МОТИВИ

към Решение № 246/09.05.2016 г. по АНД № 152/2016 г. по описа на СлРС.

                                 Гр. Сливен, 13.05. 2016 г.

 

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

Постъпило е Постановление от прокурор при РП-Сливен, с което се иска обвиняемите Ф.Х.С. и Н.С.С. да бъдат признати за виновни за извършено от тях престъпление по чл. 235 ал.6 т. 1 от НК за всеки от двамата, след което да бъдат освободени от наказателна отговорност, като им бъде наложено административно  наказание.

В с.з. обвиняемите С. и С.  лично и чрез своя защитник искат да им бъдат наложени минимални наказания.

В с.з. РП-Сливен ред. призована не изпраща представител.

Съдът прие за установена и доказана следната фактическа обстановка:

Обв. Ф.Х.С. и обв. Н.С.С. работели към фирма „Булфорест 2012" ЕООД - с.Стара река.Управител на дружеството бил свид. Кр.. Р.. Й... През месец декември 2014 г., горепосоченото дружество е било наето от ДГС - Стара река за извършване на сеч и извоз на дърва в землището на с.Божевци, общ.Сливен. Задължението на фирмата на свид. Й.. се изразявало в това, отсечените дърва да се транспортират от временния склад, където са били добити до място, където да бъдат претоварени от камионите на „Булфорест 2012" ЕООД на тирове.На 18.12.2014 г. обв. Ф.С. и обв.Н.С. натоварили два камиона „Камаз", собственост на фирмата, с дърва за огрев от дървесен вид „габър” и потеглили, за да извършат претоварване. На същия ден свидетелите Ц.. М.. Ц.., М.. О.. М.. и К.. Б.. К.. - служители на РДГ-Сливен извършвали по график проверка на територията на ДГС - Стара Река. На пътя между с. Божевци и с. Бяла, в м. „Софталари” горските служители забелязали двата камиона „Камаз”, които били спрели в близост до паркиран тир. След направена проверка и установяване на самоличността на водачите, служителите на РДГ установили, че превозваните дърва са без поставена контролна горска марка, а шофьорите нямат издадени превозни билети. Било установено след измерване, че във всеки от камионите са натоварени по 15 куб. метра дърва за огрев от вида "габър". На обв. С. е съставен АУАН с № 045526/18.12.2014 г., а на обв. С. АУАН с № 001411/18.12.2014 г. Двамата обвиняеми заявили, че са имали предварителна уговорка със свид. Х.. К.. И.., работещ в ДГС - Стара, на когото били заявили, че ще натоварят дървата, след което да се срещнат на мястото на претоварване, където дървата да бъдат маркирани и да бъдат издадени превозни билети. Свид. Х.. И.. отрекъл да е имал такава уговорка с двамата обвиняеми, нито да има практика - дърветата да се товарят, без да се измерят и маркират, да се издават превозни билети във временния склад, а това да става до претоварната станция. В чл.213,ал.1,т.1 и т.2 от Закона за горите изрично е упоменато, че се забранява товаренето и транспортирането на дървесина, немаркирана с контролна горска марка и непридружена с превозен билет. Процедурата с извозването на дървесина се осъществявала по следния начин: След като бъдат отсечени дървата за огрев, същите се извозвали до временен склад, намиращ се в самото сечище, или в близост до него, на място удобно за товарене. Този извоз се разрешавал с позволителното за сеч, като в това позволително се упоменавал и срока за извоза. Във временния склад за дървата се изготвел приемо-предавателен протокол за всяка добита партида. Същите се заплащали и фактурирали, след което ставали собственост на купувача. За да напуснат дървата за огрев временния склад, се издавал превозен билет на името на купувача. Превозният билет се издавал на временния склад от служител на ДГС, като предварително се измервало и маркирало количеството дървесина, което щяло да бъде натоварено в превозното средство. В превозният билет служителят на ДГС вписвал регистрационният номер на превозното средство, както и името на шофьора, превозващ дървата. Шофьорът се подписвал, като по този начин удостоверявал истинността на вписаните данни. Превозният билет се издавал в два екземпляра, като единият придружавал дървата, а другият оставал в служителя на ДГС, който по-късно го отчитал в ДГС, с цел установяване на количествата, извозени по него. Съгласно Закона за горите, превозното средство нямало право без издаден превозен билет да напуска временния склад, а не Държавния горски фонд, който се води държавна горска територия. Дървесината можела да пътува само с оригинален превозен билет, а другият екземпляр бил копие. Никое от тези изисквания не е било изпълнено в конкретния случай.

Видно от назначената по делото съдебно - оценителна експертиза всеки от обвиняемите е извозил, без редовно писмено позволително по 15 куб.метра дърва за огрев/ от дървесен вид-габър/ на обща стойност по 810 лв. за всеки.

Обв. Ф.Х.С. е роден на *** ***, жител и живущ ***, ., бълг. гражданин, с основно образование, работи, женен, не осъждан.

         Обв. Н.С.С. е роден на *** ***, жител и живущ ***, ., бълг. гражданин, средно образование, работи, не женен, не осъждан.

         Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена и доказана въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства разгледани по отделно и в тяхната съвкупност.

Съдът кредитира показанията на разпитаните по делото свидетели и обясненията на обвинените. Даде вяра на заключението на вещото лице.

         Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

По безспорен и категоричен начин се установи, от обективна и субективна страна, че обв. Ф.Х.С.  е извършил деянието, в което е обвинен, а именно: на 18.12.2015 г. в землището на с. Божевци, общ. Сливен, м. „Совталари”, без редовно писмено позволително извозил 15 куб.м. дърва за огрев от дървесен вид (габър), на обща стойност 810 лв., собственост на държавата, представлявана от Светлана Йорданова Драгиева – юрисконсулт в отдел „Правни дейности, адм. обслужване и човешки ресурси” в ЮИДП, като деянието представлява маловажен случай, което е престъпление по  чл. 235 ал. 6 вр. ал. 1 от НК.

По безспорен и категоричен начин се установи, от обективна и субективна страна, че обв. Н.С.С. е извършил деянието, в което е обвинен, а именно: на 18.12.2015 г. в землището на с. Божевци, общ. Сливен, м. „Совталари”, без редовно писмено позволително извозил 15 куб.м. дърва за огрев от дървесен вид (габър), на обща стойност 810 лв., собственост на държавата, представлявана от Светлана Йорданова Драгиева – юрисконсулт в отдел „Правни дейности, адм. обслужване и човешки ресурси” в ЮИДП, като деянието представлява маловажен случай, което е престъпление по  чл. 235 ал. 6 вр. ал. 1 от НК.

 За самото престъпление, което е умишлено наказанието е „Лишаване от свобода” до една година, или пробация, или „Глоба” от 100 лв. до 300 лв. Обвиняемите С. и С. не са осъждани и не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на чл.78 А от НК и щетите от престъплението са възстановени. Съдът прие, че следва да наложи на обвиняемите Ф.Х.С. и Н.С.С.    минимални наказания глоби в размер на по 300 лв. за всеки от двамата, предвид тежкото им материално състояние, както и добрите им характеристични данни.. За да наложи посоченото наказание, съдът се съобрази с нормата на чл.36 от НК.

Съгласно правилата на процеса обвиняемите Ф.Х.С. и Н.С.С. бяха осъдени да заплатят  в полза на държавата направените по делото разноски в размер на  80,73 лв. по сметка на ОД МВР – Сливен.

Ръководен от горе изложеното, съдът постанови решението си.

 

                                                                 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: