Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр. Сливен, 15 март 2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение – ІІ-ри  наказателен състав, в публично заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ БОЗУКОВ

 

при секретаря А.С. като разгледа докладваното от председателя АНД № 74 по описа на съда за 2016 год. за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по повод жалба от С.К., изпълнителен директор на „Топлофикация – Сливен” ЕАД против НП № 11-01-1018 от 02.12.2015 год., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл. 129, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, се представлява от процесуален представител, който поддържа жалбата и моли съда да отмени НП, като незаконосъобразно.

В с.з. административно – наказващият орган, редовно призован,  се представлява от процесуален представител, който оспорва жалбата и моли съда да потвърди НП, като законосъобразно.

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в своята съвкупност и по отделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

На 26.02.2014 год. в „Топлофикация-Сливен" ЕАД, гр. Сливен, изп. директор С.Т.К., в качеството си на лице по смисъла на чл. 8, ал.З, във връзка с чл.7, т.6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ е нарушил ЗОП, като при наличие на законово задължение за това, не е спазил правилата на Глава осма „а"', при обществена поръчка с обект по чл. З, ал, 1, за доставка на химически реактиви на стойност 39 072 лв. без ДДС.

Обстоятелства, при които е извършено нарушението.

За периода от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год. за нуждите на основното производство в „Топлофикация - Сливен" ЕАД, гр. Сливен са извършени разходи за доставка на химически реактиви - натриева основа и сярна киселина на обща стойност 39 072 лв. без ДДС. Разходите са осчетоводени но дебита на сч. сметка № 30212 „Спомагателни материали". Материалите са използвани за пречистване на водата, циркулираща в топлопреносната мрежа. Доставките са извършени от фирма "МАНТИ КО"ООД гр. София. Няма сключван договор с доставчика. Първата фактура за доставка с издадена на 26.02.2014 год. и е с № 25019. През 2013 год. по идентичен начин са извършени доставки на химически реактиви на стойност 38 007.60 лв. без ДДС. Вземайки предвид действителната обща стойност на доставените химически реактиви през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответните доставки, както и очакваната стойност на доставките през следващите 12 месеца след първата доставка, лицето по чл.8, ал.З е следвало да спази условията и редът за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а" от ЗОП, като публикува в Портала на обществените поръчки публична покана за събиране на оферти. Извършените доставки са с код от общия терминологичен речник (СРУ)24962000 „Химически продукти, използвани за обработка на вода"В дневника за водене на входяща и изходяща кореспонденция на «Топлофикация-Сливен» ЕАД. гр. Сливен, няма писмо до АОП, с което лицето по чл.8, ал.З е изпратило, за публикуване, покана за събиране на оферти за извършените доставки. Покана не е изпращана и по електронен път. видно от електронната поща на предприятието.

За констатираното нарушение на дружеството е бил съставен АУАН, въз основа на който е издадено НП.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Въз основа на нея направи следните правни изводи :

Жалбата е процесуално допустима – подадена в законния срок от лице, имащо правен интерес от обжалването, а разгледана по същество е основателна.

Съдът приема, че са налице няколко  основания, които обуславят цялостната отмяна на оспореното пред него НП. От изписаното в текстовата част на НП не се добива яснота както по отношение датата на извършване на нарушението, така и относно законовото описание на вмененото на жалбоподателя нарушение. В обжалваното НП словесно е описано, че към 26.02.2014г. в качеството си на възложител по смисъла на чл. 7, т. 6 от ЗОП, при наличие на законово задължение за това, не е спазил правилата на Глава осма „а”, при обществена поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 за доставка на химически реактиви-натриева основа и сярна киселина за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. като така цитираната дата на нарушението е обвързана с издаването на фактура, но от така изложеното не
става ясно защо АНО приема именно тази дата като начало на соченото виновно бездействие, предвид упоменатото,  впоследствие надминаване на прага за провеждане на процедура по ЗОП за цялата 2014 г., но в този контекст не е  възможно нарушението да бъде реализирано тогава. Последното би  могло да е само и единствено към момента на не провеждане на процедурата по ЗОП, а именно – преди обвързването на жалбоподателя с доставчика. С оглед на тези си констатации, съдът обосновава и извода, че нарушението не е доказано по безспорен начин. Освен това съгласно чл. 14 ал. 4 т. 2 от ЗОП процедурите по този закон се възлагат за обществени поръчки със стойност от 20 000 до 66 000 лева, а от своя страна чл. 15 от ЗОП пък посочва как се определя прогнозната стойност на даден договор за доставки, а именно чрез сравнение с действителната обща стойност на договори сключени през предходната финансова година, коригирана с предвидените промени в стойността или количеството на съответната доставка. В случая обаче в така постановеното НП отсъства каквато и да е конкретизация на факта дали е следвало провеждането на обществена поръчка, доколкото е видно, че за 2013 г. стойността на разходите по доставка е била 38 007 лева без ДДС, т.е. под законовия праг на чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП. Предвид казаното административно наказващият орган нито е описал, нито е посочил доказателства защо е следвало провеждането на процедура по ЗОП с подобен предмет за 2014 г., още по - малко пък е коментирал по какъвто и да е начин, налице ли са предпоставките на чл. 15 от ЗОП. Като цяло административно наказващият орган се е позовал по административнонаказателната преписка за доказване на описаното нарушение единствено на представена справка, без изобщо да положи усилия за попълването и с други категорично относими към случая писмени доказателства. По тази причина съдът приема за изцяло недоказано от обективна страна вмененото на жалбоподателя нарушение. Наред с така посоченото, съдът приема и че е налице неотстраним процесуален порок по чл. 57, ал.1, т. 5 от ЗАНН, изразяващ се в липса на пълно и точно описание в оспорения санкционен акт на противоправното според АДФИ деяние, в който единствено са изброени дата на доставка и издадена за това фактура, с бланкетно упоменаване на стойността по нея, но липсва изведено дължимо поведение по смисъла на ЗОП и ясно описание кога, какво и защо е следвало да се предприеме конкретно от жалбоподателя, но което според органа наложил санкцията било наличие на бездействие от негова страна. Това според съда по правната си същност се явява още едно непоправимо в този съдебен стадий на процеса нарушение, засегнало проведеното административнонаказателно производство, по - специално правото на защита на жалбоподателя и също обуславящо отмяната на оспорения санкционен акт.

На следващо място АУАН е съставен без присъствието на свидетели, като актосъставителят се е позовал на разпоредбата на чл.40, ал.4 от ЗАНН. В АУАН обаче не са посочени кои са официалните документи, въз основа на които се съставя, а по делото единствения писмен документ, който е приложен, е справка за извършени разходи за застрахователни услуги, който няма характеристиката на официален документ.

В конкретния случай жалбоподателят е наказан на основание чл.129, ал.5 от ЗОП. Съгласно тази разпоредба възложител, който възложи обществена поръчка на стойност по чл. 14, ал. 4, без да спази правилата на чл. 101а, 1016, 101в, 101г или 101е, се наказва ......В същото време жалбоподателят е наказан за това, че като възложител по чл.7, т.6 от ЗОП е нарушил ЗОП, като при наличие на законово задължение за това, не е спазил правилата на Глава осма „а", т.е. не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в Портала на обществените поръчки. Несъответствието между извършеното нарушение и санкционната норма, въз основа на която е наложено наказание за него, определят и незаконосъобразността на НП, което подлежи на отмяна поради нея.

 

 

 

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-1018/02.12.2015 год., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което на    „С.Т.К. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред СлАС в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: