Р Е Ш Е Н И Е № 367

 

                                                            Гр.Сливен,28.04.2016г.

 

                                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, VІІ-ми състав в публично съдебно заседание на двадесет и втори април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

         

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: Мария Каранашева

 

при участието на секретаря Д.Н.

като разгледа докладваното гр.д.№119 по

описа за 2016г., на СлРС за да се произнесе,

взе предвид следното:

 

В исковата молба ищецът твърди, че е работил като заместник директор в ТП ДГС – с. Стара река. Сочи се, че със заповед от 31.03.2015 г. на директора на ответника е прекратено трудовото му правоотношение и му е наложено дисциплинарно наказание – уволнение. Твърди се, че след уволнението за  известен период, изрично посочен в исковата молба, ищеца е бил  назначен за управител в Търговия на едро, Бул Агро ЕООД, а след това е бил регистриран като безработен. Твърди се, че с решение на   СлРС уволнението е отменено и ищеца е възстановен на заеманата преди това длъжност.

Поискано е, да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 3000 лв., представляваща разликата между получаваното трудово възнаграждение преди уволнението и възнаграждението, получено в Бул Агро ЕООД и  обезщетението за безработица.

Съдът е квалифицирал така предявеният иск, като такъв с правно основание чл. 225, ал. 2 от КТ.

Указано е на ищеца, че доказателствената тежест по отношение на твърденията му, че е работил в ответното дружество, че трудовото му правоотношение е прекратено с уволнение, че е възстановен на работа с решение на СлРС, че е получавал обезщетение за безработица и трудово възнаграждение за процесния период, е негова.

Указано е на ищеца, че не сочи доказателства по отношение на твърденията му, че трудовото му правоотношение е прекратено с уволнение и с решение на СлРС ищеца е бил възстановен на заеманата преди уволнението длъжност.

В едномесечния срок за отговор, отговор от ответника е постъпил.

В отговора са оспорени представените писмени доказателства.

Поискано е, да бъде отхвърлен предявеният иск и да бъдат присъдени на ответника направените  разноски.

В писмено становище, депозирано по делото е заявено, че не се оспорва предявеният иск за периода от 1.04.2015  г. до 30.09.2015 г. за сумата от 1887.46 лв. За разликата от тази сума до пълния претендиран размер е поискано, предявеният иск да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

С протоколно определение от 22.04.2016г. е допуснато изменение на размера на предявения иск от 3000лв на 4808.91лв.

            В съдебно заседание ищецът редовно призован не се явява, в писмено становище поддържа така предявената исковата молба, моли да бъдат уважени иска .

            В съдебно заседание ответникът, редовно призовано, представител не се явява, в писмоно становище моли да бъде уважен предявения иск за сумата от 1887.46лв и да бъде отхвърлен за разликата до пълния претендиран размер, като бъдат присъдени на ответника, направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от иска.

           Въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното:

  С решение от 09.09.2015г. по гр.д.№1149/2015г. на СлРС е признато на основание чл.344, ал.1, т.1 от  КТ уволнението, извършено от 1.04.2015г. за незаконно и е възстановен на  длъжността заемана преди уволнението И.К.Р. „Зам.Директор” на ТП ДГС Стара Река, към ЮИДП гр.Сливен.Решението е влязло в законна сила на 16.10.2015г.

От удостоверение, издадено от Бул Агро 2009 ЕООД се установява, че И.К.Р. е получав брутно трудово възнаграждение в размер на 1200лв, чиста сума за получаване 940.68лв за месец април 2015, за м.05.2015г. е получил брутно трудово възнаграждение в размер на 378.95лв, чиста сума за получаване 297.05лв.

От удостоверение, издадено от НОИ,ТП Сливен се установява, че И.К.Р. се установява, че е получил за м.07.2015 обезщетение за безработица в размер на 516.12лв, за м.08.2015 обезщетение за безработица в размер на 989.23лв, за м.09.2015 обезщетение за безработица в размер на 903.21лв, за м.10.2015 обезщетение за безработица в размер на 903.21лв, за м.11.2015 обезщетение за безработица в размер на 946.22лв.

На  трудов договор от 6.11.2015г. е сключен трудов договор между И.К.Р. и ТП ДГС Стара Река, към ЮИДП гр.Сливен, с който е възстановен на работа зам директор.

В заключението на назначената и изпълнена съдебно икономическа експертиза се установява, че брутното трудово възнаграждение на ищеца  към момента на прекратяване на трудовото правоотношение възлиза на 1412.50лв, а размера на получаваната нетна сума е 1108.71лв.В заключението е отразено  че разликата между получаваната от ищеца нетна сума е в размер на 2245.45лв

Съдът кредитира изцяло заключението на назначената и изпълнена съдебно-икономическа експертиза, като обективна, безпристрастна и компетентно изпълнена.

Съдът на основание чл.163 от ГПК,вземайки предвид, че последното брутно трудово възнаграждение получавано при ответника е в размер на 1412.50лв. т.е сбора за шест месеца е 8475лв, а сбора от брутните трудови възнаграждения, получени от ищеца от Бул Агро ЕООД и обезщетенията за безработица възлиза на 3987.51лв, а разликата между двете суми възлиза на 4 499.49лв.

            При така  приетото за установено от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

            По предявения иск с правно основание чл. 225, ал. 2от КТ за заплащане разликата на трудово възнаграждение  в размер на разликата, за времето през което работника или служителя е работил на по-ниско платена работа за сумата от 4808.91 за  периода 1.04.2015г. до 30.09.2015г. съдът приема така предявения иск за частично основателен, поради което същият следва да бъде уважен.

Безспорно се установи по делото, че ответното дружество дължи на ищеца разликата на трудово възнаграждение  в размер на разликата, за времето през което работника или служителя е работил на по-ниско платена работа в размер на 4499.49лева. Съдът приема този размер за установен на основание чл. 163 от ГПК вземайки предвид, че последното брутно трудово възнаграждение получавано при ответника е в размер на 1412.50лв. т.е сбора за шест месеца е 8475лв, а сбора от брутните трудови възнаграждения, получени от ищеца от Бул Агро ЕООД и обезщетенията за безработица възлиза на 3987.51лв, а разликата между двете суми възлиза на 4 499.49лв.  Съдът приема, че ще следва да се уважи предявения иск в размер 4499.49лева за  периода 1.04.2015г. до 30.09.2015г., а за разликата до пълният претендиран размер от 4808.91 лева, искът ще следва да бъде отхвърлен, като неоснователен и недоказан.

            Ще следва да се уважи претенцията на ищеца за присъждане на законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК и с оглед направеното искане за присъждане на разноски на ищеца, съдът приема, че ще следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца, направените по делото разноски в размер на 748.53лв, съразмерно на уважената част на иска.По направеното възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение, съдът приема възражението за неоснователно.минималния размер за възнаграждение по НМРАВ е 566.56лв.Договореното и заплатено от ищеца възнаграждение е в размер на 800лв за претенция в размер на 4808лв.

На основание чл.78,ал.3 от ГПК и с оглед на направеното искане в отговора и в писменото становище ще следва да бъдат присъдени на ответника, направените по делото разноски в размер на 30.88лв, съразмерно на отхвърлената част от исковете.

           На основание чл.78, ал.6 от ГПК ще следва да бъде осъдено Естир ЕООД  да заплати по сметка на СлРС сумата от 179.98 лева,представляваща държавна такса по предявения иск и 150лв за извършената експертиза.

              Така мотивиран Сливенския районен съд

                                   Р Е Ш И:

          ОСЪЖДА на основание чл.225,ал.2 от КТ Югоизточно държавно предприятие Сливен, Държавно горско стопанство ТП Стара река, с.Стара река, общ.Сливен, ул.Съби Димитров №1 ДА ЗАПЛАТИ на И.К.Р.,***, ж.к. Д. Г. ... сумата от 4 499.49лв /четири хиляди четиристотин деветдесет и девет лева четиридесет и девет стотинки/, представляваща разликата между получаваното брутно трудово възнаграждение преди уволнението, възнаграждението, получено от Бул Агро ООД и полученото обезщетение от Бюрото по труда за  периода 1.04.2015г. до 30.09.2015г.,ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на исковата молба 14.01.2016 г. до окончателното й изплащане, като отхвърля предявения иск за разликата от уважената част4 499.49лв до пълния претендиран размер 4808.91 лева, като неоснователен и недоказан.

             ОСЪЖДА на основание чл.78,ал.1 от ГПК Югоизточно държавно предприятие Сливен, Държавно горско стопанство ТП Стара река, с.Стара река, общ.Сливен, ул.Съби Димитров №1 ДА ЗАПЛАТИ на И.К.Р.,***, ж.к. Д. Г. ... сумата от 748.53лв/ седемстотин четиридесет и осем лева и петдесет и три стотинки/, представляваща направени по делото разноски, заплатено адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част от иска.

ОСЪЖДА И.К.Р.,***, ж.к. Д. Г. ... ДА ЗАПЛАТИ на Югоизточно държавно предприятие Сливен, Държавно горско стопанство ТП Стара река, с.Стара река, общ.Сливен, ул.Съби Димитров №1 сумата от 30.88лв/ тридесет лева и осемдесет и осем стотинки/, представляваща направени по делото разноски, заплатено адвокатско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от иска.

 

ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие Сливен, Държавно горско стопанство ТП Стара река, с.Стара река, общ.Сливен, ул.Съби Димитров №1 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлРС сумата от 179.98 лева /сто седемдесет и девет лева и деветдесет и осем/, представляваща държавна такса по предявения иск и 150лв/сто и петдесет лева/ за извършената експертиза.

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Сливенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването  му на страните.

           Препис от решението да се връчи на страните!

 

              

                                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: