Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е        376

 

гр.Сливен,   04   май  2016  год.

 

В    И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

     СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІІ-ри    граждански състав  в закрито заседание на   двадесет и шести април   през две хиляди и  шестнадесета година в състав: 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ПЕТЯ МАНОВА

 

при секретаря Н.Е. , като разгледа докладваното от  р. съдия гр. дело № 199/2016  г. на СлРС , за да се произнесе,  съобрази следното:

 

     Предявен е иск  с  правно основание  чл. 124,  ал. 1 от ГПК и цена на иска 1 020 лева.     

 

В Исковата си молба  ищецът  -  Ц.И.С. заявява, че  на 22 август 2005 г. ответното дружество е подало молба за издаване на изпълнителен лист срещу нейната майка Нелка И. Георгиева за сумата от 2 755.07 лева от която 2 369.47 лева, представляваща стойността на ползвана и неплатена топлинна енергия за периода от 1 март 1998 г. до 30 април 2005 г., ведно със законната лихва за забава, считано от  22 август 2005 г. до окончателното й изплащане, сумата 385.60 лева, представляваща обезщетение за забава в размер  на законната лихва, изтекла до 11 август 2005 г., както и сумата от 55.11 лева направени в производството за издаване на изпълнителен лист разноски по ч.гр.д. № 1716/2005 г. на СлРС. 

На база на издадения изпълнителен лист било образувано дело при ДСИ, което на 5 октомври 2010 г. е прекратено. Това било видно от направеното отбелязване на изпълнителният лист.

На 8 февруари 2011 г. било образувано ново Изпълнително дело № 113 от 2011г. при ЧСИ Павел Георгиев   и с Разпореждане от 12 януари 2016 г. била присъединена като длъжник по изпълнителното дело като наследник на длъжника. Даден й бил срок за доброволно изпълнение  след което съдебния изпълнител ще пристъпи към принудително изпълнение.

Оспорва частично вземането на ответника като мотивите й за това са следните:

Вземането на ответното дружество представлява вземане за периодично  плащане, което възниква месечно. Съгласно разпоредбите на чл. 111, б. В от ЗЗД този вид вземания се погасяват с изтичане на кратката три годишна давност.

В този смисъл още преди ответника да се снабди  с изпълнителен лист вземането за периода от 1 март 1998 г. до 30 юни 2002  г. било погасено по давност, поради което ответното дружество не разполагало с право на иск и на принудително изпълнение за този период.

Тъй като претендираната от ответника лихва е акцесорно вземане, произтичащо от забава в плащането на съществуващо парично задължение  за този период тя също не се дължи поради не съществуване на основното вземане.  

 Поради изложеното  моли съда  да признае за установено по отношение на ответника, че не дължи сумата  от 800 лева, представляваща стойността на ползвана и неплатена топлинна енергия за  1 март 1998 г. до 30 юни 2002  г., сумата 200 лева, представляваща мораторна лихва за забава, изтекла до 11 август 2005 г. и направените разноски по ч.гр.д. № 1716/2005 г. на СлРС  в размер на 20 лева.

Претендира  за присъждане на разноски по делото.    

    В с.з. ищецът   Ц.И.С. редовно призована не се явява  за нея се явява   адв. Е.П. *** която от името на доверителката си поддържа предявената Искова молба и  моли съда да постанови неприсъствено решение на основание чл. 238 и 239 от ГПК в предвид обстоятелството, че по делото отговор не е постъпил,   ответникът не се явява в с.з., не е поискал делото да се гледа в негово отсъствие.    

            Ответникът – „Топлофикация – Сливен” ЕАД, редовно призован  не се явява в с.з. В дадения едномесечен срок не е депозирал  отговор, не е представил  доказателства и не е поискал делото да се разглежда в негово отсъствие..

            Съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. Ответника не е  представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в с.з. без да е поискал разглеждането на делото да стане в негово отсъствие.

Съгл. чл. 239 от ГПК на страните са указани последиците от не представяне на отговор и неявяване в с.з. Искът е вероятно основателен с оглед представените с исковата молба доказателства.

            Решението се основава  на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

            Водим от гореизложеното, съдът

 

Р        Е        Ш       И   :


 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН” ЕАД  с ЕИК 119004654 със седалище и адрес на регистрация: гр. Сливен, бул. Стефан Караджа № 23,  че   Ц.И.С. с ЕГН ********** ***  НЕ   ДЪЛЖИ  сумата от   800 лева, представляваща стойността на ползвана и неплатена топлинна енергия за  периода от 1 март 1998 г. до 30 юни 2002  г., сумата 200 лева, представляваща мораторна лихва за забава, изтекла до 11 август 2005 г.,     както и разноски в размер на 20 лева за които суми е издаден    изпълнителен лист  по ч.гр.д. № 1716/2005 г. на СлРС.

 

ОСЪЖДА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН” ЕАД  с ЕИК 119004654 със седалище и адрес на регистрация: гр. Сливен, бул. Стефан Караджа № 23 ДА ЗАПЛАТИ   на Ц.И.С. с ЕГН ********** ***  направените в производството разноски в размер на 825.62 лева.

 

 

             Решението не подлежи на обжалване.

                   

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: