Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 379

                                       гр. Сливен, 04.05.2016 година.

                                            В ИМЕТО НА  НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД, граждански състав в съдебно заседание на двадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година,  в състав:

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

при секретаря П.С., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 533 по описа на съда за 2016 год., за  да се произнесе съобрази следното:

Предявените искови претенции са с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 415, ал. 1 и чл. 422 от ГПК.

В исковата молба на ищцовото дружество се излагат твърдения, че ответникът дължи сумите, за които срещу него е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 4121 по описа на СлРС за 2015 година, против която е подадено  възражение.

От съда се иска да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът дължи сумите, за които срещу него е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 4121 по описа на СлРС за 2015 година. Претендират се разноските по делото.

В съдебно заседание ищцовото дружество се представлява от пълномощник, който прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответната страна.

Ответникът, редовно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание, не е представил писмен отговор на исковата молба и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Като прецени, че са налице предпоставките на чл. 238, ал. 1 от ГПК и чл. 239 от ГПК, съдът прие, че срещу ответната страна следва да се постанови неприсъствено решение, с което исковите претенции на ищеца да се уважат изцяло, като се признае за установено, че се дължат сумите, за които е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д № 4121 по описа на СлРС за 2015 година.

Разноските по заповедното производство следва да се присъдят отделно съобразно т. 12 на ТР по ТД №4/2013г. на ВКС, заедно с разноските по настоящото дело, като същите възлизат общо на 456, 61 лева и включват държавни такси и адвокатско възнаграждение.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                                     Р    Е    Ш   И :

 

ПРИЗНАВА за установено, че А.Х.К. с ЕГН: ********** *** ДЪЛЖИ на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД, ЕИК: 829053806, със седалище и адрес на управление гр.С., ул."Ш. с." № .., сумите за които е издадена заповед № 2666 от 06.11.2015 година, а именно сумата 749,94 лева /седемстотин четиридесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки/, представляваща стойност на доставена и консумирана питейна вода за партидата на длъжника на адрес: с. Г. А., общ. С., за периода от 01.05.2012 година до 31.08.2015 година, ведно със законната лихва за забава върху нея, считано от датата на подаване на заявлението – 05.11.2015 година до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 115,98 лева /сто и петнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/, представляваща мораторна лихва, изтекла към 01.10.2015 година.

 

ОСЪЖДА А.Х.К. с ЕГН: ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, със седалище и адрес на управление гр.С., ул. „Ш. с.” № .. сумата 456,61 лева /четиристотин петдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки /, представляваща разноски по делото.

 

Решението е неприсъствено и не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: