Р Е Ш Е Н И Е 93

 

Гр. С, 23.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

С районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.М.

 

при секретаря Х.П. като разгледа докладваното от съдията  АНД №896 по описа за 2015 год., за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по жалба на С.С.Х. против НП №15- 0804- 001018/12.06.2015г. на Началника на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С, с което на жалбоподателката на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.) е наложено наказание „Глоба” в размер на 400 лева за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от същия кодекс. Моли наказателното постановление да бъде отменено.

Жалбоподателката, редовно и своевременно призована се явява лично в съдебно заседание. Счита наказателното постановление за незаконосъобразно и моли съда да го отмени.

Органът, издал обжалваното наказателно постановление, редовно и своевременно призован, не изпраща свой представител. Изразява становище по жалбата като моли същата да бъде оставена без последствия и да се потвърди наложеното наказание.

След преценка на събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 14.05.2015г. служители от сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С, свидетелите И.Б. и Д.С. били дневна смяна и се намирали в гр. С. Проверката била извършена до общинския пазар на бул. „Цар Симеон”. Жалбоподателката Х. управлявала моторно превозно средство марка „ВАЗ 2102” с рег. №….. Поискали й проверяващите да представи документи за управляваното от нея превозно средство. Жалбоподателката Х. представила исканите документи и при проверката служителите на реда установили, че не може да представи към тази дата 14.05.2015г. валидна застраховка „Гражданска отговорност” за въпросния лек автомобил. Св. Б. приел, че е нарушена разпоредбата на чл.259, ал.1 от Кодекса за застраховането (отм.) и съставил акт за установяване на административно нарушение на жалбоподателката. След четири дни, на 18.05.2015г. жалбоподателката С.Х. сключила нова полица на застраховка „Гражданска отговорност” за управлявания от нея лек автомобил „ВАЗ 2102” с рег. №….. Тази застраховка като предходната, сключена на 07.10.2014г. била на разсрочено плащане. Впоследствие, въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение Началникът на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Сливен приел, че на 14.05.2015г. в  гр. Сливен, по бул. „Цар Симеон” жалбоподателката Х. е управлявала лек автомобил марка „ВАЗ 2102” с рег. №…. без сключена застраховка „Гражданска отговорност” и й наложил наказание „Глоба” в размер на 400 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.).

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в седемдневния преклузивен срок от лице, имащо правен интерес от обжалването, а разгледана по същество е частично основателна.

Наистина в деня на проверката жалбоподателката не е можала да представи валидна застраховка гражданска отговорност за управлявания от нея лек автомобил марка „ВАЗ 2102” с рег. №….. От събраните по делото доказателства по несъмнен начин се доказа, че на 07.10.2014г. жалбоподателката Х. е сключила полица за застраховка „Гражданска отговорност” №02114002492352, която е била на разсрочено плащане като първата вноска е била платена същия ден 07.10.2014г. Следващата вноска жалбоподателката е платила на 15.01.2015г., а третата вноска е следвало да бъде платена на 16.04.2015г. Тази вноска обаче не е била платена от жалбоподателката С.Х., поради което правилно проверяващите служители на КАТ- С. след проверка и с техническото средство с отдалечен достъп са установили, че тя наистина не притежава валидна застраховка „Гражданска отговорност” на управлявания от нея автомобил. Видно е, че застраховката е била валидна до 16.04.2015г. когато е следвало да бъде внесена третата вноска и ако тя е била внесена следващият месец на 14.05.2015г. жалбоподателката е щяло да бъде изрядна. Това не е сторено от нейна страна и към датата на нарушението не е имала валидна застраховка „Гражданска отговорност”. Освен това и периодът, през който управлявания автомобил от жалбоподателката е бил без сключена застраховка „Гражданска отговорност” е доста дълъг, а именно цял месец, поради което съдът счита, че правилно е била ангажирана административнонаказателната й отговорност. Съдът счита, че правилно е преценено от наказващия орган, че не се касае за маловажен случай и е било издадено атакуваното наказателно постановление.

При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното наказателно постановление не са допуснати процесуални нарушения, които да доведат до отмяна на наказателното постановление. Към момента на извършване на нарушението 14.05.2015г. е бил в сила стария Кодекс за застраховането, но впоследствие същият е бил отменен и е приет нов Кодекс за застраховането, който е в сила от 01.01.2016г. Съгласно новия Кодекс за застраховането нарушението, което е извършила жалбоподателката е възпроизведено в нормата на чл.483, ал.1, т.1 и същото се санкционира с наказание „Глоба” от 250 лева, съгласно разпоредбата на чл.638, ал.1, т.1 от КЗ. Видно е, че до влизане в сила на наказателното постановление е последвала различна разпоредба и същата е по- благоприятна за нарушителя, тъй като наказанието „Глоба” е в по- нисък размер. Ето защо съдът следва да измени наказателното постановление на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН като намали наложената „Глоба” от 400 на 250 лева.

Ръководен от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ИЗМЕНЯ НП №15- 0804- 001018/12.06.2015г. на Началника на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С., с което на С.С.Х. с ЕГН ********** на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ (отм.) е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 (четиристотин) лева като НАМАЛЯВА наказанието „Глоба” на 250 (двеста и петдесет) лева на основание чл.638, ал.1, т.1 от КЗ.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. С. в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: