Р Е Ш Е Н И Е №

 

                        Гр. Сливен, 07 април  2016   год.

 

                               В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

Сливенският районен съд, наказателно отделение, ІІ-ри наказателен  състав в публично заседание на двадесет и втори март  през две хиляди и шестнадесета година , в състав :

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ БОЗУКОВ

 

при секретаря А.С. като разгледа докладваното от районния съдия АНД № 193/2016 год.  по описа на СлРС, за да се произнесе съобрази:

           Производството е образувано по жалба на А.А.М.    против електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1112291/09.01.2016 год.  с което на жалбоподателя на  основание чл. 189 ал. 4 вр. чл. 182 ал. 1 т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП.

В жалбата си жалбоподателя моли съда  да отмени изцяло електронния фиш като незаконосъобразен.

В с.з. жалбоподателя, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За възз. страна, редовно призована, не се явява представител и не е взето становище по жалбата.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното от факт. страна:

На 09.01.2016 год. в 11.28  часа на път ІІ-66 с. Злати войвода до пазара за плодове и зеленчуци в посока гр. Сливен при ограничение 50 км./час, за населено място въведено с пътен знак Д-11 и приспаднат толеранс от 3 км./час, с МПС БМВ 318 И КОМБИ регистрационен номер РВ 1415 АВ е извършено  нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство №  TFR1  - M - 0570 при разрешена скорост от 50 км/час е установена скорост от 85 км./час. На жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200 лв. за извършено нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена, от събраните по делото гласни и писмени доказателства.

Въз основа на нея, направи следните правни изводи:

Жалбата  е процесуално допустима, подадена е в законоустановения срок от лице имащо правен интерес от обжалването, и разгледана по същество е неоснователна.

При издаването на електронния фиш не са допуснати процесуални нарушения на установената законова процедура, които да доведат до отмяната му. Последният е издаден от компетентен орган и отговоря на изискванията на форма и съдържание.

Действително се установи, че на  09.01.2016 год. в 11.28  часа на път ІІ-66 с. Злати войвода до пазара за плодове и зеленчуци в посока гр. Сливен при ограничение 50 км./час, за населено място въведено с пътен знак Д-11 и приспаднат толеранс от 3 км./час, с МПС БМВ 318 И КОМБИ регистрационен номер РВ 1415 АВ е извършено  нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство №  TFR1  - M - 0570 при разрешена скорост от 50 км/час е установена скорост от 85 км./час. На жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200 лв. за извършено нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП. Наложеното наказание в конкретния случай, отговаря на степента и тежестта на допуснатото от жалбоподателя нарушение. Съдът намира сочените в жалбата възражения за неосновотелни.

Поради изложеното съдът счита, че електронния фиш следва да бъде потвърден изцяло,  като правилен и законосъобразен.

 Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  електронен фиш за налагане на глоба серия  К № 1112291/09.01.2016 год.  с който на А.А.М. ***   с ЕГН ********** на  основание чл. 189 ал. 4 вр. чл. 182 ал. 1 т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП,  като ПРАВИЛЕН  И ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред СлАС , в 14 дневен срок от съобщаването му, на страните.

 

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :