Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  

                              26.05.2016г.

                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

           СЛИВЕНСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД, граждански състав в съдебно заседание на 16 май през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТОЗАР СВЕТИЕВ

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело  №652 по описа на съда за 2016год., за  да се произнесе съобрази следното:

            Предявен е частичен иск с правно основание чл.55, ал.1, предл.1 от ЗЗД.

            В исковата молба на ищцовото „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” ООД се твърди, че ответното дружество „СТРОЙ СЕНД” ЕООД е получило без основание сумата 61662,08 лева, поради което дължи нейното връщане. Изложена е хронологията на отношенията между страните и доводи в подкрепа на предявената искова претенция.

             От съда се иска да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищцовата страна сумата 5000 лева, представляваща част от сумата 61662,08 лева, която ищцовото дружество е заплатило на ответника без основание.

             В съдебно заседание ищцовото дружество се представлява от пълномощник, който поддържа исковата молба и прави изрично искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

             Ответното „СТРОЙ СЕНД” ЕООД, редовно призовано при условията на чл.50, ал.2 от ГПК, не се представлява в съдебно заседание и от негова страна не е представен писмен отговор на исковата молба, както и  не е направено  искане за разглеждане на делото в отсъствие на представител.

             Третото лице-помагач, редовно призовано, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. В писмено становище са направени искания и възражения, които съдът прие за неоснователни.

            Като прецени, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК и чл.239, ал.1 от ГПК, съдът прие, че срещу ответника следва да се постанови неприсъствено решение, с което частичната искова претенция да се уважи изцяло, като ответното дружество бъде осъдено да заплати на ищцовата страна сумата 5000 лева, представляваща част от сумата 61662,08 лева, която ищцовото дружество е заплатило на ответника без основание. Разноски и лихви не са претендирани, поради което съдът не дължи произнасяне за такива.

            Становището на третото лице-помагач не представлява пречка за постановяване на неприсъствено решение, поради липса на изискване в закона за съобразяване с неговото процесуално поведение. Предпоставките за постановяване на неприсъствено решение са обусловени само от процесуалното поведение на ищеца и ответника, което в случая е налице. Следва да се посочи, че макар да има конституирано трето лице-помагач, в случая решението на съда не би могло да има последиците по чл.223, ал.2 от ГПК, тъй като неприсъственото решение не се мотивира по същество.

            Ръководен от горното, съдът

                                       Р          Е          Ш         И          :

            ОСЪЖДА „СТРОЙ СЕНД” ЕООД с ЕИК 175115409, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, пл.”Хаджи Димитър” №4 ДА ЗАПЛАТИ на „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” ООД с ЕИК 108022640, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул.”Язовирска” №33 на основание чл.55, ал.1, предл.1 от ЗЗД сумата 5000 /пет хиляди/ лева, представляваща част от сумата 61662,08 лева, която ищцовото дружество е заплатило на ответника без основание.

            Решението е постановено при конституиране в процеса на Г.М.Д. с ЕГН-********** *** в качеството на трето лице-помагач на страната на ищцовото дружество.     Решението е неприсъствено и не подлежи на обжалване.

            Препис от решението да се връчи на страните.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :