Р Е Ш Е Н И Е 

 

   гр. Сливен, 09 май 2016  год.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, ІІ-ри наказателен състав, в публично заседание на двадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ БОЗУКОВ,

 

при съдебен секретар А.С. като разгледа докладваното от районен съдия АНД № 379 по описа за 2016 г. за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на Д.С.Т. против електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1164680 с което на жалбоподателя  за нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП  е наложена глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 189 ал. 4 вр. чл. 182 ал. 1 т. 2 от ЗДвП.

В с.з. жалбоподателя, редовно призован, не се явява и не се представлява.

В с.з. за административно – наказващият орган, редовно призован, не се явява представител и не е взето становище във връзка с жалбата.  

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в своята съвкупност и по отделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото, съдът намира за установено следното от фактическа страна :

АНО твърди, че на 23.02.2016 год. в 15.43 часа в гр. Сливен по бул. „Банско шосе” до бензиностанция „Лукойл”  в посока центъра при ограничение 50 км/час за населено място въведено с пътен знак Д-11 и приспаднат толеранс от 3 км/час. с МПС Нисан Ноте 1.4 с  регистрационен номер СН 01 60 АМ е извършено нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1-M № 570 е установена скорост от 69 км/час, за което е бил издаден обжалвания електронен фиш за налагане на глоба,  серия К № 1164680.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Въз основа на нея направи следните правни изводи :

Жалбата е допустима - подадена в законния срок от лице, имащо правен интерес от обжалване, а разгледана по същество – основателна.

Тъй като съдът констатира нарушения на процесуалните правила и то от категорията на съществените, което е основание за отмяна на ЕФ, няма да се спира на това дали е доказано извършването на вмененото във вина на жалбоподателя нарушение или не. Допуснатите нарушения са от категорията на съществените, които не могат да се санират в съдебното производство и електронния фиш като незаконосъобразен, следва да бъде отменен, по следните съображения:

 Според съда следва да се посочи факта, че в случая наказващият орган е издал ел.фиш без дата, а това поставя в невъзможност нарушителя и съда да определи неговата законосъобразност било то от гледна точка на преценка за давностните срокове, какви са били законните, действащи към момента на нарушението разпоредби или за каквото и да е друго обстоятелство, но това не е единствения пропуск.

 Според съда следва да се посочи и факта, че не са изпълнени указанията от инструкция за експлоатация на процесното средство - мобилна система за видеоконтрол ТFR1-М, където е записано, че радара трябва, да се насочи успоредно на пътното платно, при допустимо отклонение 8 процента към лентата за движение, по която ще се извършва измерването. Липсва протокол за използване на Автоматизирано Техническо Средство или Система и не е видно радара на какъв режим е настроен, съответно спорно е дали са спазени тези технически изисквания за съответност на лъча за измерване с посоката на лентата, в която ще се извършва измерването. Също така снимките са с изключително лошо качество и не се вижда дали има и други автомобили. На следващо място в тази инструкция е записано, че системата за наблюдение може да се ползва само от служители, преминали първоначално обучение за работа с тях и притежаващи протокол, издаден от сектор "Полицейска техника". Никъде по делото няма данни дали тези лица са преминали съответния курс за първоначално обучение за работа с това техническо средство. Освен това в същото указание е записано, че след като се заснеме нарушение, служителят извършил измерването трябва да попълни дневник на техническото средство, а такъв по делото не е представен. Не са спазени и изискванията на чл. 165, ал. 2, т. 7 от ЗДП, не е поставен пътен знак Е 24, че се засича скоростта и се заснема водача и автомобила

 Според съда следва да се посочи и факта, че не е доказано безспорно и обстоятелството какво точно е било ограничението на скоростта в процесния участък от пътя. Жалбоподателят е санкциониран за извършване на нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП, но няма доказателства по какъв начин е определено ограничението на скоростта. Дали със специален пътен знак, или защото автомобилът се е движил в населено място или др. Къде се е намирал този знак и дали автомобилът е бил в зоната му на действие.       Превишението на скоростта като административно нарушение, принципно е възможно в две различни и самостоятелни хипотези на разрешена скорост, регламентирани съответно в чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗДвП. Във втората хипотеза от съществено значение за съставомерността на нарушението са обстоятелствата за вида на пътния знак, конкретната стойност на ограничението, въведена с този пътен знак, месторазположението на този пътен знак спрямо мястото на извършване на нарушението, с оглед обхвата му на действие. Не посочването на обстоятелства от кръга на горепосочените, предпоставя неяснота относно конкретните параметри на претендираното нарушение и пределите на следващата се за него отговорност като правна квалификация и вид/размер на приложимата административна санкция. В конкретния случай лаконичното описание на нарушението не позволява еднозначен извод относно точния вид на нарушението, съответно води до извода за сериозни процесуални пропуски и невъзможност да се провери дали то е правилно квалифицирано по чл. 21, ал.1 от ЗДвП и дали законосъобразно е била ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя.

 

Ето защо съдът намира, че следва да отмени атакувания електронен фиш като незаконосъобразен.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                                  Р  Е  Ш  И :

 

          ОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1164680 с който на Д.С.Т. с ЕГН ********** ***  за нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП  е наложена глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 189 ал. 4 вр. чл. 182 ал. 1 т. 2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред СлАС в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: