Р Е Ш Е Н И Е      206   

 

гр. Сливен, 13.04. 2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, І-ви наказателен състав,  в публично заседание на двадесет и първи март през две хиляди и шестнадесета година в състав:    

                              

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МАНЧЕВ

 

 

          при секретаря Р.Н., като разгледа докладваното от районния съдия АНД  96 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е по реда на чл. 59 – чл. 63 от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от П.С.П. срещу НП 15-0804-001886 от 29.09.2015 г. на Началник сектор към ОД на МВР Сливен, сектор „Пътна полиция” Сливен, с което на основание чл. 175 ал.1 т.1 пр.1, чл. 183 ал.4 т.7 пр.1, чл. 185, чл.183 ал.4 т.6, чл. 183 ал.3 т.5 пр.1 от ЗДвП й са наложени административни наказания: Глоба в размер на 50 лв.  и Лишаване от право да управлява МПС за 1 месец; Глоба в размер на 50 лв.; Глоба  в размер на 20 лв.; Глоба в размер на 50 лв.; Глоба в размер на 30 лв., за нарушения на чл. 140 ал.1, чл. 137А ал.1, чл.70 ал. 3, чл. 104 А и чл. 6 т.1 от ЗДвП и и са отнети 12 к.т. на осн. Н-ба № Із-2539 на МВР. Иска НП да бъде отменено, като незаконосъобразно.

          В с.з. жалбоподателя, чрез своя процесуален представител адв. К.,  иска НП да бъде отменено.

          В с.з. въззимаемата страна – наказващият орган, не изпраща представител.

          Съдът като съобрази събраните по делото гласни и писмени доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установена следната фактическа обстановка:

          На 11.09.2015 г. жалбоподателката управлявала л.а. „Тойота Корола” с рег. № 824Н664 в гр. Сливен.Автомобила бил собственост на автокъща „Пам ауто”. На ул. Г.С.Раковски до дом № 11 била спряна от служители на ОД МВР – Сливен. При извършената проверка било установено, че жалбоподателката управлява л.а. с рег. номера с изтекъл срок за разрешение за временно движение№ 000092331 валидно до 22.07.2015 г., не използва обезопасителен колан по време на движение,  не е включила задължителните светлини за движение през деня, по време на движение използва мобилен телефон без устройство позволяващо използването на телефона без участието на ръцете, навлиза и се движи след пътен знак В-1 „Забраняващ навлизането на МПС, като управлява МПС посока пл. „Х.Д.”.

За извършените нарушения на жалбоподателката бил съставен  АУАН № Г232603/11.09.2015 г, с който описаните деяния били квалифицирани като нарушения по чл. 141 ал.,  чл. 137а, ал.1, чл. 70 ал.3, чл. 104 а, чл. 6 т. 1 от ЗДвП. Акта бил предявен на жалбоподателката, която след като се запознал със съдържанието му е направила възражение.

          На основание така съставения АУАН е издадено и обжалваното НП 15-0804-001886 от 29.09.2015 г.  

          Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от представените и събрани по делото писмени и гласни доказателства и доказателствени средства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност.

Съдът даде вяра на АУАН № Г232603/11.09.2015 г., НП 15-0804-001886 от 29.09.2015 г., кредитира показанията на разпитаните в с.з. актос. Х.Н.С. и свидетелите Д.М.Г. и С.. Я.. С... Акост. С. и свид. Г. са служебни лица, полицейски служители, които не са нито пряко нито косвено заинтересовани от изхода на делото и съобщават факти и обстоятелства непосредствено възприети от тях.  

Съда даде вяра на събраните и приобщени писмени и гласни доказателства и доказателствени средства.

          Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          Жалбата е процесуално допустима - подадена е в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна /лице, което е санкционирано/. Разгледана по същество, тя  е частично основателна.

            НП е процесуално и материално частично незаконосъобразно. Както в акта, така и в наказателното постановление, следва изрично да е описано нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при, които е извършено и доказателствата, които го потвърждават. В НП следва да бъдат посочени и законовите разпоредби, които са били нарушени, т.е. описаното деяние следва да се подведе под конкретна правна норма, съдържаща състав на административно нарушение. Следва съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗАНН да има единство между описанието на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено и законните разпоредби, които са били нарушени.  

          В конкретният случай действително жалбопод. е извършила повечето от вменените и във вина нарушения. АНО неправилно е ангажирал отговорността на жалбопод. за нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП. Жалбоподателката е нямало как да знае, че управляваното от нея МПС е със изтекли временни табели. Задължение на собственика на МПС е да следи дали временните табели са валидни. В случая жалбоподателката е взела автомобила от автокъща за да го пробва, т.к. е имала намерение да го закупи и въобще не е знаела, че срокът на временните табели е изтекъл. От посоченото се налага извода, че от субективна страна у жалбопод. липсва умисъл за констатираното нарушение.

Предвид посоченото, съдът счита, че следва да отмени НП в частта, с която на П. е наложено наказание за нарушение на чл.14 ал.1 от ЗДвП и да го потвърди в останалата му част.

Мотивиран от посоченото съдът:                  

 

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ОТМЕНЯ НП 15-0804-001886 от 29.09.2015 г. на Началник сектор към ОД на МВР Сливен, сектор „Пътна полиция” Сливен,  в частта с която на П.С.П. с ЕГН ********** ***4, й са наложени административни наказания: ГЛОБА в размер на 50 лв.  и ЛИШАВАНЕ от право да управлява МПС за 1 месец НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

           ПОТВЪРЖАДАВА НП№ 15-0804-001886  в останалата част като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

           Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

             

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: