско" на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп".

От тази декларация било видно, че причина за настъпването на ПТП било наличието и необезопасяването на дупка върху пътното платно. Вината за това била на ответната община, тъй като тя била собственик на пътя и следвало да възстанови заплатената сума.

От съда се иска осъждане на ответната община да заплати на ищеца сума в размер на 496,20 лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение по застраховка „Каско” за щети, причинени на трето лице в резултат на управление на МПС – пропаднало в необезопасена дупка на платното за движение,ведно със законната лихва върху главницата, считано от 05.01.2016г. – датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на задължението. Претендират се деловодни разноски.

В срока по чл.131 ГПК ответната по иска страна е депозирала отговор на исковата молба, с който оспорва претенцията по основание и размер.

Твърди, че от представените от ищеца доказателства не можело да се направи категоричен извод за осъществяването на твърдяното като застрахователно събитие ПТП, за неговия механизъм и за наличието на причинно-следствена връзка между механизма на пътнотранспортното произшествие и вредите нанесени на автомобила. Освен това сочи, че  мястото на настъпване на ПТП било посочено неясно и бланкетно, което затруднявало защитата. Анализирайки ОУ на застрахователното дружество-глава ІV, т.5.4.1 извежда извод за липса на представен протокол за ПТП- констативен или двустранен такъв, което означавало, че изплатената парична сума нямала характер на застрахователно обезщетение, произтичащо от застрахователния договор.

Твърди, че липсата на основен документ удостоверяващ вида и степента на щетата, както и изясняване начина на причиняването й било основание за изключване изцяло отговорността на Община Сливен.

Прави се и възражение за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на водача на превозното средство, което обуславяло намаляване на размера на претендираното обезщетение. В тази връзка сочи разпоредбата на чл.20, ал.2 ЗДвП и твърди, че  водача на автомобила не съобразил поведението си на пътното платно като не избрал подходяща скорост за движение, респ. избягване на препятствието.

От съда се иска отхвърляне на предявения иск, евентуално намаляване на претенцията.

Претендират се разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като съобрази доводите на страните и след анализ на събраната доказателствена съвкупност по делото прие за установено от фактическа страна следното:

На 11.05.2015г. в светлата част на денонощието в гр.Сливен при движение по  ул.”Керамика” в индустриална зона настъпило ПТП с участник лек автомобил марка „Мерцедес Е 200” с рег.№ СН 3030 КА, собственост на Ж.И.П. *** и управлявано от него – притежаващ свидетелство за правоуправление на МПС № 280601991. Автомобилът бил технически изправен, видно от удостоверение за техническа изправност /л.21 от делото/. При движението си на горепосочената дата лекия автомобил попаднал с предната си дясна част в неравност / дупка/ на платното за движение, следствие на което по него настъпили материални щети.

Към датата на настъпване на ПТП автомобилът имал сключена застраховка „Каско стандарт” с ищцовото дружество, въз основа на писмена застрахователна полица № 4704141000000794/07.10.2014г. със срок на покритие от 00:00 часа на 07.10.2014г. до 00:00 часа на 07.10.2015г.

За настъпилото ПТП собственикът на автомобила Ж.П. депозирал декларация пред застрахователя. Такъв документ подписал и свидетеля П.И., с който верифицирал присъствието си на настъпилото ПТП.

На 12.05.2015г. собственикът на увредения автомобил депозирал пред застрахователя си заявление за изплащане на застрахователно обезщетение.

Ищцовото дружество завело щета № 470414151520394 и с възлагателно писмо от 18.05.2015г. автомобилът бил предаден за ремонт на доверен сервиз „Автотравматология” ЕООД гр.Сливен. След приключване на възстановителните работи, МПС-то било предадено на собственика с приемо-предавателен протокол от 17.06.2015г., а на застрахователя била издадена фактура на стойност 496,20 лв., платена на сервиза с платежно нареждане от 06.07.2015г.

На 28.07.2015г. ищцовото застрахователно дружество отправило покана до Община Сливен, като отговорно за ПТП лице да изплати сумата от 496,20 лв., заплатена от застрахователя за възстановяване щетите на МПС-то. Поканата била получена от Община Сливен на 03.08.2015г.

В хода на производството е назначена, респ.изготвена съдебна автотехническа експертиза. От заключението на вещото лице се установява, че на 11.05.2015г. в светлата част на денонощието лек автомобил Мерцедес Е 200 с рег.№ СН 3030 КА, управляван от Ж.П. *** в посока Фуражен завод попаднал с предната си дясна част в неравност пълна с вода. Автомобилът се движел със скорост около 40-50 км/ч. по посока „Тирбул” към Фуражен завод и с предна дясна гума попаднал в дупката, като се ударил с предната дясна гума и долната предна дясна част на автомобила в ръбовете на пътната настилка. Ударът бил отдолу нагоре, насочен към предната броня, която се намирала непосредствено пред предната гума. При попадането в дупката, предното дясно окачване се деформирало надолу около 20 см, както и след това рязко нагоре и всички елементи намиращи се в предната долна част на автомобила. При описания механизъм, видът на причинените щети бил силна деформация на гума, джанта, предна броня и подкалник. За възстановяването на щетите по автомобила следвало да се вложат нови части и труд, подробно описани по вид и стойност от вещото лице и пресметнато като обща стойност в размер на 496,20 лв. Описаният механизъм на ПТП бил в пряка връзка с неравността на пътя, запълнена с вода и от скоростта на движение на автомобила.

Според вещото лице водачът би могъл да избегне попадането на гумите в неравностите, запълнени с вода само при движение на автомобила с много ниска скорост под 30 км/ч и ако ги е забелязал предварително. Липсата на обозначение на неравностите е довела до движение с по-висока скорост от 30 км/ч, при която уврежданията по автомобила са били неизбежни.

При изслушването на експерта в открито съдебно заседание се установи, че за процесния пътен участък разрешената максимална скорост на движение била 50 км/ч. При движение на автомобила със скорост около 50 км/ч биха настъпили точно тези вреди, които са причинени на автомобила в процесния случай.

В хода на процеса са събрани и гласни доказателствени средства чрез разпит на двама свидетели-очевидци на настъпилото ПТП.

Механизмът на ПТП, установен от вещото лице се потвърждава и от показанията на двамата свидетели П. и И.. И двамата свидетели сочат, че автомобила при движение със скорост около 50 км/ч попаднал с предната си дясна част в неравност на пътя, запълнена с вода, следствие на което предната дясна гума получила прорез и  изпуснала. След  смяна на гумата автомобилът продължил движението си на собствен ход. Полицейски служители не били сигнализирани за този инцидент и не бил съставен протокол за ПТП.

Горната фактическа обстановка е несъмнена. Тя се установява от събраните по делото писмени доказателства, които съдът кредитира изцяло като неоспорени от страните. Съдът кредитира изцяло свидетелските показания, като последователни, логични, вътрешно непротиворечиви и кореспондиращи с писмените доказателства и доказателствени средства по делото.

Съдът кредитира заключението на изслушаната по делото съдебна авто-техническа експертиза, като неоспорено от страните и изготвено от вещо лице, в чиято компетентност и безпристрастност няма основания да се съмнява.

         Установеното от фактическа страна, обуславя следните правни изводи:

Предявеният осъдителен иск с правно основание чл.213 КЗ (отм.), вр.§22 ПЗР КЗ, вр.чл.49 ЗЗД - регресен иск на платилия обезщетение застраховател срещу причинителя на вредата, настъпила в резултат на виновно бездействие на служители на ответната Община Сливен, ищцовото дружество следва да установи по несъмнен начин съществуването на валидно застрахователно правоотношение между него и увреденото лице и заплащане на застрахователно обезщетение.

Първото от двете посочени обстоятелства се установи в процеса от представената застрахователна полица № 47041410000001794/07.10.2014г., сключена между собственика на автомобила /увреденото лице/ и ищеца- застраховател, действаща за процесния период от време, а именно в деня и часа на настъпилото застрахователно събитие – 11.05.2015г. Заплащането на застрахователното обезщетение се установи посредством платежно нареждане от 06.07.2015г., с което ищцовото застрахователно дружество изплатило стойността на възстановените, чрез ремонт щети в размер на 496,20 лв. По делото не се установи, всъщност няма и такива твърдения ответната Община Сливен да е заплатила на ищеца такава сума.

Правото на застрахователя по застраховка “Каско” или „ГО” на автомобилистите да иска от третото лице, причинило повредата на застрахованата вещ /автомобил/ е регресно право.

Застрахователят, платил обезщетението встъпва в правата, които застрахования има срещу причинителя на вредата – до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне. За да се ангажира тази отговорност, следва да се докаже и противоправно поведение, вреди и причинна връзка между противоправното поведение на причинителя и претърпените вреди. В случая се твърди наличие на гаранционно – обезпечителна отговорност на Община Сливен.

Съгласно разпоредбата на чл.49 ЗЗД, този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа. Това е отговорност на юридическите лица за противоправни и виновни действия или бездействия на техни длъжностни лица при или по повод изпълнение на възложена работа. Отговорността е гаранционно – обезпечителна, възложителят не отговаря заради своя вина, а заради вината на свои работници или служители, на които е възложил работа.

Установи се в производството по несъмнен начин, че водачът на МПС Ж.  И.П. в резултат от преминаване с лек автомобил марка „Мерцедес”  Е 200 с рег.№ СН 3030 КА през неравност / дупка/, находяща се на  платното за движение на ул.”Керамика”, кв.”Индустриален” в гр.Сливен на 11.05.2015г.  предизвикал ПТП с материални щети. От събраните гласни доказателствени средства и писмените такива /заключението на вещото лице, изготвило съдебната авто-техническа експертиза/ се установи механизма на  настъпилото ПТП и причината за него, а именно преминаване на автомобила през необезопасена и несигнализирана неравност /дупка/ на пътното платно, запълнена с вода.

Улицата, на която е настъпило ПТП се намира в границите на гр.Сливен,  представлява местен път – общински, извън републиканската пътна мрежа, т.е. е общинска публична собственост / арг. от чл.8, ал.3 от Закона за пътищата/.

В настоящата правна хипотеза отговорността на ответника произтича от обстоятелството, че като възложител на работа по смисъла на чл.49 ЗЗД обективно е допуснал съществуването на необезопасена и несигнализирана  неравност /дупка/, намираща се на уличното платно, Съгласно разпоредбата на чл.31 от Закона за пътищата /ЗП/, изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините, а в § 1, т.13 и 14 ДР ЗП е дадена легална дефиниция на дейностите по ремонт и поддържане, според която ремонт на пътища е дейност по възстановяване или подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътищата и привеждането им в съответствие с изискванията на движението. Поддържането на пътищата е дейност по осигуряване на необходимите условия за непрекъснато безопасно и удобно движение, предпазване на пътищата от преждевременно износване, тяхната охрана и защита и водене на техническа отчетност. Следователно по силата на специален закон на ответната община като стопанин на общински път, публична общинска собственост по силата на § 7,т.4 от ПР на ЗМСМА е възложено да полага грижа по поддържането на общинските пътища в състояние, позволяващо безопасно и удобно движение. Съгласно чл.167, ал.2 ЗДвП служби за контрол, определени от кмета на съответната община контролират в населените места изправността и състоянието на пътя.

С оглед собствеността на пътя, то безопасното движение по него следва да се осигури от Община Сливен, чрез съответните длъжностни лица. В производството безспорно се установи, че по ул.”Керамика”, кв.”Индустриален” в гр.Сливен е съществувала в деня на ПТП несигнализирана и необезопасена неравност на платното за движение. Следователно налице е неизпълнение на задълженията на ответната община, произтичащи от различни нормативни актове  /изброени по-горе/.

 За ангажиране на отговорността на общината по чл.49 ЗЗД е достатъчно да се установи виновно неизпълнение от страна на нейни длъжностни лица на нормативно установеното задължение за поддръжка на пътя  и осигуряване на най-добри условия за удобен и безопасен транспорт. Не е необходимо да се установи точно кой от служителите е виновно лице, достатъчно е установяване въобще виновно поведение на служители, без да се разграничава поведението на всеки служител. В случая е налице виновно неизпълнение на нормативно вменени задължения, т.е. бездействие.

Установи се и наличие на причинно следствена връзка между противоправното бездействие на служителите на Община Сливен, натоварени с дейност по поддържане в изправност на пътната инфраструктура и вредоносния резултат – настъпило ПТП  с материални щети.

Установените в процеса материални щети, посредством заключението на вещото лице са на стойност 496,20 лв., каквато е и сумата заплатена от ищеца за ремонт на автомобила на  увреденото лице.

Съдът намира възражението на ответната страна за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на увреденото лице за неоснователно. Не се установи водача на лекия автомобил да се е движил с несъобразена скорост за съответния пътен участък. Освен това в процеса се установи от гласните доказателствени средства, че водача не е възприел неравността на пътното платно, тъй като била несигнализирана и пълна с вода.

Възражението на ответника, досежно липсата на документ, издаден от надлежен орган, като протокол за ПТП или двустранен констативен протокол за ПТП, а оттам и за липса на предпоставка за изплащане на застрахователно обезщетение на увреденото лице също се оценява като неоснователно. Съобразно чл.6, т.4 от Наредба № І3-41/12.01.2009г. за документите и реда за съставянето им при ПТП и реда за информирането между МВР, КФН и Информационния център към ГФ, обн. ДВ бр.8/30.01.2009г. в сила от 30.01.2009г., не се посещават от органите на МВР „Пътна полиция” и не се съставят документи, вкл.и протокол за ПТП, когато при произшествието повредите на МПС-то не са били причинени от друго ППС, какъвто е и настоящия казус. В този случай са приложими правилата на Глава четвърта „Изплащане на обезщетение при частични повреди” – т.6 и следващите от ОУ на застрахователното дружество ищец, а именно въз основа на декларативни показания на водача с констативен характер и не води до процесуално следствени действия и/или административна санкция.

С оглед изложеното съдът намира претенцията на застрахователя за основателна и доказана в пълния претендиран размер от 496,20 лв. и като такава следва да се уважи изцяло. Върху тази сума следва да се присъди и законната лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда 05.01.2016г. до окончателното изплащане.

Въпреки, че по делото е представена покана до ответника за заплащане на изплатеното застрахователно обезщетение, в конкретния правен казус няма предявена претенция за обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение – чл.86, ал.1 ЗЗД, поради което съдът не следва да се произнася.

С оглед изхода на спора и съгл. чл. 78, ал.1 ГПК ответната Община Сливен следва да понесе отговорността за деловодни разноски, сторени от ищцовото дружество, като заплати същите в размер на 394 лв., от които 50 лв. платена държавна такса при завеждане на иска, 200 лв. – платен депозит за вещо лице и 144 лв.- платен адвокатски хонорар.

 

Ръководен от гореизложеното, съдът 

                                                                                                             

Р     Е    Ш    И :

                                                                  

ОСЪЖДА, на основание чл.213, ал.1 КЗ  ОБЩИНА СЛИВЕН със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” № 1, Булстат 000590654, представлявана от кмета Стефан Николов Радев ДА ЗАПЛАТИ на  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” със седалище и адрес на управление- гр.София, пл.”Позитано” № 5, ЕИК 000694286, представлявано от изп.директори Румен И. Янчев и Кристоф Рат сума в размер на 496,20 лв. / четиристотин деветдесет и шест лева и 0,20 ст./, представляваща застрахователно обезщетение за отстраняване на имуществени вреди, причинени на лек автомобил марка „Мерцедес Е 200” с ДКН № СН 3030 КА, собственост и управлявано от Ж.И.П. ***, следствие настъпило ПТП на 11.05.2015г. в гр.Сливен, ул.”Керамика”, кв.”Индустриален” по щета № 470414151520394, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 05.01.2016г. до окончателното изплащане.

 

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК ОБЩИНА СЛИВЕН със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Цар Освободител” № 1, Булстат 000590654, представлявана от кмета Стефан Николов Радев ДА ЗАПЛАТИ на  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” със седалище и адрес на управление- гр.София, пл.”Позитано” № 5, ЕИК 000694286, представлявано от изп.директори Румен И. Янчев и Кристоф Рат сума в размер на 394,00 лв. / триста деветдесет и четири лева/, деловодни разноски.

 

 

Решението може да бъде обжалвано пред Сливенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.

 

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: