Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 434  

гр.Сливен,  27.05.2016г.

 

В    И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

    Сливенският районен съд, гражданско отделение, трети състав  в публично съдебно заседание на двадесети май през две хиляди и шестнадесета  година  в  състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при секретаря М.А., като разгледа докладваното от  съдията гр. дело № 635 по описа за 2016г. на СлРС, за да се произнесе,  съобрази следното:

 

Предмет на разглеждане са предявени в условията на обективно и кумулативно съединение положителни установителни искове с правно основание чл.422, вр.чл.415, вр.чл.124, ал.1 ГПК, вр.чл.86, ал.1 ЗЗД.

Ищцовото търговско дружество твърди, че при него имало открита партида за доставка на вода в недвижим имот, находящ се в с.Горно Александрово, общ.Сливен с титуляр на партидата ответницата Й.П..  Имотът бил свързан към водопреносната мрежа и към него ежемесечно се извършвали доставки на питейна вода. Доставената и консумирана вода се отчитала по партидата от представител на ищцовото дружество и стойността на доставката се фактурирала, след което за титуляра възниквало задължение в 30 дневен срок от издаване на фактурата да погаси задължението си, съобразно ОУ на  ВиК оператора. Ако това не стори в срок абоната изпадал в забава и дължал обезщетение в размер на законната лихва за съответния период.

Сочи се, че за периода 01.03.2008г. – 31.08.2015г. ответницата не заплатила дължимата сума за доставена и консумирана вода и ВиК услуги. Поради това ищцовото дружество подало заявление по чл.410 ГПК за издаване на заповед за изпълнение и било образувано ЧГД № 4545/2015г. на СлРС. В това производство била издадена заповед за изпълнение за исковите суми, но длъжника възразил.

От съда се иска признаване на установено в отношенията между страните, че ответницата дължи на ищцовото дружество присъдените със Заповед за изпълнение на парично задължение суми, а именно сума в размер  на 1169,67 лв. - главница, представляваща стойност на доставена и консумирана питейна вода в обекта на ответницата П. *** за периода от 01.03.2008г. – 31.08.2015г., ведно със законната лихва за забава върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението 25.11.2015г. до окончателното изплащане на сумата, както и сума в размер на 447,62 лв., обезщетение за забавено изпълнение /мораторна лихва/, начислена към 01.10.2015г.

Претендират се и разноски в заповедното производство в размер на 33,35 лв., както и разноските, сторени в исковото производство.

В срока по чл.131 ГПК  не е депозиран отговор на исковата молба.

В открито съдебно заседание ищецът се представлява от пълномощник, който поддържа предявената претенция и моли за уважаването й. Претендира присъждане на деловодни разноски, съобразно представен списък по чл.80 ГПК.

В открито съдебно заседание ответницата признава изцяло предявените претенции.

Съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 237, ал. 1 ГПК, тъй като ответникът в с.з.  прави признание на иска, признатото право не противоречи на закона и добрите нрави и с това право  страната може да се разпорежда.

Съобразно признанието на исковете – главен и акцесорен, същите  се явяват основателни и биват уважени в пълния им предявения размер. Основателно се явява и искането за присъждане на законна лихва върху търсената като главница сума, считано от датата на депозиране на заявлението  по чл.410 ГПК – 25.11.2015г. до окончателното изплащане на сумата.

С оглед изхода на правния спор ответницата следва да понесе тежестта за деловодни разноски, сторени от ищеца, тъй като с поведението си / депозиране на възражение по чл.414 ГПК/ е дала повод за завеждане на настоящото исково производство. Тя бива осъдена да заплати на ищеца сума в общ размер на 521 лв., от която 33,35 лв., деловодни разноски, сторени в заповедното производство по ч.гр.д. № 4545/2015г. на СлРС  и 487,65 лв. сторени в настоящото исково производство /420 лв. адвокатско възнаграждение и 67,65 лв., платена държавна такса за разглеждане на претенциите/.

 

Решението се основава  на признание на иска.

 

С оглед изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.422, вр.чл.415, вр.124, ал.1 ГПК, вр.чл.86, ал.1 ЗЗД в отношенията между страните, че Й.Д.П., ЕГН: ********** *** ДЪЛЖИ на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул. ”Шести септември” № 27, представлявано от управителя Севдалин Рашев  сума в размер на 1169,67 лв. /хиляда сто шестдесет и девет лева и 0,67 ст./, представляваща стойност на доставена и консумирана питейна вода за периода от 01.03.2008г. – 31.08.2015г., ведно със законната лихва за забава върху главницата, считано от 25.11.2015г. до окончателното изплащане на сумата, както и сума в размер на 447,62 лв. / четиристотин четиридесет и седем лева и 0,62 ст./ - обезщетение за забавено изпълнение /мораторна лихва/, начислена към 01.10.2015г.

 

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК Й.Д.П., ЕГН: ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул. ”Шести септември” № 27, представлявано от управителя Севдалин Рашев  сума в размер 521,00 лв. /петстотин двадесет и един лева/, деловодни разноски, от които 487,65 лв. /четиристотин осемдесет и седем лева и 0,65 ст./ в исковото производство и 33,35 лв. /тридесет и три лева и 0,35 ст./  в заповедното производство по ЧГД № 4545/2015г. на СлРС.

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Сливенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: