Р Е Ш Е Н И Е      

 

гр. Сливен, 07.04. 2016 г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

     СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, І-ви наказателен  състав,  в публично заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и шестнадесета година в състав:                                 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МАНЧЕВ

 

    при секретаря Р.Н., като разгледа докладваното от районния съдия АНД 147 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

    Производството е по реда на чл. 59 – чл. 63 от ЗАНН.

    Постъпила е жалба от проф., д.ю.н.И.В.И. срещу електронен фиш серия К № 1026060 на ОД МВР  гр. Сливен, с което на основание чл. 189 ал. 4 вр. чл. 182 ал.1 т. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание - Глоба в размер на 50 лв., за  нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП. Иска издадения електронен фиш бъде отменен.

    В с.з. жалбоподателят, редовно призован не се явява и не се представлява. По делото е постъпила молба, с която иска електронния фиш да бъде отменен.

    В с.з. въззимаемата страна – наказващият орган, не изпраща представител.

    Съдът като съобрази събраните по делото гласни и писмени доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установена следната фактическа обстановка:

    На 18.09.2015 г. в 09:06 ч. жалбоподателя управлявал л.а. „Джип Гранд Чероки” с рег. № СА 8448 СР по бул. Банско шосе, посока центъра на гр. Сливен. До КАТ управлявания от жалбоподателя лек автомобил се движел с превишена скорост от 67  км/ч., при максимално разрешена 50 км/ч за населеното място, въведена с пътен знак Д 11 и приспаднат толеранс от 3 км/ч. Нарушението било установено и заснето с автоматизирано техническо средство TFR1-M 519.

    За извършеното деяние на жалбоподателя бил връчен електронен фиш за налагане на глоба .

    Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от представените и събрани по делото писмени и гласни доказателства и доказателствени средства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност.              Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

    Жалбата е процесуално допустима - подадена е в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна / лице, което е санкционирано /. Разгледана по същество, тя е  основателна.

     Разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП задължава  водачите на МПС да съобразяват скоростта при управление на МПС с императивно определени норми, очертани за конкретно място на движение за различните пътни превозни средства.  Разграничителният критерий, даден в чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, установяващ допустимите скорости на движение,  е категорията на пътното превозно средство и мястото на движение – населено място, извън населено място, магистрала. В рамките на  населено място, каквото е гр. Сливен, бул. Банско шосе разрешената скорост е 50 км/ч. На 18.09.2015 г. паркирания в гр. Сливен на бул. Банско шосе, до КАТ л.а. собственост на ОД на МВР Сливен с монтирана в него радарната система констатирала нарушение на скорост, което било установено и заснето с автоматизирано техническо средство. Присъстващия на място контролен орган не спрял жалбоподателят, за да му състави АУАН.  Съставения ЕФ по случайност бил връчен на жалбоподателя.

     Така описаното деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по чл. 6 от ЗАНН и осъществява както от обективна, така и от субективна страна състава на нарушение по ЗДвП. Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.4 (изм.ДВ бр.19 от 13.03.2015 г.) при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. В §6, т.65 от ДР на ЗДвП законодателят е предвидил, че автоматизираните технически средства и системи и уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно ЗДвП, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни –прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. С Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (обн. ДВ бр. 36 от 19.05.2015 г. издадена на основание чл. 165, ал. 3 от ЗДвП е определен начина и реда за използването й. В настоящия случай е следвало да се представят по делото  писмени доказателства спазени ли са изискванията на цитираната Наредба, а именно: било ли е използвано автоматизирано техническо средство TFR1-M 519, одобрено по реда на Закона за измерванията и преминало проверка по надлежния ред, мястото за контрол с автоматизирано техническо средство и система било ли е обозначено с пътен знак Е24, попълнен ли е протокол за използване на мобилно АТСС за контрол. По делото не е представен и заснетият клип.

      Съдът следва да посочи, че ел. фиш е незаконосъобразен, т.к. е нарушен закона при издаването му. Освен посочените по горе нарушения съдът установи още няколко нарушения на материалния и процесуалния закон. В ел.фиш не е посочено  и индивидуализирано мястото на нарушението, посочено е гр. Сливен, бул. Банско шосе до КАТ. На второ място не е ясно кога е издаден ел.фиша и от кого. На трето място, но не по значение място, не е спазена процедурата за установяване на самото нарушение. На четвърто място липсва заснетия клип за да се прецени нарушението, липсват и доказателства относно имало ли е знак заСъгласно ТР №1/13г. на общото събрание на ВАС при установяване на нарушение в присъствие на контролен орган и на нарушител следва да се състави АУАН, а не ЕФ. ЕФ се съставя при констатирани нарушения със стационарна камера а не с мобилна, какъвто е процесния случай.

     Всички описани нарушения са самостоятелни основания за отмяна на атакувания ел. фиш, т.к. грубо опорочават процедурата по издаването му,същевременно нарушават и правото на защита на жалбоподателя.

    Предвид посоченото съдът прие, че атакувания ел.фиш е  незаконосъобразен, ето защо:

   

Р  Е  Ш  И:

 

    ОТМЕНЯ електронен фиш серия К №  1026060 на ОД МВР  гр. Сливен, с който на И.В.И., с ЕГН **********,***, съдебен адрес:***, офис 2,  му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50 лв.  на осн. чл.189 ал.4 вр.чл. 182 ал.1 т.2 от ЗДвП,  като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.                     

                                             

                                                                   РАЙОНЕН СЪДЯ: