Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 221

 

Гр. Сливен, 15.04.16 г.

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, ІІІ-ти наказателен състав, в публично заседание на дванадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА ДИМОВА

 

при секретаря И.Ж., като разгледа докладваното от председателя АНД № 54 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по повод жалба против НП, издадено от  Началник сектор „ПП” към ОД-МВР-Сливен, с което на Ж.Д.Ж., ЕГН **********, на основание чл. 315 ал.1 т. 1 вр. чл. 249 т.1 от КЗ е наложено наказание глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева за извършено от него нарушение на чл. 259 ал.1 т. 1 от КЗ .

  Жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Изпраща процесуален представител, който моли за отмяна на НП като незаконосъобразно.

   В с.з. органа, издал обжалваното наказателно постановление не изпраща свой представител.

            Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 27.11.2015 г. около 03:50 ч. в гр. Сливен, на ул. „Шести септември” в посока бул. „Ст. Караджа”, жалбоподателят е управлявал л.е. „Хонда Сивик” с рег. № СН 1590 СА, лична собственост. При извършена проверка е установено, че няма сключена Застраховка „Гражданска отговорност” към часа и датата на проверката.

Въз основа на така установеното на жалбоподателя  е съставен АУАН и НП, с което за нарушение на чл. 259 ал.1 т. 1 от КЗ и на  основание чл. 315 ал.1 т. 1 вр. чл. 249 т.1 от КЗ му е наложена глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева.

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото, съдът направи следните фактически и правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима- подадена в законоустановения срок от лице имащо правен интерес от обжалването и разгледана по същество е основателна макар на различни от посочените в нея основания.

  По делото безспорно е установено ,че при проверка от органите на РПУ-Сливен жалбоподателят не е   представил застраховка „Гражданска отговорност ”за 2007г .

  Съдът кредитира  напълно  дадените свидетелски показания  както на актосъставителя така и на свидетеля Г..   

Дава вяра на приложените по делото писмени доказателства и в частност на Заповед № 343з-174/04.02.2015г.на Директора на ОД на МВР – Сливен.

  Съдът не споделя изразеното възражение за  допуснато съществено процесуално нарушение изразяващо се в издаване на НП от лице   ,което не притежава активна легитимация за това . Видно от НП ,същото е издадено от лицето Георги Гочев на длъжност Началник група при ОД на МВР , Сектор „ПП „ – Сливен,  а съгласно посочената по – горе Заповед на Директора на ОД на МВР – Сливен  правомощие да издава НП има именно той / раздел 2, т.. 1.4 от Заповедта / .

 Съдът обаче счита ,че в конкретния казус е налице маловажност на деянието по смисъла на чл. 28 от ЗАНН доколкото се касае за първо нарушение на жалбоподателя , който макар млад водач на МПС в един продължителен период от време не е допуснал нарушения на ЗДП още повече ,че от  нарушението липсват    вредни последици . В подкрепа на извода за маловажност на деянието  е и факта ,че видно от приложената по делото справка л. 9  датата на прекратяване на застраховката е 03.10.2015г. , а установеното нарушение е извършено на 27.11.2015г. Това налага извода ,че нарушението е било допуснато за кратък период от време , а именно  по – малко от два месеца след прекратяване на застраховката  . 

  Предвид изложеното съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ОТМЕНЯ  НП № 15-0804-002372/21.12.2015 г. на Началник сектор „ПП” към ОД-МВР-Сливен, с което на Ж.Д.Ж., ЕГН **********,***, на основание чл. 315 ал.1 т. 1 вр. чл. 249 т.1 от КЗ е наложено наказание глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева за извършено от него нарушение на чл. 259 ал.1 т. 1 от КЗ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-гр. Сливен в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :