Р Е Ш Е Н И Е  № 200

 

 гр.Сливен, 12.04.2016 год.

 

       В     И М Е Т О    Н А     Н А РО Д А

 

Сливенският районен съд, наказателно отделение, пети състав в публично заседание на четвърти април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ДИМИТРОВА

 

при съдебен секретар З.Х., като разгледа докладваното от председателя АНД № 111 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по повод жалба от И.И.С. против НП № 15-0804-002308 от 08.12.2015 г. издадено от Началник група към ОДМВР - гр. Сливен, с което на жалбоподателя, за нарушение на чл.315, ал.1 от Кодекса за застраховането (КЗ), на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 400,00 лева. Моли атакуваното наказателно постановление да бъде отменено.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Представлява се от процесуален представител, който поддържа жалбата. Моли НП да бъде отменено, тъй като е сключил договор за застраховка малко след проверката, като преди това не е знаел, че за автомобила, който управлява, няма сключена такава.

В с.з. административно – наказващият орган, издал обжалваното наказателно постановление не изпраща представител, който да изрази становище по жалбата.

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в своята съвкупност и по отделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

На 13.11.2015 год. в 09,45 часа жалбоподателят управлявал лек автомобил „Рено Меган”, собственост на лицето Стоян И. Д., с рег. № СН … КК. На път SLV 1112 – разклона за с. Малко Чочовени бил спрян за проверка от служители на ОД-МВР-Сливен. При проверка на документите на водача и автомобила се установило, че същият не може да представи валидна полица за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Проверяващите извършили справка с РСОД, при което установили, че към датата и часа на проверката за автомобила няма сключена застраховка. За констатираното проверяващите му съставили АУАН, за нарушение на чл.315, ал.1 от КЗ. Въз основа на съставеният АУАН е издадено обжалваното НП № 15-0804-002308 от 08.12.2015 год. на Началник група към ОДМВР – Сливен, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400,00 лева. Застраховката била сключена от жалбоподателя на същата дата и е била валидна от 13,53 на 13.11.2015 г. 

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства.

Въз основа на нея направи следните правни изводи :

Жалбата е процесуално допустима – подадена в законния срок от лице, имащо правен интерес от обжалването, а разгледана по същество е основателна.

От събраните по делото гласни и писмени доказателства безспорно се установява, че при извършената проверка на 13.11.2015 год. в 09,45 часа, за автомобила, който е управлявал жалбоподателя, е нямало сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” № BG/30/115002804444 е сключена на същата дата и е валидна от 13,53 ч. От така събраните по делото писмени и гласни доказателства, безспорно се касае за нарушение, което може да се квалифицира като „маловажен случай” по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. С извършеното нарушение неправомерното засягане на правно защитените обществени отношения е краткотрайно, незначително и от него няма нанесени щети, като същото е извършено за първи път. Още повече, че жалбоподателят не е собственик на управлявания от него автомобил и не е знаел, че за този автомобил няма сключена застраховка към датата и часа на проверката. Същият го е взел, за да го ползва от съпругата на брат си, ведно с всички документи, като сключената застраховка е била прекратена, поради неплатена вноска, обстоятелство, с което жалбоподателят не е бил запознат. С разпоредбата на ЗАНН е предоставена възможност на административнонаказващия орган да освободи от административна отговорност извършителя в случаите на „маловажност” на нарушението. Прилагането на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН не може да се базира на преценка по целесъобразност. В този смисъл, при маловажни случаи на административни нарушения, административнонаказващият орган следва да приложи чл. 28 от ЗАНН. В настоящия случай компетентният орган не е отчел степента и тежестта на извършеното нарушение (в този смисъл Решение № 81/18.03.2013 год. по КАНД № 33/2013 год. по описа на СлАС; Решение № 211/10.07.2014 год. по КАНД № 159/2014 год. по описа на СлАС).

Когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН са налице, но административнонаказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради противоречието му със закона. В този смисъл е Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 год. на ВКС, ОСНК, постановено по т.н.д. № 1/2007 год. по описа на ВКС.

Предвид изложеното, съдът

 

 

                                                Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  НП  № 15-0804-002308 от 08.12.2015 год. на Началник група към ОДМВР – гр. Сливен, с което на И.И.С., с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 315, ал.1 от КЗ, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 400,00 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред СлАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: