Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е      393

     

гр.Сливен,  12  май   2016  год.

 

В    И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

      СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІІ-ри    граждански състав  в закрито заседание на   девети май   през две хиляди и  шестнадесета година в състав: 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ПЕТЯ МАНОВА

 

при секретаря Н.Е. , като разгледа докладваното от  р. съдия гр. дело № 221/2016  г. на СлРС , за да се произнесе,  съобрази следното:

 

      Предявен е иск  с  правното си основание  чл.  45 от ЗЗД и ч. 2881 ал. 12 от КЗ    и  цена на иска  1 066.80  лева.

    

В Исковата си молба  ищцовото дружество –  ГАРАНЦИОНЕН ФОНД     на основание чл. 288, ал. 1, т. 2, б. А от КЗ /отм./ изплатил по Щета № 11-0954 от 13 декември 2010 г. обезщетение за имуществени вреди  в размер на 1 393.20 лева на Стефан Цанев Стефанов – собственик на лек автомобил „Рено Лагуна”, увреден на 22 март 2010г. при ПТП в с. Стара река на ул. Съби Димитров пред дом № 78 – 80. От същото ПТП са увредени още л. а. „Рено Меган” на Иван Радулов с изплатено обезщетение от ГФ обезщетение   размер на 763.50 лева и л. а. „Форд Фиеста” на Иван Димитров Иванов с изплатено от ГФ обезщетение   размер на 910.10 лева.

Виновен за настъпване на вредите бил ответника Г.М.М., който  управлявайки товарен автомобил Газ 53 с ДК № ВТ 62 59 АХ поради  употреба на алкохол и движение с несъобразена скорост удря в лявата част паркирания успоредно до десния край на платното за движение л.а.  на Стефан Цанев Стефанов, както и другите два паркирани автомобила.

В нарушение на чл. 260 от КЗ /отм./ ответникът управлявал увреждащия товарен автомобил без да има за него действаща към датата на ПТП задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.

Ответникът  с плащания от 7 февруари 2011 и 5 януари 2012 г. възстановил  на Фонда част от платеното,  но до днес лицето не е погасило изцяло задължението по  Щета № 11-0954 от 13 декември 2010 г. като главният иск е за остатъка от главница – 1 066.80 лева.

Предвид изложеното   моли съда да  осъди ответника да заплати на  ГАРАНЦИОНЕН ФОНД исковата сума от 1 066.80 лева, представляваща невъзстановена част от изплатено  от ГАРАНЦИОНЕН ФОНД   обезщетение на Стефан Цанев Стефанов – собственик на     лек автомобил „Рено Лагуна”, увреден на 22 март 2010г. при ПТП в с. Стара река на ул. Съби Димитров пред дом № 78 – 80, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на ИМ до окончателното изплащане на сумата.

Претендират направените  по делото разноски.   

В дадения едномесечен срок не  е постъпил Отговор от  ответника.   

     В с.з.  ищцовото дружество, редовно призовано  се представлява от адв. Н.П. ***, който поддържа изцяло  подадената ИМ.  

     Ответникът в съдебно заседание  признава иска.

     След преценка на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

На се спори в производството, че на  22 март 2010 г.  ответникът Г.М.М., който  управлявайки товарен автомобил Газ 53 с ДК № ВТ 62 59 АХ поради  употреба на алкохол и движение с несъобразена скорост удря в лявата част паркирания успоредно до десния край на платното за движение л.а.  на Стефан Цанев Стефанов, както и други  два паркирани автомобила.

Ответникът  с плащания от 7 февруари 2011 и 5 януари 2012 г. възстановил  на Фонда част от платеното обезщетение на трети лица,  но до днес лицето не е погасило изцяло задължението по  Щета № 11-0954 от 13 декември 2010 г. като главният иск е за остатъка от главница – 1 066.80 лева.                       

     Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени   ценени както по отделно, така и в тяхната съвкупност. Представените по делото писмени доказателства, съдът възприе изцяло, като непротиворечиви по между си и допринасящи за изясняване на правно значимите за решаването на спора факти и обстоятелства.   

     Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

     Предявеният иск    срещу ответника е основателен и доказан и като такъв следва да се уважи.

Безспорно се установи в производството, че  Г.М.М.,   управлявайки товарен автомобил Газ 53 с ДК № ВТ 62 59 АХ поради  употреба на алкохол и движение с несъобразена скорост е предизвикал на  22.03.2010 г. ПТП при което са нанесени щети на два автомобила, като са заплатени от Фонда обезщетения на собствениците на автомобилите. Ответникът е извършил частични плащания , но към датата на депозиране на исковата молба е останало задължение в размер на 1 066.80 лева.

Ответникът в с.з. признава иска, но заяви, че поради финансови затруднения не е в състояние да заплати исковата сума и моли за разсрочено плащане. 

Съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 237, ал. 1 от ГПК, тъй като ответникът  прави признание на иска, признатото право не противоречи на закона и добрите нрави и с това право  страната може да се разпорежда.

Предвид изложеното, съдът следва да  осъди ответника да заплати исковата сума, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата.           

     На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответницата следва да бъде осъден  да заплати на  ГАРАНЦИОНЕН ФОНД   направените разноски в производството в размер на 50 лева заплатена държавна такса.

Решението се основава  на признание на иска.               

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р        Е        Ш       И   :

 

  ОСЪЖДА   Г.М.М.  с ЕГН ********** ***  ДА ЗАПЛАТИ  на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД с ЕИК 121446665   със седалище и адрес на управление: гр. София,  пл. Граф Игнатиев  № 2, ет. 4   сумата  1 066.80  / хиляда шестдесет и шест лева и 80 стотинки/ лева, представляваща невъзстановена част от изплатено обезщетение на Стефан Цанев Стефанов – собственик на  лек автомобил „Рено Лагуна”, увреден на 22 март 2010г. при ПТП в с. Стара река на ул. Съби Димитров пред дом № 78 – 80, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на ИМ  - 25 януари 2016 г.  до окончателното изплащане на сумата   и разноски в размер на 50 /петдесет/ лева.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Сливенски окръжен съд в  двуседмичен  срок от връчването на страните

 


 

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: