Р Е Ш Е Н И Е   № 250

гр. Сливен, 09.05. 2016 г.      ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН съд, наказателно отделение І-ви наказателен състав в публично заседание на осемнадесети април, през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МАНЧЕВ

при секретаря Р.Н., като разгледа докладваното от районния съдия АНД № 404 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното :

Производството е по реда на чл. 59 — чл. 63 от ЗАНН.

Постъпила е жалба от С. П. В. срещу НП № 15-0804-002077 от 29.10.2015 г. на Началник група към ОД МВР - Сливен, Сектор Пътна полиция - Сливен, с което на основание чл. 315 ал. 1 т. 1 вр. чл. 249 т.1 от КЗ му е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв., за нарушение на чл. 259 ал. 1 т. 1 КЗ. Иска НП да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, алтернативно да бъде намалено наложеното наказание „Глоба” от 400 лв. на 250 лв.

В с.з. жалбоподателят, чрез своя пълномощник иска НП да бъде отменено, въз основа на доводите изложените в жалбата му.

В   с.з. въззиваемата   страна   -   наказващият   орган   не   изпраща
представител.                                                                                                           

Въз    основа    на    събраните    по    делото    гласни    и    писмени   доказателства,    съдът   прие    за   установена   следната   фактическа обстановка:

На 12.10.2015 г. около 13:20 ч. жалбоподателят в гр. Сливен, на бул. Цар Симеон управлявал собствения си т.а. „Фолксваген Кадди” с рег. № СН 1084 АМ. До Кооперативния пазар бил спрян от служители на ОД МВР - Сливен, които му извършили проверка и установили, че МПС няма валидна застраховка „ГО" на автомобилистите.

За извършеното нарушение против жалбоподателя и в негово присъствие му бил съставен АУАН № 2077/12.10.2015 г., с който извършеното нарушение е квалифицирано по чл. 259 ал. 1 т.1 от КЗ. Актът е предявен на жалбоподателят, който след като се е запознал с него не е направил възражение.

На основание така съставения АУАН е издадено и обжалваното НП № 15-0804-002077 от 29.10.2015 г.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена и доказана въз основа на събраните по делото доказателства и доказателствени средства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност. Съдът даде вяра на АУАН и НП, кредитира показанията на разпитаните по делото актосъставител и свидетел.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи :

Жалбата е процесуално допустима, подадена в срок и от лице, имащо право на жалба. Разгледана по същество, тя е алтернативно основателна.

    По делото по безспорен и категоричен начин е установено и доказано, че жалбоподателят виновно е извършил вмененото му във вина нарушение. Според чл.7,ал.1 от ЗАНН деянието, обявено за административно нарушение, е виновно, когато е извършено умишлено или непредпазливо, а съгласно чл.11 от ЗАНН по въпросите за вината се прилагат разпоредбите на общата част на НК, доколкото в ЗАНН не се предвижда друго. Така жалбоподателят, допускайки процесното нарушение, е действал умишлено, при което е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е обществено опасните им последици и е искал настъпването им. По делото безспорно е установено и доказано, че при извършената проверка на 12.10.2015 год. в 13:20 часа, жалбоподателя е нямал сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност". Задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" е сключена на същата дата и е валидна от 16,11 часа, на 12.10.2015., т.е. около 3ч. след проверката. При  извършена проверка и справка за МПС-то полицейските служители от ОД на МВР Сливен установили, че за товарния автомобил няма сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност” към датата и часа на проверката. Такава е сключена същия ден, видно от приложеното по делото копие от ЗЗ”ГО”. Разпоредбата на чл. 315, ал. 1 от КЗ разграничава две хипотези на извършване на административното нарушение съобразно неговия субект. В единия случай, това е лицето, задължено да сключи застраховката по чл. 249, т. 1 или 2 от КЗ, и това е собственикът на МПС съгласно първата точка, а втората хипотеза предвижда административно- наказателна отговорност да носи лицето, което управлява МПС, когато то е без сключена и валидна застраховка. От анализа на посочената разпоредба следва да се направи изводът, че при всички случаи собственикът на МПС ще носи административно-наказателна отговорност по първата хипотеза, независимо дали управлява моторното превозно средство или не.

     По делото е приложена справка относно извършена проверка за сключена ЗЗ”ГО”, от която е видно, че за посоченото по горе МПС последната действаща застрахователна полица е с дата на прекратяване 13.08.2015г., т.е. към момента на установяване на нарушението автомобила е бил без застраховка точно два месеца, което няма как да прави деянието маловажен случай и съда въобще не следва да разсъждава по приложението на чл.28 от ЗАНН.  

     Към настоящият момент има нова правна санкционна уредба която е по благоприятна относно допуснатото от жалбоподателя деяние. Съгласно новия КЗ в нормата на чл. 638 ал.1 т.1 от КЗ  е предвидено:- На лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се налага глоба от 250 лв. – за физическо лице.

   Съда следва да измени атакуваното НП и да намали размера на санкцията.

Мотивиран от посоченото, съдът

Р  Е  Ш  И:

ИЗМЕНЯ НП № 15-0804-002077 от 29.10.2015 г. на Началник група към ОД МВР - Сливен, Сектор Пътна полиция - Сливен, с което на С. П. В. ***, съдебен адрес:***, офис № 6, чрез адв. С.Р. му е наложено административно наказание-от ГЛОБА в размер на 400 лв., на ГЛОБА в размер на 250 лв. на основание чл. 638 ал.1 т.1 от КЗ.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Решението подлежи на касационно обжалване пред СлАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.