Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 423

                              гр. Сливен, 26.05.2016 година

                                   В ИМЕТО НА  НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, граждански състав в съдебно заседание на деветнадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

при секретаря М.Т., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 384 по описа на съда за 2016 година за  да се произнесе съобрази следното:

 

Предявен е иск за изпълнение на задължение за плащане на продажна цена по сключен договор за продажба на родово определени движими вещи, намиращ правното си основание в чл. 79, ал.1  от ЗЗД.                                                                                     

В исковата молба на ищеца се излагат твърдения, че ответникът му дължи заплащане на сумата 120 лева, представляваща неплатена продажна цена по сключен договор за продажба на два кубика дърва.

От съда се иска да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца сумата 120 лева, представляваща неплатена продажна цена по сключен договор за продажба на два кубика дърва. Претендират се разноски.

В съдебно заседание ищецът, редовно призован се явява лично и прави  искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Ответникът, редовно призован не се явява и не се представлява в съдебно заседание, не е представил писмен отговор на исковата молба и от негова страна не е направено искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Като прецени, че са налице предпоставките на чл. 238, ал. 1 от ГПК и чл. 239 от ГПК, съдът прие, че срещу ответника следва да се постанови неприсъствено решение, с което предявеният иск с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД да се уважат изцяло, като ответника бъде осъден да заплати на ищеца сумата 120 лева, представляваща неплатена продажна цена по сключен договор за продажба на два кубика дърва, ведно със законната лихва за забава от завеждане на исковата молба на 04.02.2016 година до окончателното изплащане на сумата.

На ищцовото  дружество  следва  да се присъдят  направените  по делото  разноски  в  размер на  50.00  лева.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                                Р     Е    Ш    И  :

 

ОСЪЖДА Д.Д.Х.,*** ДА ЗАПЛАТИ на А.М.А. с ЕГН ********** сумата 120 лева /сто и двадесет лева/, представляваща неизпълнено задължение за заплащане на продажна цена на стока по сключен договор за продажба на два куб. м. дърва, ведно със законната лихва  върху главицата, считано от завеждане на исковата молба на 04.02.2016 година до окончателното и изплащане както и сумата 50 лева /петдесет лева/, представляваща направени по делото разноски.

Решението е неприсъствено и не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се връчи на страните.

                                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ: