Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр. Сливен, 14 март 2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение – ІІ-ри  наказателен състав, в публично заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ БОЗУКОВ

 

при секретаря А.С. като разгледа докладваното от председателя АНД № 133 по описа на съда за 2016 год. за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по повод жалба от С.К., изпълнителен директор на „Топлофикация – Сливен” ЕАД против НП № 11-01-1043 от 02.12.2015 год., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл. 129, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, се представлява от процесуален представител, който поддържа жалбата и моли съда да отмени НП, като незаконосъобразно.

В с.з. административно – наказващият орган, редовно призован,  се представлява от процесуален представител, който оспорва жалбата и моли съда да потвърди НП, като законосъобразно.

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в своята съвкупност и по отделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

На 21.02.2014 год. в „Топлофикация-Сливен" ЕАД, гр. Сливен, изп. директор С.Т.К. в качеството си на лице по смисъла на чл. 8, ал.З във връзка с чл.7, т.б от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ е нарушил ЗОП, като при наличие на законово задължение за това, не е спазил правилата на Глава осма „а", при обществена поръчка с обект по чл. З, ал. 1, за застрахователни услуги на стойност 46 618.38 лв. без ДДС.

Обстоятелства при които е извършено нарушението.

За периода от 01.01,2014 год. до 31.12.2014 год. за различни видове застраховки в „Топлофикация - Сливен" ЕАД, гр. Сливен са извършени разходи на обща стойност 46 618.38 лв. без ДДС. Разходите са осчетоводени по дебита на сч. сметка № 602 „Разходи за външни услуги". Услугите са извършени от ЗАД ОЗК-Застраховане АД. Първата сметка за начислена застрахователна премия е издадена на 21.02.2014 год. и е с № 0510880201400007. През 2013 год. по идентичен начин са извършени услуги на стойност 48 710.72 лв. без ДДС. Вземайки предвид действителната обща стойност на извършените услуги през предходната финансова година и коригирана с предвидените промени в количеството или стойността на съответните услуги, както и очакваната стойност на услугите през следващите 12 месеца след първата услуга, лицето по чл.8, ал.2 е следвало да спази условията и редът за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а" от ЗОП, като публикува в Портала на обществените поръчки публична покана, по обособени позиции, за събиране на оферти. Извършената услуга е с код от общия терминологичен речник (СРУ) 66510000 -Застрахователни услуги.В дневника за водене на входяща и изходяща кореспонденция на «Топлофикация-Сливен» ЕАД, гр. Сливен, няма писмо до ЛОП, с което лицето по чл.8. ал.З е изпратило, за публикуване, покана за събиране на оферти за извършените услуги. Покана не е изпращана и по електронен път, видно от електронната поща на предприятието. В «Топлофикация-Сливен» ЕАД, гр. Сливен няма публикувана публична покана, по обособени позиции, за събиране на оферти за застрахователни услуги.

За констатираното нарушение на дружеството е бил съставен АУАН, въз основа на който е издадено НП.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Въз основа на нея направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима - подадена е в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна /лице, което е санкционирано/. Разгледана по същество, тя е основателна.

Съдът констатира нарушения на процесуалните правила и то от категорията на съществените, които са основание за отмяна на НП.

Както в акта, така и в наказателното постановление, следва изрично да е описано нарушението, както и обстоятелствата, при които е извършено и доказателствата, които го потвърждават. В НП следва да бъдат посочени и точно законовите разпоредби, които са били нарушени, т.е. описаното деяние следва да може да се подведе под конкретна правна норма, съдържаща състав на административно нарушение. Следва съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗАНН да има единство между описанието на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено и законните разпоредби, които са били нарушени. След като изпълни това свое задължение АНО следва точно да определи и санкцията, която лицето, сочено като нарушител, следва да понесе за извършеното от него нарушение.

На първо място нито в АУАН, нито в НП е посочено точно датата на допуснатото нарушение. В НП е посочена дата - 21.02.2014г., а на следващо място при описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението е посочено като период - 01.01.2014г. - 31.12.2014г., което представлява съществено нарушение по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. В конкретния случая нарушението се изразява в бездействие от страна на жалбоподателя, което се характеризира с начална дата в която е възникнало нормативното определено задължение за действие (дата на която е следвало да се започне провеждане на процедура по ЗОП) до крайния най-късен момент, в който е изпълнено това задължение. Това означава посочване на определен период на бездействие, който да се явява дата на нарушението, поради което посочената дата - 21.02.2014 г. не може да се приеме, за точно идентифициране на датата на нарушението.

Дори да се приеме, че в НП-то е посочена дата на нарушението, същата е неправилно определена, тъй като се касае за една от сключените застрахователни полици,а твърдението , че тя е първата не е подкрепено с доказателства. Видно от НП разходи се направени за различни застраховки включително и през 2013 г. В АУАН пък се посочва друга дата, на която се твърди, че е извършено нарушението, посочена е друга сума и различна дейност от тази сочена в НП.

На следващо място АУАН е съставен без присъствието на свидетели, като актосъставителят се е позовал на разпоредбата на чл.40, ал.4 от ЗАНН. В АУАН обаче не са посочени кои са официалните документи, въз основа на които се съставя, а по делото единствения писмен документ, който е приложен, е справка за извършени разходи за застрахователни услуги, който няма характеристиката на официален документ.

На следващо място в конкретния случай жалбоподателят е наказан на основание чл.129, ал.5 от ЗОП. Съгласно тази разпоредба възложител, който възложи обществена поръчка на стойност по чл. 14, ал. 4, без да спази правилата на чл. 101а, 1016, 101в, 101г или 101е, се наказва ......В същото време жалбоподателят е наказан за това, че като възложител по чл.7, т.6 от ЗОП е нарушил ЗОП, като при наличие на законово задължение за това, не е спазил правилата на Глава осма „а", т.е. не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в Портала на обществените поръчки. Несъответствието между извършеното нарушение и санкционната норма, въз основа на която е наложено наказанието за него, определя и незаконосъобразността на НП, което подлежи на отмяна поради нея.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-1043/02.12.2015 год., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което на    „С.Т.К. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред СлАС в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: