Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  241

 

Гр. Сливен, 26.04.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, ІІІ-ти наказателен състав, в публично заседание на двадесет и първи април през 2016 година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА ДИМОВА

 

 при секретаря И.Ж., като разгледа докладваното от председателя АНД № 482 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по повод жалба на В.В.К., ЕГН **********,***, с което на жалбоподателя на основание чл.53 ЗАНН и чл.53ал.1 от НОР на територията на Община Сливен му е наложена глоба в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл. 4 ал.1,т.1 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен.

  В с.з. жалбоподателят, редовно призован, се явява лично.

  В с.з. органът, издал обжалваното наказателно постановление изпраща свой представител, надлежно упълномощен, който счита жалбата за неоснователна. 

Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

  На 09.02.2015 г./ късно вечерта /  в РУ”П”-Сливен е подаден сигнал от 112 за нарушение на обществения ред, изразяващо се в пускане на силна музика. По повод на сигнала, жилището на жалбоподателя е било посетено от служители на реда-Ж. А. и Т. П.. На адреса нямало никой, но въпреки това било констатирано, че музиката е пусната по начин, който предзивиква шум и пречи на околните, нарушавайки реда,нощната тишина и скокойствието им. Малко след пристигането на органите на реда, пристигнал и жалбоподателят К., зедно с негов приятел. Жалбоподателят, в качеството си на собственик и домакин, на жилището, находящо се в гр. Сливен,кв „Даме Груев”-25-А-8, отключил и спрял музиката.

  Въз основа на горната констатация му е съставен АУАН R-110/ 09.02.16г. и му е издадено НП № Г-185 от 10.03.2016г. за нарушение на  чл. 4,ал.1,т.1 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен,  с което на основание чл.53,ал.1от НОР на територията на Община Сливен му е наложено наказание глоба в размер на 200 лв.   Жалбоподателят е отказал да подпише АУАН, което обстоятелство е установено по надлежния ред.

               Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Съдът кредитира напълно дадените в хода на съдебното следствие показания от всеки един от свидетелите, тъй като същите са безпротиворечиви и взаимно допълващи се както помежду си, така и с останалите доказателства по делото. Всеки от посочените свидетели категорично заявява ,че музика се е чувала,което обстоятелство не се оспорва и от самия жалбоподател, въпреки че последния твърди, че музиката не е пусната от него, а се е включила автоматично в отсъствието му. Всеки от разпитаните свидетели е категоричен и относно това, че адресът е посещаван нееднократно по сигнал за същото нарушение. Дава вяра на писмените доказателства приобщени по съответния процесуален ред по делото.   

                Въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства    ,съдът направи следните правни изводи :

             Жалбата е процесуално допустима- подадена в законоустановения срок от лице имащо правен интерес от обжалването и разгледана по същество е неоснователна.

 По делото безспорно е установено ,че на  09.02.2016г., късно вечерта в РУП-Сливен е постъпил сигнал за силна музика, идваща от жилището на жалбоподателя, находящо се в гр.Сливен,  кв. „Даме Груев25-А-8, пусната по начин, който предизвиква шум и пречи на околните, нарушавайки реда, нощната тишина и спокойствието им.

 Съдът не споделя изразеното в жалбата до РС-Сливен становище , че жалбоподателят го е нямало на адреса в този период от време,тъй като счита същото за недоказано. По делото не се събраха каквито и да е доказателства в тази насока, а твърдението на самия жалбоподателят останало неподкрепено от писмени или гласни доказателства не е достатъчно, за да се приеме за достоверно. Жалбоподателят не ангажира гласни доказателства в подкрепа на заявлението си, въпреки че твърди, че не е бил сам и имало лице, което може да свидетелства в подкрепа на заявеното от него. Липсва и подадено спрямо АУАН възражение до административно-наказващия орган.

Съдът не счита случая за маловажен , тъй като  по делото се събраха доказателства / гласни / ,че жалбоподателя е бил посещаван многократно от служители на реда по повод на други сигнали на граждани, чието спокойствие е нарушено. В подкрепа на извода за липса на маловажност съдът отчете и наведеното в съдебно заседание от страна на процесуалния представител на АНО обстоятелства, а именно – това, че спрямо жалбоподателя е налице новообразувана административно-.наказателна преписка по повод извършено от него идентично нарушение в периода след съставяне на НП, предмет на настоящото производство.

При издаване и връчване на АУАН и НП не са налице процесуални нарушения , които да са от естеството на тия, водещи до отмяната на АУАН и издаденото ,въз основа на него НП. Съставеният акт и издаденото, въз основа на него НП съдържат всички необходими реквизити по ЗАНН, като в обстоятелствената част на двата акта е описано подробно и точно извършеното от жалбоподателя нарушение, като са посочени всички обстоятелства в тази връзка.

 Счита определеното наказание за съобразено с    целите на същото  , определени в чл. 12 от ЗАНН, както и с изискванията на чл. 27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства  . Размерът на наложеното на жалбоподателя наказание е в предвидения от закона минимален размер и отговаря в пълна степен на вината и на допуснатото нарушение.

Ето защо съдът намира, че следва да потвърди атакуваното НП като законосъобразно и обосновано.

     Предвид изложеното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

     ПОТВЪРЖДАВА  НП № Г-185/10.03.16г. на кмета на Община Сливен, с което на В.В.К. ЕГН **********,***, е наложено наказание на основание чл.53,ал.1от НОР на територията на Община Сливен, а именно глоба в размер на 200 /двеста/ лева  за извършено от него нарушение на чл. 4,ал.1,т.1 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-гр. Сливен в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :