Р Е Ш Е Н И Е    224

 

  гр. Сливен,14.04.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІІ-ти състав, в публично заседание на седемнадесети март през две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТЛАНА ДИМОВА

 

при секретаря Х.П., след като разгледа докладваното от председателя АНД № 65 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази:

  Производството е образувано по повод жалба на С.Т.К. с ЕГН ********** против НП издадено от Директора на АДФИ-София, с което на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 8, ал.1, вр.чл. 103, ал.1, вр.чл. 14 ал.1, т.2 от ЗОП.

              В с.з. жалбоподателят редовно призован не се явява. Явява се процесуален представител, който моли за отмяна на НП.

  В с.з. административно – наказващият орган, редовно призован не изпраща представител.

               От събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:  

               За периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. за нуждите на основното производство – лицензирана дейност е извършена доставка на стоманени топки за смилане на въглища в барабанно-топкови мелници, предназначени за изгаряне в парогенератори, на обща стойност 129956.40 лв. без ДДС. Разхода е осчетоводен сч. Сметка № 6111 „Основно производство”. Доставките са извършени от двама доставчици по 5 броя фактури както следва:

              - „Стомана Индъстри” АД, гр. Перник:№70435/14.02.2014г. на стойност 26700 лв. без ДДС; № 71533/04.04.2014г. на стойност 24025 лв. без ДДС и № 72664/26.05.2014г. на стойност 25925 лв. без ДДС, или общо 76650 лв. без ДДС.

             -„Ел. Стомана” ООД, гр. София № 1000000083/19.09.2014г. на стойност 26733 лв. без ДДС и № 1000000170/24.11.2014Г. на стойност  26573.40 лв. без ДДС, или общо 53306.40 лв. без ДДС.

      Със заповед № ФК-10-899/11.08.2015 г. на директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, спряна със заповед № ФК-10-1030/11.09.2015 г. и възобновена със заповед № ФК-10-1097/30.09.2015 г. е възложена финансова инспекция на „Топлофикация-Сливен” ЕАД. 

                 В хода на извършената проверка е установено ,че в Регистъра на обществените поръчки    през 2013г. и 2014 г. от „Топлофикация – Сливен” ЕАД –Сливен няма проведена процедура за възлагане доставката на стоманени топки чрез обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. През 2013г. по идентичен начин е извършена доставка на стоманени топки на стойност 127 275 лв. без ДДС.

            Въз основа на горното , контролния орган е приел,че предвид  действителната обща стойност на доставките през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответните доставки, както и очакваната стойност на доставките през следващите 12 месеца след първата доставка, лицето по чл. 8, ал.3 е следвало да вземе решение за възлагане на обществена поръчка през 2014г. чрез открита процедура по реда на ЗОП.

               Въз основа на така установеното административно наказващия орган е приел ,че жалбоподателя е извършил нарушение   , в качеството си на Директор на «Топлофикация – Сливен» ЕАД и  лице по чл. 8 ал.2 от ЗОП е извършил нарушение на чл.8,ал.2 в врчл.103, ал. 1 в вр. чл. 14 , ал. 1 т. 2 от ЗОП, поради което му е съставен   АУАН    и му е издадено НП , с което му е наложена глоба в размер на 1500 лв.

   Горната фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на всички събрани по делото доказателства .

     Съдът кредитира изцяло  показанията на разпитания по делото актосъставител   като безпротиворечиви и  допълващи се   останалия събран по делото доказателствен материал. Дава вяра на писмените доказателства приети по съответния процесуален ред .

    Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в своята съвкупност и по отделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото съдът изведе следните правни изводи:

 Жалбата е процесуално допустима - подадена е в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна /лице, което е санкционирано/. Разгледана по същество, тя е основателна.

  Жалбоподателят оспорва фактическите констатации по акта и НП, като твърди, че НП е процесуално незаконосъобразно, тъй като са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в липса на точно посочена дата на нарушението, непосочване на доказателствата, въз основа на които се установява нарушението, неправилно посочване на санкционната разпоредба, въз основа на която се налага адм. наказание.     

 Съдът споделя напълно изразеното становище за наличие на нарушения на процесуалните правила и то от категорията на съществените, които са основание за отмяна на НП,поради което  няма да се спира на въпроса дали е доказано допускането на нарушение на разпоредбите на ЗОП от страна на дружеството или не.

Съгласно императивните разпоредби на ЗАНН  както  в акта, така и в наказателното постановление, следва изрично да е описано нарушението, както и обстоятелствата, при които е извършено и доказателствата, които го потвърждават. В НП следва да бъдат посочени   точно законовите разпоредби, които са били нарушени, т.е. описаното деяние следва да може да се подведе под конкретна правна норма, съдържаща състав на административно нарушение.  Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗАНН следва да е налице   единство между описанието на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено и законните разпоредби, които са били нарушени. След като изпълни това свое задължение АНО следва точно да определи и санкцията, която лицето, сочено като нарушител, следва да понесе за извършеното от него нарушение.

  В конкретния казус, както в АУАН така и в НП  липсва посочване на датата на  извършване на  допуснатото нарушение. Видно от обстоятелствената част на НП ,АНО е посочил, че нарушението е допуснато на 14.02.2014г. , а в следващия абзац в графа „Обстоятелства ,при които е извършено нарушението е посочен период от време от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. Това обстоятелство безспорно оставя нарушителя във невъзможност да разбере , на коя дата се твърди,че е извършил нарушението , пред каквато невъзможност е изправен и настоящия съдебен състав. Това нарушение несъмнено принадлежи към категорията на съществените нарушения по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, още повече ,че в   конкретния случая нарушението се изразява в бездействие от страна на жалбоподателя. Това обуславя наличие на   начална дата, в която е възникнало нормативното определено задължение за действие (дата на която е следвало да се започне провеждане на процедура по ЗОП) и краен ,най-късен момент, в който е следвало да бъде изпълнено това   задължение.  

Дори да се приеме,АНО е имал предвид като дата на извършване на нарушението , датата    14.02.2014г. то същата касае само  едно от плащанията , а именно това извършено по фактура № 70435 /14.02.2014г. , която от своя страна е на стойност от 26700лв. ,без ДДС  и съгласно ЗОП не задължава жалбоподателя да открие процедура по този закон, доколкото в чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП са определени праговете, при които възниква задължението за провеждане на процедура, а именно над 66 000 лева без ДДС.

Налице е и друго съществено нарушение на процесуалните правила залегнали в ЗАНН , изразяващо се в   несъответствие на санкционната норма , въз основа на която е наложена наказанието на жалбоподателя и самото нарушение.

          Видно от атакуваното НП , АНО е наложил наказание на основание чл.129, ал.1, вр.чл.133, ал.2 от ЗОП. За така квалифицираното нарушение е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500лв. Съгласно   разпоредбата на чл. 133, ал. 2 от ЗОП, „Когато нарушенията по чл. 128 - 132а, с изключение на тези по чл. 129, ал. 4, чл. 129б, ал. 2 и чл. 132, ал. 3, са извършени при възлагане на обществени поръчки на стойности по чл. 14, ал. 3, предвидените размери на глобите и имуществените санкции се намаляват наполовина.” ,а съгласно    разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от ЗОП „  Възложител, който не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка при наличие на основание за това или измени договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 43, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв.”

            Въз основа на така посочените разпоредби и техния прочит се налага извода ,че в настоящия случай, АНО е редуцирал наказанието на основание чл. 133, ал. 2 от ЗОП ,като е намалил глобата от 3000лв. на 1500лв., но така приложена разпоредбата на чл. 133 ,ал. 2 от ЗОП е несъвместима с настоящия казус. В конкретния случай е налице липса на проведена процедура по ЗОП  и АНО е следвало да санкционира жалбоподателя по чл. 129, ал. 1 от зОП като му наложи глоба в размер на от 3000лв. до 10 000 лв. 

                Горепосоченото нарушение е от категорията на съществените и като такова също води до незаконосъобразност на атакуваното НП .

                 

              Ръководен от гореизложеното и на осн. чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

  ОТМЕНЯ НП № 11-01-998/08.12.2015г. на Директора на АДФИ-София, с което на С.Т.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството му на Директор е наложена глоба за нарушение на  чл.8,ал.2 в вр чл.103, ал. 1 в вр. чл. 14 , ал. 1 т. 2 от ЗОП в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-гр. Сливен в 14-дневен срок от получаването му от страните.  

 

         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: