Р Е Ш Е Н И Е №236

 

Гр. С, 21.04.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

С. районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на тридесети март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛА МАРИНОВ

 

при секретаря Х.П., след като разгледа докладваното от председателя АНД №270 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по повод жалба против НП №3430/02.10.2015г., издадено от Директора на офис Сливен на ТД на НАП- Бургас, с което на жалбоподателката е наложено на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване наказание „Глоба” в размер на 50 лева за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от същия кодекс. Моли съда да отмени наказателното постановление, тъй като е имала здравословни проблеми, поради което пропуснала срока за подаване на декларацията.

В съдебно заседание, жалбоподателката редовно и своевременно призована се явява лично. Счита наказателното постановление за незаконосъобразно и моли същото да бъде отменено.

Органът, издал обжалваното наказателно постановление редовно и своевременно призован за съдебно заседание изпраща свой представител, който поради ангажираност не се явява. Изпраща писмено становище като моли жалбата да се остави без уважение и да се потвърди наказателното постановление като законосъобразно.

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбоподателката С.К. била самоосигуряващо се лице по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО. Тя е следвало да подаде в компетентната Териториална дирекция на НАП данни с декларация образец 6 относно сумите на дължимите осигурителни вноски за фондовете на ДОО и здравно осигуряване за календарната 2014г. Това е следвало тя да стори в законоустановения срок по чл.3, ал.3, т.2, б. „а” от Наредба №Н- 8 от 29.12.2005г., издадена от Министъра на финансите, а именно до 30.04.2015г. Тази декларация образец 6 за календарната 2014г. е била подадена в ТД на НАП- Б., офис С. и приета с вх. №203581506375333 от 10.09.2015 г.

Тъй като декларацията не е била подадена до крайния срок 30.04.2015г. служител от ТД на НАП- гр. Б., офис С., св. М.Х.К. за извършеното нарушение съставила на жалбоподателката акт за установяване на административно нарушение. Свидетел по съставянето на акта станала колежката й, св. Н.А.В.. Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение, впоследствие Директорът на офиса в гр. Сливен  на ТД на НАП- гр. Б. издал обжалваното наказателно постановление като наложил на жалбоподателката на основание чл.355, ал.1 от КСО „Глоба” в размер на 50 лева.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в законоустановения седемдневен преклузивен срок от лице имащо правен интерес от обжалването. Разглеждайки същата по същество съдът констатира, че доводите на жалбоподателката в нея са неоснователни. Безспорно се установи от приложените по делото доказателства извършеното от жалбоподателката нарушение на закона, тъй като тя е следвало да подаде в офиса в гр. С. на Териториалната дирекция на НАП- гр. Б. декларация образец 6 за календарната 2014г. Тази декларация е следвало да бъде подадена до 30.04.2015г., тъй като това е срока определен в разпоредбата на чл.3, ал.3, т.2 б. „а” от Наредба №Н- 8/29.12.2005г., издадена от Министъра на финансите. Това не е било направено в този срок, а от показанията на разпитаните свидетели е видно, че декларацията образец 6 за календарната 2014г. е била подадена от данъчно задълженото лице на 10.09.2015г. и е била приета с вх. №203581506375333. Съдът намира, че като не е била подадена в предвидения от закона срок въпросната декларация е била нарушена разпоредбата на чл.5, ал.4, т.2 от КСО. Правилно е преценил това и Директорът на офиса в гр. С. при ТД на НАП- гр. Б. и е наложил предвидената в закона санкция на жалбоподателката К.. Правилно е преценил административнонаказващият орган и факта, че не е необходимо да има настъпил конкретен вредоносен резултат от извършеното нарушение, за да се ангажира административнонаказателната отговорност на жалбоподателката. Допуснатото нарушение се изразява във фактическо бездействие от страна на жалбоподателката. Ето защо съдът счита, че правилно е било определено наказанието „Глоба” в минимален размер като административнонаказващият орган се е съобразил със смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Така определеното от него наказание отговаря в пълна степен на допуснатото нарушение и на вината на жалбоподателката. Съдът счита, че не се касае за маловажен случай и макар да не е ощетен фиска, съдът би приел че е маловажен случай ако пропуска беше за по- кратък период, а именно закъснение от няколко дни до седмица, но видно от материалите по делото декларацията образец 6 е била подадена на 10.09.2015г., т. е. четири месеца след изтичане на срока за подаването й. Като не е сторила това жалбоподателката е ангажирала своята административнонаказателна отговорност. Съдът счита за несъстоятелни твърденията на жалбоподателката, че не е подала декларацията поради това, че е претърпяла  инфаркт. Видно от приложените медицински документи заболяването е с доста голяма давност, а самото стентиране е било в края на 2014г., което показва, че  до крайния срок 30.04.2015г. е имало достатъчно време, през което тя се е възстановила и е била длъжна да подаде в предвидения в закона срок своята декларация. Още повече самата декларация може да бъде подадена не само от нея, а и от упълномощено лице или по интернет. Жалбоподателката не е сторила нищо от това, а е подала своята декларация, както бе посочено по- горе едва на 10.09.2015г., т. е. повече от четири месеца след изтичането на срока за подаването й.

При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати процесуални нарушения, които да доведат до отмяна на последното. Ето защо съдът намира, че следва да потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление НП №3430/02.10.2015г., издадено от Директора на офис С. на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложено наказание „Глоба” в размер на 50 (петдесет) лева на С.Г.К. с ЕГН ********** за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от същия кодекс като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- гр. С. в 14- дневен срок от получаването му от страните.

         

                                                         

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: