МОТИВИ към ПРИСЪДА №67/20.04.2016г. по НОХД №295/2016г., изготвени на 20.04.2016г.

 

С. районна прокуратура е внесла обвинителен акт против подс. Н.И.Ж. за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

В съдебно заседание РП- С., редовно призована изпраща свой представител, който поддържа обвинението така, както е внесено. Предлага на подсъдимия Ж. да се наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година и ШЕСТ месеца, чието изпълнение да се отложи за изпитателен срок от ТРИ години и ШЕСТ месеца. Предлага на подс. Ж. да се наложи и наказание „Глоба” в размер на 300 лева.

  Подсъдимият, редовно и своевременно призован за съдебно заседание се явява лично. Признава се за виновен. Моли съда да му наложи условно наказание „Лишаване от свобода” за срок под ЕДНА година.

 

ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО:

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

На 31.12.2015г., около 22 часа служители от РУ „Полиция”- С., сред които бил св. П.С. се движели със служебен автомобил в кв. „Кольо Фичето”. Забелязали движението на лек автомобил „Алфа Ромео 156” с Бургаска регистрация, а именно рег. №…. Водачът на лекия автомобил „Алфа Ромео” се опитал да избегне проверка от страна на служителите на реда и ускорил движението си по ул. „Добри Добрев” в квартала. Служителите на районното управление последвали автомобила като подали звукова и светлинна сигнализация и го спрели за проверка. По време на проверката се установило, че автомобилът е управляван от подс. Н.Ж.. Св. С. се усъмнил, че водачът е употребил алкохол, тъй като му лъхнал на алкохол и поискал съдействие от екип на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С., сред които бил св. З.. Той поканил подс. Ж. да вкара въздух в техническото средство „Дрегер алкотест” и уреда отчел концентрация в размер на 1,45 промила. На подсъдимия бил издаден талон за медицинско изследване №24876 и той дал в Центъра за спешна медицинска помощ кръвна проба за изследване.

Подс. Ж. е загубил правоспособността си, тъй като са му били отнети всички контролни точки, поради което на 29.12.2014г. Началникът на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С. издал ЗППАМ №14- 0804- 001281 за изземване на свидетелството му за управление на моторно превозно средство на основание чл.171, т.4 от ЗДвП. Тази заповед била връчена и свидетелството му за управление на МПС иззето на 25.05.2015г.

По делото е изготвена съдебно- химическа експертиза, от заключението на която е видно, че в дадената от подсъдимия кръвна проба се е доказало наличие на етилов алкохол в размер на 1,51 промила.

  

ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО:

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, взети в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото.

Съдът кредитира показанията на свидетелите П.С. и Ж.З., дадени в хода на съдебното следствие, тъй като същите са последователни, безпротиворечиви и кореспондират изцяло с всички останали събрани по делото доказателства.

Съдът дава вяра и изцяло кредитира писмените доказателства, присъединени към доказателствения материал по реда на чл.283 от НПК.

Съдът кредитира и заключението на вещото лице по изготвената съдебно- химическа експертиза, тъй като същото не бе оспорено от страните, а и съдът няма основание да се съмнява в добросъвестността и професионалната компетентност на експерта.

 

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

С деянието си подс. Ж. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343Б, ал.1 от НК, затова че на 31.12.2015г. в гр. С., кв. „Кольо Фичето” управлявал МПС лек автомобил марка „Алфа Ромео” с рег. №…… с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,51 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №10/04.01.2016г. на НТЛ при ОД на МВР- гр. С.

Безспорно е авторството на деянието, както и виновното поведение на подсъдимия. От събраните по делото доказателства по несъмнен начин се установи, че подс. Ж. на 31.12.2015г. вечерта е употребил алкохол. Установи се безспорно, че преди полунощ на 31.12.2015г. се е движел  в  кв. „Кольо Фичето”, управлявайки лекия си автомобил марка „Алфа Ромео” с рег. №……. По несъмнен начин се установи от събраните по делото доказателства, че при проверката извършена от служителите на реда с техническо средство „Дрегер алкотест” концентрацията на алкохол в кръвта на подс. Ж. е била в размер на 1,45 промила. От заключението на вещото лице по изготвената съдебно- химическа експертиза е видно, че концентрацията на алкохол в кръвта му възлиза на 1,51 промила.

Деянието подс. Ж. е извършил с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Знаел е много добре, че е употребил алкохол, че е неправоспособен, тъй като са му били отнети всички контролни точки и въпреки това се е качил на лекия автомобил и го е управлявал.

Причини, мотиви и условия за извършване на престъплението съдът намира в ниската правна култура на подсъдимия и несъобразяването му с императивните разпоредби на ЗДвП.

Като смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът прие чистото съдебно минало на подсъдимия,  съдействието му на органите на досъдебното производство, както и искреното му разкаяние.

Съдът отчете отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, а именно множеството му наложени наказания по ЗДвП.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да наложи на подсъдимия, съдът се съобрази с принципите за законоустановеност и индивидуализация на наказанията. Съдът счита, че на подс. Ж. следва да се определи наказание за извършеното престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК при условията на чл.54, ал.1 от НК, тъй като не са налице нито многобройни смекчаващи отговорността му обстоятелства, нито някое от смекчаващите отговорността му обстоятелства е изключително по своя характер. Съдът счита за справедливо наказанието „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година. С това наказание ще се постигнат целите на генералната и специалната превенция. Съдът счете, че са налице условията за прилагане института на условното осъждане. Видно е от справката за съдимост на подс. Ж., че той не е осъждан на „Лишаване от свобода” за престъпление от общ характер, наложеното му наказание е до три години „Лишаване от свобода” и за постигане целите на наказанието и най- вече за поправянето на подсъдимия съдът счита, че не е наложително да го изтърпи. Намира, че е подходящо да му се определи изпитателен срок от ТРИ години и ШЕСТ месеца. С оглед постигане целите на генералната и специална превенция съдът счете, че следва да наложи на подс. Ж. и кумулативно предвиденото наказание „Глоба” като намира, че размера предложен от прокурора е подходящ, а именно в размер на 300 лева.

Съдът счита така определените наказания за справедливи и за отговарящи в максимална степен на обществената опасност на деянието и дееца.

С оглед правилата на процеса съдът осъди подс. Ж. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР- С. сумата от 44,70 лева, представляваща направени разноски по делото.

Ръководен от гореизложеното съдът постанови присъдата си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: