Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 207

 

гр. Сливен, 13.04.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, V-ти наказателен състав, в публично заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТЛАНА ДИМОВА

 

при секретаря В.К., след като разгледа докладваното от Председателя НАХД № 255 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по повод жалба на „………..” ЕООД, ЕИК …….., представлявано от д-р Г.С.Й. с ЕГН **********,  против НП, издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на жалбоподателката на основание чл.53 от ЗАНН, § 45 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗЗО и чл. 105з, ал.2 от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 50 лв. за нарушение на чл. 55 ал.2 т. 2 и т.3 от ЗЗО, вр. чл. 77 т.2 от НРД за ДД 2015, чл. 3 ал.1 т.1 б.А и т.2 б.А от Договор № РД-НС-01-4/29.12.2014 г.  

В с.з. жалбоподателката, редовно призована, се явява. Поддържа жалбата на основанията посочени в нея и моли за отмяна на НП като незаконосъобразно.

В с.з.административно-наказващият орган, редовно призован, изпраща свой представител, който счита обжалваното НП за законосъобразно и обосновано и моли съда да го потвърди.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

При извършена на 03.11.2015 г. проверка на ЛЗ за дентална медицинска помощ, контролните органи са констатирали и описали в Констативен протокол № РД-13-03-98М/03.11.2015 г., че в кабинета на д-р Г.Й. – „……….– АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИЗА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЕАД, находящ се в гр. С., кв. С.З. ….. на 23.12.2014 г.  е извършила дентална дейност с код 101 /обстоен преглед със снемане на зъбен статус) на ЗОЛ Н. И. Д. с ЕГН **********. При прегледа е било установено ,  че зъби с код 21 и 34 са с кариес, в резултат на което е извършила две дентални дейности с код 301 (обтурация) на същите зъби, видно от извадка от ЕИС на НЗОК, респ. РЗОК – Сливен, на амбулаторен лист № 389/2014 г.

На 19.05.2015 г. в амбулаторията на ЛЗ за ДМП, д-р Г.Й. е извършила дентална дейност с код 101 (обстоен преглед със снемане на зъбен статус) на ЗОЛ Н. И. Д. с ЕГН ******, при който отново е установила, че зъби с код 21 и 34 са с кариес, видно от извадка от ЕИС на НЗОК, респ. РЗОК – Сливен, на амбулаторен лист № 189/2015 г.

Въз основа на така посочената констатация контролния орган   на основание чл.53 от ЗАНН, § 45 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗЗО и чл. 105з, ал.2 от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 50 лв. за нарушение на чл. 55 ал.2 т. 2 и т.3 от ЗЗО, вр. чл. 77 т.2 от НРД за ДД 2015, чл. 3 ал.1 т.1 б.А и т.2 б.А от Договор № РД-НС-01-4/29.12.2014 г. 

  Горната фактическа обстановка се установява и от разпита на актосъставителя  Б. и свидетелите Г. и П., които пресъздават в показанията си реда и начина, по който е била извършена проверката на дружеството, направените констатации, отразени в констативния протокол и реда на съставяне на АУАН.

Съдът кредитира изцяло показанията на посочените по-горе   свидетели, тъй като същите пресъздават това което са възприели непосредствено, като показанията им са логични и безпротиворечиви.

 Съдът дава вяра на писмените доказателства приобщени по съответния процесуален ред като въз основа на тях прие за установени обстоятелствата описани във фактическата обстановка .  

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Въз основа на нея направи следните правни изводи :

Жалбата е процесуално допустима – подадена в законния срок от лице, имащо правен интерес от обжалване, а разгледана по същество е неоснователна.

В жалбата си  жалбоподателя не оспорва фактическата обстановка по издадения АУАН и НП.  твърди, че не е спазена процедурата по съставяне на АУАН, , както и ,че посочените обстоятелства констатирани по време на проверката не съставляват административно нарушение.  

Съдът не приема доводите на процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като намира същите за неоснователни.

    От събраните по делото гласни и писмени доказателства е безспорно установено, че     на 23.12.2014 г. жалбоподателката  е извършила дентална дейност с код 101   на ЗОЛ Н. И. Д.  като при  прегледа е било установено и отразено в АЛ ,  че зъби с код 21 и 34 са с кариес, в резултат на което е извършила две дентални дейности с код 301 (обтурация) на същите зъби. 

Установено е и ,че на    19.05.2015 г. в същата амбулатория на същото ЗОЛ   е извършила дентална дейност с код 101 (обстоен преглед със снемане на зъбен статус)   , при която жалбоподателката отново е установила, че зъби с код 21 и 34 са с кариес . Тази констатация е безспорно установена , видно от извадка от ЕИС на НЗОК, респ. РЗОК – Сливен, на амбулаторен лист № 189/2015 г.

         Така установените обстоятелства налагат безспорния извод за допуснато нарушение на ЗЗО  .

  Съдът не констатира   нарушения на процесуалните правила, както при съставяне на акта, така и при издаване на НП, които да водят до отмяна на атакуваното НП. АУАН и  издаденото ,въз основа на него НП съдържат всички необходими реквизити по ЗАНН. В акта точно са описани   извършените от жалбоподателката   нарушение и обстоятелствата, при които е извършено. Съдът не приема възражението на    жалбоподателката  за нарушена процедура при съставяне на АУАН , тъй като видно от писмените и гласни доказателства    са спазени всички императивни норми на ЗАНН и АУАН е издаден законосъобразно .Вярно е обстоятелство ,че в атакуваното НП е посочен съд пред който следва да се обжалва то, различен от РС-Сливен, а именно РС -гр. Н. Загора. Видно от материалите по делото, обаче това не нарушило правото на защита на жалбоподателката ,доколкото същата е подала жалбата си пред РС – Сливен , в законоустановения срок и се е явила пред съда при разглеждане на делото . 

Размерът на наложеното на жалбоподателката  административно наказание , а именно глоба в размер на 50 лв. е  в рамките на предвидения от закона размер    и отговаря в пълна степен на допуснатото нарушение  .

 

 Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш    И  :

 

 ПОТВЪРЖДАВА НП № НП-20-27/27.01.2016 г. на Директора на РЗОК-Сливен, с което на „………” ЕООД, ЕИК ……….., представлявано от д-р Г. С. Й. с ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН, § 45 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗЗО и чл. 105з, ал.2 от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 50 лв. за нарушение на чл. 55 ал.2 т. 2 и т.3 от ЗЗО, вр. чл. 77 т.2 от НРД за ДД 2015, чл. 3 ал.1 т.1 б.А и т.2 б.А от Договор № РД-НС-01-4/29.12.2014 г. 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Сливен в 14-дневен срок от получаването му от страните.  

 

        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: