Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е         377

 

гр.Сливен, 04  май   2016  год.

 

В    И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

     СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІІ-ри    граждански състав  в закрито заседание на   двадесет и шести април  през две хиляди и  шестнадесета година в състав: 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ПЕТЯ МАНОВА

 

при секретаря Н.Е. , като разгледа докладваното от  р. съдия гр. дело № 642/2016  г. на СлРС , за да се произнесе,  съобрази следното:

 

     Предявен е иск  с  правно основание  чл.  213, ал. 1 от КЗ във вр. с чл.   50 и чл. 86 от от  ЗЗД  и цена на иска  168.67 лева.

 

В Исковата си молба  ищецът -  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” заявява,   че  между  дружеството и  „АЛД АУТОМОТИВ” ООД била сключена застраховка „Каско Стандарт” със Застрахователна полица № 4704150200002131  валидна от  15 май 2015 г. до 15 май 2016 г.  по отношение на лек автомобил марка  Рено, модел Меган с рег. № СА 25 53 ХН.

Видно от подаденото Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение и Декларации от 08 юни 2015 г. от водача на описания по-горе лек автомобил М.Р.Д. с ЕГН ********** ***. Багряна 1 – Б – 22 и Г.Г.Р. *** представени в съответствие с  Гл. ІV, раздел І, т. 1 и т. 6.3 от ОУ по застраховка „Каско  на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”  на 4 юни 20115г. в гр. Сливен при движение по ул. Роза – зад Еко Асорти, управляваното от М.Р.Д. МПС, описано по-горе преминало през несигнализирана и необезопасена дупка на пътното платно.  В следствие на удара в  дупката били нанесени щети на автомобила като били повредени и подлежали на ремонт следните   детайли: гума предна дясна „Бриджстоун” 205/65/15, тас преден десен.

За нанесените имуществени вреди в дружеството ищец било образувана щета  под №  470415151524884.  

Стойността на  нанесените щети била общо в размер на 168.67 лева, представляваща  демонтаж и подмяна на описаните по-горе детайли и труд.   

 Въз основа на представените Опис на претенция и Доклад по щета  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” заплатило на автосервиз „ФБ АУТО” ЕООД – клон Стара Загора извършил  ремонта на увреденото МПС с преводно   нареждане  на 27 октомври 2015 г. сума в размер на  168.67 лева.

Изплатената сума представлява обезщетение за покриване на причинените от застрахователното събитие щети на  застрахования автомобил, сключената застраховка „Каско Стандарт” на МПС.

От представеното Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение и свидетелските показания ставало ясно, че причината  за ПТП е наличието  на неравност на пътното платно – дупка и че отговорността  е  на   Община Сливен и оторизираните от нея за поддръжка на пътната настилка върху пътищата от градската мрежа лица.

Това ангажирало отговорността на Община Сливен за възстановяване на изплатените от тях суми от застрахователното обезщетение за настъпилите  и    отстранени  след ремонт вреди на лекия  автомобил.   

С оглед разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за общинска собственост общинска собственост са общинските пътища, улици, площадите идр., както и в случая собственик на улицата е Община Сливен, която като такъв не е положила дължимата грижа като добър стопанин, който следва да упражнява надзор върху вещта и да я държи в изправно състояние – чл. 49 и 50 от ЗЗД.  

Обстоятелството, че ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е покрило отговорността на ОБЩИНА СЛИВЕН  за вредите, настъпили в резултат на нейното бездействие по отношение на отстраняването и обезопасяването на дупката в уличната настилка, обуславяло правния интерес на застрахователя да иска възстановяване на заплатеното от него обезщетение от отговорния за причиняването на вредата , а именно ОБЩИНА СЛИВЕН.

От ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е изпратена Покана до ОБЩИНА СЛИВЕН  изх. № Л 05296 от 19 ноември 2015 г. за възстановяване изплатеното обезщетение, но  до момента плащане  не било постъпило.

Изложеното обуславя правния интерес на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”   от предявяване на настоящия иск с правно основани ечл. 213 от ЗЗ във вр. с чл. 50 и чл. 86 от ЗЗД.   

Предвид изложеното  моли съда  да осъди ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” сумата 168.67 лева, представляваща заплатено обезщетение по  застраховка ”КАСКО СТАНДАРТ ”  за щети причинени на трето лице в резултат на управление на  МПС – пропаднало в необозначена дупка, ведно със законната  лихва върху главницата, считано от дата на предявяването на настоящия иск до окончателното изплащане на задължението.   

Претендира направените съдебни и деловодни разноски, включително държавна такса за образуване на дело     и   заплатен адвокатски хонорар.

В предоставения  едномесечен срок е депозиран отговор от ответната Община Сливен в който   се счита предявения иск за неоснователен. Не се оспорва обстоятелството за сключена между ищцовото дружеството и собственикът на автомобила застраховка „Каско Ктандарт”. От представените от ищеца доказателства  не можело да се направи извод за осъществяване на твърдяното като застрахователно събитие ПТП, за неговия механизъм и наличието на причинно следствена връзка между механизма и вредите нанесени на автомобила, липсвало описание на времето на настъпване на ПТП и мястото му било посочено твърде неясно. На следващо място  в ОУ било написано, че към Заявлението за изплащане на застрахователно обезщетение следва да бъдат представени документи в оригинал като за щети причинени от ПТП да се представи Протокол за настъпило ПТП, Констативен протокол или двустранен Констативен протокол за ПТП. Прави възражение за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на увреденото лице.             

В с.з.  ищцовото дружеството, редовно призовано се представлява от адв. М.Д. ***, който поддържа ИМ.     

     Ответната  Община  - Сливен  чрез  процесуалния си представител    юриск.  Милена ДИНЕВА  в  с.з., която оспорва иска и    поддържа Отговора на ИМ.    

     След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

По делото е приложена Застрахователна полица № 470450200002131 по застраховка ”Каско Стандарт”,  валидна от 15 май 2015 г. до 15 май 2016 г.  по отношение на лек автомобил марка  Рено, модел Меган с рег. № СА 25 53 ХН.

Приети са като доказателство Декларации от  М.Р.Д.  и Г.Г.Р.  за настъпило ПТП,  Опис на претенция от 8 юни 2015 г.,  Възлагателно писмо  от 9 юни 2015 г., Калкулация на претенцията, Сервизна поръчка от  31 август 2015г., Фактура № 200001321 от 31 август 2015 г. за извършен ремонт  от „ФБ АУТО” ЕООД,  Приемно-предавателен протокол от  вх. № 3130 от 24 септември 2015 г.,  Доклад по щета от 23 октомври 2015 г., Преводно нареждане от 27 октомври 2015 г.,  Свидетелство за управление на М.Р.Д., регистрационен  талон на лек автомобил марка  Рено, модел Меган с рег. № СА 25 53 ХН,  Талон за технически преглед и  Контролен талон на М.Р.Д..*** е изпратена Регресна покана изх. № Л 05296 от 19 ноември 2015 г. с която ги информират за настъпилото ПТП на 4 юни 2015 г. и е  МПС марка  Рено, модел Меган с рег. № СА 25 53 ХН при попадане в несигнализирана и необезопасена дупка на пътното платно, находяща се в кв. Република, ул. Роза, зад Еко Асорти   в следствие на което са нанесени щети. Във връзка с това е образувана Ликвидационна преписка   по която е определено обезщетение в размер на 168.67 лева лева. 

Община - Сливен  е поканена   да възстанови  заплатеното от застрахователя обезщетение в размер на 168.67 лева.        

     От  заключението на допусната и приета автотехническа експертиза  става ясно, че   на 4 юни 2015 г.  движейки се по улица с необезопасена дупка предното дясно колело попада в нея и се скъсва страничната част на гумата, което я прави негодна и се счупва декоративния тас, поставен на джантата.  Нанесените щети са в пряка връзка с настъпилото ПТП. Стойността на вложените части с предвидено овехтяване е 146 лева, а вложения труд 43 лева.

     В с.з. вещото лице  уточнява, че  ПТП е станало на  друга улица, на която са построени блокове на Жилфонд. Показва схема на мястото на ПТП. Имало ново асфалтирано петно с размери, описани подробно в заключението. Дупката била в дясната част на пътното платно по посока на движението.  Водача му казал, че е било дъждовно, дупката била запълнена с вода и за това не я е видял.

      От показанията на разпитания по делото свидетел Д. се установява, че той е шофирал автомобила, който е попаднал в необозначена дупка на пътното платно. Карал служебен автомобил, били на пазарна визита и на тази улица,  която била зад Еко асорти,  движейки се от  кв. Република  в посока да излизат от квартала точно до клона на Пощата влязли в дълбока дупка и при излизането усетил нещо. Спрял да види какво се случва и се чуло гумата как изпуща. Дупката била около 10 см.  При вулканизатора му казали, че гумата не става и няма как да се поправи защото била срязана отстрани. Завел щета на другия ден в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и му платили. Точната сума не помни,  бил повреден и таса.  Движел се с около 30 км. там била тясна улица и нямало как да кара  бързо. Не видял дупката, нямало как да се види. Отляво имало винаги паркирани коли и нямало как да я избегне. Било валяло,  имало локва.   Не знаел какво трябва да направи и не повикал КАТ. Не му се било случвало друг път.   На другия ден подал документите пред застрахователя.

     СВИД.   Р. заявява, че  се возел в колата.  С М. работели заедно.  Мисли, че било миналата година, датата точно не помни.  Минавайки по улицата, която била зад Еко асорти, до Пощата на кв. Република от дясно имало вода, защото било валяло. Той не гледал пътя, защото не карал,  но усетил, че пропаднали от неговата страна. Като излезли видял, че имало дупка  пълна с вода.  Било в късния следобед, надвечер. Гумата изпуснала и таса бил счупен.  Размерите на дупката не може да прецени.  Не е очаквал нещо такова, не бил водач, видял само какво има на колата.  Той  не бил подавал документи пред застрахователя, защо да подава.

     Горната фактическа обстановка  съдът прие за безспорно установена след съвкупна преценка на събраните по делото писмени доказателства ценени, както по отделно, така и в тяхната съвкупност и способстващи за установяване на спорните факти и обстоятелства.           

    Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

Предявеният иск с пр. осн. чл. 213 от КЗ във вр. чл. 49 и чл. 50 от ЗЗД е основателен и като такъв следва да се уважи по следните съображения:

Искът с посоченото основание е регресен на платилия обезщетение застраховател срещу причинителя на вредата, настъпила в резултат от виновното бездействие на служители на Община - Сливен.

      Съгласно чл.213 от КЗ, с плащане на застрахователно обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата – до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне.

Безспорно се установи в производството, че към момента на настъпване на ПТП е имало валидно застрахователно правоотношение по застраховка  „КАСКО Стандарт” между пострадалия и застрахователя за лек автомобил марка  Рено, модел Меган с рег. № СА 25 53 ХН   и заплащане на застрахователно обезщетение от страна на застрахователя в полза на пострадалия, в резултат изпълнение на задълженията му по валидно сключен договор за застраховка.

   По делото е представена Покана отправена от застрахователя до ответника за заплащане на исковата сума, в която са посочени обстоятелствата, въз основа на които застрахователят претендира вземането си. По делото липсват доказателства, дори и твърдения от страна на ответника, че исковата сума е била заплатена на застрахователното дружество.      

   Съдът счита, че следва да се ангажира отговорността на Община – Сливен на осн. чл. 213, ал.1 от КЗ във вр. с чл. 50 и чл. 49 от ЗЗД.

Съгласно разпоредбата на  чл.2, ал., т.5 от Закона за общинската собственост, общинска собственост са общинските пътища, улиците, площадите, общинските паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване. С оглед на събраните по делото доказателства, съдът приема, че улицата върху която се намира необезопасената дупка в резултат на която е настъпило ПТП е собственост на  Община- Сливен.

Съгласно чл. 31 от Закона за пътищата,  изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините.

В случая Община - Сливен е едновременно и собственик на улицата и лице, което упражнява надзор върху съответните вещи, то отговорността му за произлезлите от вещите вреди почива както на чл. 50 от ЗЗД, така и на разпоредбата на чл. 49 от ЗЗД. Вредите на автомобила в резултат на настъпилото ПТП са в причинно следствена връзка с поведението на служители на Община - Сливен, поради което са налице условията  за ангажиране отговорността на Община - Сливен, тъй като не е упражнила надзор върху пътя, респективно върху неравността на пътното платно. При това положение  Общината следва да възстанови на ищцовото дружество платеното обезщетение за имуществени вреди на автомобил в резултат на настъпилото ПТП.

От заключението на вещото лице се установява, че общата стойност на вложените частите и материалите, необходими за отремонтиране на автомобила възлизат на сумата 189.20 лв. , която сума е по-висока от платеното от застрахователя обезщетение. С плащането на застрахователното обезщетение застрахователят  встъпва  в правата на застрахования срещу причинителя на вредата. Безспорно се доказа по делото, че застрахователят е изплатил на застрахования лек автомобил причинените в резултат на настъпилото ПТП имуществени щети.

В отговора на исковата молба ответната Община, чрез ад юриск.  Динева прави възражение, че към заявлението за изплащане на застрахователно обезщетение не е бил представен Протокол за ПТП , констативен протокол или двустранен протокол , съгласно Общите условия на „Булстрад Каско Стандарт”. В случая не е осъществено ПТП между две МПС за да бъдат представени такива документи. Съгласно чл.6, т.4 от Наредба № Iз – 41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информирането между Министерство на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд, обн ДВ, бр.8 от 30.01.2009 г., в сила от 30.01.2009 г., не се посещават от органите на МВР и не се съставят документи, включително и  протокол за ПТП когато при ПТП повредите на МПС – то, не са били причинени от друго МПС,  какъвто е и настоящият случай.

Установи се  от събраните по делото гласни доказателства и мястото на настъпване на ПТП.

Неоснователно е и възражението на ответника, че е налице съпричиняване от страна на водача на лекия автомобил. От заключението на вещото лице се установи, че   нанесените щети са в пряка връзка с настъпилото ПТП.    Не се установи водачът на автомобила да е нарушил и правилата за движение по пътищата, т.е да е управлявал автомобила със скорост по – висока от разрешената за това място. Установи се от приетата по делото съдебно - техническа експертиза, че щетите така,  както са посочени от застрахователя, отговарят да са настъпили в резултат от ПТП  с описания механизъм.  Дупката била пълна с вода, което обстоятелство се установи от събраните в производството гласни доказателства. В случаите на съпричиняване е от значение наличието на причинна връзка между поведението на пострадалия и настъпилия вредоносен резултат.  В случая не се установи причинна връзка между поведението на водача на лекия автомобил  и настъпилия вредоносен резултат.

Бездействието на ответника се намира в пряка причинно-следствена връзка с настъпилия резултат, поради което следва да носи деликатна отговорност и следва да заплати на застрахователното дружество изплатеното обезщетение изцяло. Ответникът дължи и законна лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска , така както е претендирана от ищеца.

            На осн. чл. 78, ал.1 от ГПК , ответното дружество следва да заплати на ищеца и направените разноски в производството в размер на 50 лв. заплатена д.т.,  депозит за вещо лице в размер на 150 лева  и   адвокатски хонорар   в размер на  144 лева.    

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р        Е        Ш       И   :

 


ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН   с БУЛСТАТ 000590654 със адрес гр. Сливен, бул. Цар Освободител № 1  ДА ЗАПЛАТИ  на   ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” с БУЛСТАТ 000694286  със седалище и адрес на регистрация: гр. София,   пл. Позитано № 5    сумата  168.67   лева, представляваща заплатено обезщетение по  застраховка ”КАСКО ”  за щети причинени на трето лице в резултат на управление на  МПС – пропаднало в необозначена дупка, ведно със законната  лихва върху главницата, считано от дата на предявяването на настоящия иск  - 19 февруари 2016 г. до окончателното изплащане на задължението.

  

ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН   с БУЛСТАТ 000590654 със адрес гр. Сливен, бул. Цар Освободител № 1  ДА ЗАПЛАТИ на  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” с БУЛСТАТ 000694286  със седалище и адрес на регистрация: гр. София,   пл. Позитано № 5  направените по делото съдебни и деловодни разноски в общ размер на 344  лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Сливенски окръжен съд в  двуседмичен  срок от съобщаването на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: