П Р О Т О К О Л

Гр.Сливен, 04.05.2016 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение – ІV-ти наказателен състав в публично съдебно заседание на четвърти май през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЦАНКА НЕДЕЛЧЕВА

                            

При участието на секретаря Г.П. и в присъствието на прокурора МИЛЕНА ВЕЛКОВА сложи на разглеждане докладваното от р. съдия НОХД № 686 по описа за 2016 г.

 

 

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

……………………………………………………………………………

Съдът вписа окончателния вид на споразумението, а именно:

Подсъдимият Р.С.Р. със снета по делото самоличност се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 23.04.2016 г. в гр.Сливен, по ул.Патриарх Евтимий управлявал МПС – л.а. м. „Мерцедес” с peг.№ ... с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,75 (две цяло седемдесет и пет стотни) на хиляда, установено по надлежния ред с химична експертиза № 133/25.04.2016 г. на НТЛ ОД Сливен след като е осъден с влязла в сила на 20.08.2015 г. присъда (споразумение) по НОХД № 1159/2015 г. на Районен съд Сливен за деяние по чл.343б, ал.1 от НК – престъпление по чл.343б, ал.2 от НК.

На подсъдимия Р.С.Р. за извършеното от него деяние на основание чл.343б, ал.2, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК, се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в тип затворническо заведение „Затворническо общежитие от закрит тип”, както и наказание „ГЛОБА” в размер на 500,00 лева (петстотин лева), в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Сливен. 

Подсъдимият Р.С.Р. се задължава да заплати направените на досъдебното производство разноски в размер на 44,70 лева (четиридесет и четири лева и седемдесет стотинки) в полза на бюджета на държавата по сметка на ОДМВР – Сливен.

На основание чл.384, вр.чл.381, ал.6 от НПК подсъдимият Р.С.Р. декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред, както и че е подписал доброволно споразумението и е запознат с последиците му.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

ПРОКУРОР:                                  ПОДСЪДИМ:

/ Милена Велкова /                       / Р.Р. /

 

ЗАЩИТНИК:                      

/ адв.М.К. /

 

Съдът, след като се увери, че постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство е съобразено с всички изисквания на чл. 382, ал.7 от НПК и не противоречи на закона и морала

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между защитника на подсъдимия Р. ***, така както е описано по-горе, като непротиворечащо на закона и морала.

С оглед постигнатото споразумение, на основание чл.383, ал.2 от НПК при условията на чл.306 от НПК съдът констатира, че са налице условията за прилагане на чл.68, ал.1 от НК по отношение на подс. Р.С.Р., доколкото престъплението – предмет на настоящото производство, е извършено в изпитателния срок на предходно, влязло в сила споразумение, а именно споразумение по НОХД № 1159/2015 г. по описа на СлРС, влязло в сила на 20.08.2015 г. С това споразумение на подс.Р. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година с четири години изпитателен срок.

С оглед горното и на основание чл.68, ал.1 от НК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието, наложено на подсъдимия Р.С.Р. с влязло в сила споразумение по НОХД № 1159/2015 г. по описа на СлРС, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в тип затворническо заведение - „Затворническо общежитие от закрит тип” и ОТДЕЛНО от наказанието по настоящото НОХД № 686/2016 г. по описа на СлРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО по реда на чл.68, ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на наказанието на подс. Р.С.Р. подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред СлОС, като същото не спира изпълнението на определението за одобряване на споразумението.   

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 686/2016 г. по описа на СлРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието по делото се закри в 13,45 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                            СЕКРЕТАР: