Р Е Ш Е Н И Е   216

 

Гр.Сливен, 14.04.2016 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение – ІV-ти наказателен състав в публично съдебно заседание на четиринадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦАНКА НЕДЕЛЧЕВА

 

При участието на секретаря Г.П. и прокурора … като разгледа докладваното от р. съдия АНД № 462 по описа за 2016 г.

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Н.А.К. – роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че: На 15.09.2013 г. в с.Б., общ.Сливен, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.211, ал.3 от Закона за горите, вр. & 37 от ПЗР на ЗГ (преупълномощен от „П.Г.” ООД гр.Сливен – собственик на обект за преработка и продажба на дърва за огрев с адрес ***, стопански двор – изток), в кръга на службата си съставил официален документ – превозен билет по чл.211, ал.3 от ЗГ с № 0032812 от 15.09.2013 г., в който удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че дървесината, транспортирана с влекач „Скания” с хладилно полуремарке с рег.№ ... е маркирана с производствена марка № 006 с абревиатура 30061, регистрирана в РДГ-Сливен, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства, като деянието съставлява маловажен случай – престъпление по чл.311, ал.2, вр.ал.1 от НК.

На основание чл.78А от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Н.А.К. от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева (хиляда лева) в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Сливен.

ОСЪЖДА обвиняемия Н.А.К. да заплати направените на досъдебното производство разноски в размер на 133,30 лева (сто тридесет и три лева и тридесет стотинки) в полза на бюджета на държавата по сметка на ОДМВР – Сливен.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред СлОС.

 

                  

                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: