Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 25.05.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Сливенски районен съд, гражданска колегия в публично заседание на дванадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАТАЛИЯ ПЕТКОВА

 

при секретаря М.С., като разгледа докладваното от районния съдия гр.д.№ 939 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Р     Е    Ш    И :

 

ИЗМЕНЯ, на основание чл.150 СК размерът на издръжката, определена въз основа на постигната спогодба от 15.05.2014 г. по гр.д. № 262/2014 г. на СлРС, въз основа на което С.Т.Х. с ЕГН: ********** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, се задължил да заплаща на К.И.И. с ЕГН: **********, като майка и законен представител на малолетното дете Е.С.Х., родено на *** г., и двете с постоянен адрес ***, като го увеличава от 120,00 лв. /сто и двадесет лева/  на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ месечно , считано от датата на подаване на исковата молба – 15.03.2016 г. до навършване пълнолетие на детето или до настъпване на други законно установени причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва при забава върху всяка закъсняла вноска до окончателното й заплащане, като

ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна и недоказана претенцията над сумата от  150 лв./сто и петдесет лева/ месечно до пълния предявен размер от 200 лв. /двеста лева/ месечно.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК С.Т.Х. с ЕГН: ********** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на К.И.И. с ЕГН: ********** *** сума в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, деловодни разноски за платен адвокатски хонорар, съобразно уважената част на иска.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.6 ГПК С.Т.Х. с ЕГН: ********** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлРС в полза на бюджета на съдебната власт сума в размер на 43,20 лв. / четиридесет и три лева и 0,20 ст/, държавна такса върху изменения размер на издръжката.

 

ДОПУСКА, на основание чл.242, ал.1 ГПК предварително изпълнение на решението.

 

Решението може да бъде обжалвано от страните пред Сливенски окръжен съд в двуседмичен срок, от съобщаването му на страните.

 

ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.

 

                                                

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: