Р Е Ш Е Н И Е    225

 

  гр. Сливен,14.04.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІІ-ти състав, в публично заседание на двадесет и втори март през две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА ДИМОВА

 

при секретаря Р.Н., след като разгледа докладваното от председателя АНД № 136 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази:

  Производството е образувано по повод жалба на инж. А.Х.А. с ЕГН **********, бивш Изпълнителен директор на „….” ЕАД против НП издадено от Директора на АДФИ-София, с което на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 500 лева за нарушение на  чл. 101а ал.1, вр.чл. 14 ал.4, т.1 от ЗОП.

              В с.з. жалбоподателят редовно призован не се явява. Постъпило е писмено становище от пълномощника на жалбоподателя – адв. Георгиева.

  В с.з. административно – наказващият орган, редовно призован не изпраща представител.

               От събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:  

               Със заповед № ФК-10-899/11.08.2015 г. на директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, спряна със заповед № ФК-10-1030/11.09.2015 г. и възобновена със заповед № ФК-10-1097/30.09.2015 г. е възложена финансова инспекция на „Топлофикация-Сливен” ЕАД. 

               В хода на проверката било установено, че за   периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. за строително ремонтни дейности в „Топлофикация – Сливен” ЕАД, гр. Сливен били извършени разходи на стойност 99 196.83 лв. без ДДС.  Разходите били осчетоводени по дебита на сч.сметка № 61111 „Разходи за основна дейност”.

               Установено било ,че за  извършване на СМР на 22.01.2013 г. бил сключен договор № 9 между „Топлофикация – Сливен” ЕАД, представлявано от А.А. – изпълнителен директор и „Промонт – 2004” ООД, представлявано от Б. Х. Предмет на договора било изпълнение на пещостроителни и изолационни работи на обекти: „Енергиен котел № 1”, „Енергиен котел № 2”, Турбогенератор, Горивоподаване, СОИ, Водогрейни котли и Топлопреносна мрежа. Срока за изпълнение на договора бил до 31.12.2014 г. Договорена била ориентировъчна стойност  в размер на 130 000 лв. без ДДС. За изпълнението на договора през 2014 г., изпълнителят е издал 8 броя фактури на обща стойност 99 196.83 лв.Сумите били платени по банков път.

                В хода на проверката , АНО е приел ,че вземайки предвид действителната обща ориентировъчна стойност на подлежащите на изпълнение СМР, лицето по чл. 8, ал. 3 е следвало да спази условията и реда за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП, като публикува в Портала на обществените поръчки публична покана за събиране на оферти. В дневника за водене на входяща и изходяща кореспонденция на „Топлофикация – Сливен” ЕАД гр. Сливен, нямало писмо до АОП, с което лицето по чл. 8, ал. 3 е изпратило за публикуване покана за събиране на оферти за извършените СМР. Покана не била изпращана и по електронен път, видно от електронната поща на предприятието.

В „Топлофикация – Сливен” ЕАД гр. Сливен нямало публикувана публична покана за събиране на оферти за извършени СМР. Извършените СМР са с код от общия терминологичен речник  (СРV) 45000000 „Строително и монтажни работи”.

   

          Въз основа на така установеното административно наказващия орган е приел, че жалбоподателят е извършил нарушение, в качеството си на Директор наТоплофикация – Сливен” ЕАД и упълномощено лице по смисъла на чл. 8 ал.3 във вр. с чл. 7 т. 6 от ЗОП е нарушил ЗОП, като при наличие на законово задължение за това, не е спазил правилата на Глава осма „а”, при обществена поръчка с обект по чл.3 ал.1, при сключване на договор за извършване на строително монтажни работи с ориентировъчна стойност 130 000 лв. без ДДС,  като му е съставен АУАН № 11-01-988/20.10.2015 г. и му е издадено НП, с което му е наложена глоба в размер на 500 лв.

   Горната фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на всички събрани по делото доказателства .

 Горната фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на всички събрани по делото доказателства .

    Съдът кредитира изцяло  показанията на актосъставителя   като безпротиворечиви и допълващи се   с останалия събран по делото доказателствен материал.  Дава вяра на писмените доказателства приобщени   по съответния процесуален ред към делото.  

    Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в своята съвкупност и по отделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото съдът изведе следните правни изводи:

            Жалбата е процесуално допустима - подадена е в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна /лице, което е санкционирано/. Разгледана по същество, тя е основателна.     

            Жалбоподателят оспорва фактическите констатации по акта и НП, като твърди, че съгласно чл.12, ал.1, т.2 от ЗОП не е следвало да провежда процедура по възлагане на обществена поръчка. Отделно от това счита, че НП е и процесуално незаконосъобразно, тъй като са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в липса на точно посочена дата на нарушението, непосочване на доказателствата, въз основа на които се установява нарушението, неправилно посочване на санкционната разпоредба, въз основа на която се налага адм. наказание.     

     Тъй като съдът констатира нарушения на процесуалните правила и то от категорията на съществените, които са основание за отмяна на НП, няма да се спира на въпроса дали е доказано допускането на нарушение на разпоредбите на ЗОП от страна на дружеството или не.

 Съдът споделя напълно изразеното становище за наличие на нарушения на процесуалните правила и то от категорията на съществените, които са основание за отмяна на НП,поради което  няма да се спира на въпроса дали е доказано допускането на нарушение на разпоредбите на ЗОП от страна на дружеството или не.

Съгласно императивните разпоредби на ЗАНН  както  в акта, така и в наказателното постановление, следва изрично да е описано нарушението, както и обстоятелствата, при които е извършено и доказателствата, които го потвърждават. В НП следва да бъдат посочени   точно законовите разпоредби, които са били нарушени, т.е. описаното деяние следва да може да се подведе под конкретна правна норма, съдържаща състав на административно нарушение.  Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗАНН следва да е налице   единство между описанието на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено и законните разпоредби, които са били нарушени. След като изпълни това свое задължение АНО следва точно да определи и санкцията, която лицето, сочено като нарушител, следва да понесе за извършеното от него нарушение.

  В конкретния казус, както в АУАН така и в НП  липсва посочване на датата на  извършване на  допуснатото нарушение. Видно от обстоятелствената част на НП ,АНО е посочил, че нарушението е допуснато на 22.01.2013г. , а в следващия абзац в графа „Обстоятелства ,при които е извършено нарушението е посочен период от време от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. Това обстоятелство безспорно оставя нарушителя във невъзможност да разбере , на коя дата се твърди,че е извършил нарушението , пред каквато невъзможност е изправен и настоящия съдебен състав. Това нарушение несъмнено принадлежи към категорията на съществените нарушения по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, още повече ,че в   конкретния случая нарушението се изразява в бездействие от страна на жалбоподателя. Това обуславя наличие на   начална дата, в която е възникнало нормативното определено задължение за действие (дата на която е следвало да се започне провеждане на процедура по ЗОП) и краен ,най-късен момент, в който е следвало да бъде изпълнено това   задължение. Вподкрепа на този извод е и факта,че в обстоятелствената част на НП , АНО сам сочи,че посочената по горе обща стойност от 99196.83лв. е платена въз основа на осем броя фактури , т.е на дати и през целия период от време .   

 На следващо място в конкретния случай жалбоподателят е наказан на основание чл.129, ал.5 от ЗОП. Съгласно тази разпоредба възложител, който възложи обществена поръчка на стойност по чл. 14, ал. 4, без да спази правилата на чл. 101а, 101б, 101в, 101г или 101е, се наказва ……В същото време жалбоподателят е наказан за това, че като възложител по чл.7, т.6 от ЗОП е нарушил ЗОП и при наличие на законово задължение за това, не е спазил правилата на Глава осма „а”, т.е. не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в Портала на обществените поръчки. По този начин , АНО е допуснал пълно несъотвествие между описаното нарушение и санкционната норма , доколкото случаите по чл. 129 , ал. 5 от ЗОП, касаят хипотезата , при което има проведена процедура , но   жалбоподателя   не е   спазил разпоредбите на ЗОП по нейното провеждане и не съответвува на установеното по делото и описано като нарушение . 

   Ръководен от гореизложеното и на осн. чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът  прие,че следва да отмени НП като незаконосъобразно ,поради което

 

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

  ОТМЕНЯ НП № 11-01-988/02.12.2015 г. на Директора на АДФИ-София, с което на А.Х.А., с  ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството му на Директор е наложена глоба за нарушение на чл. 101а ал.1, вр.чл. 14 ал.4, т.1 от ЗОП в размер на 500 /петстотин/ лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-гр. Сливен в 14-дневен срок от получаването му от страните.  

 

        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: