МОТИВИ към Решение № 222/18.04.2016  г. по АНД № 327/2016 г. по описа на СлРС.

                             Гр. Сливен 27.04. 2016 г.

 

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

Постъпило е Постановление от прокурор при РП-Сливен, с което се иска обв. Д.Е.А. да бъде признат за виновен за извършено от него престъпление по чл.227Б ал. 2 вр. ал. 1 от НК, след което да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно  наказание.

В с.з. обвиняемия, редовно призован не се явява. Чрез своя защитник иска да му бъде наложено минимално наказание.

В с.з. РП-Сливен ред. призована не изпраща представител.

Съдът прие за установена и доказана следната фактическа обстановка:

 От 2005 г. в Търговският регистър е било вписано ТД "Теди Транс" ООД. Собственик, управляващ и представляващ фирмата, от тогава, до настоящия момент бил обв. А..

Основният предмет на дейност на ТД "Теди Транс" ООД било извършване на транспортна дейност. Дружеството притежавало товарни автомобили и ремаркета, с които са осъществявали дейността си. От 2010 г. до момента дружеството изпаднало в неплатежоспособност и имало задължения към фирма „Саки М” ООД, произтичащи от неплатено гориво и по молба на управителя на дружеството имало образувано изпълнително дело срещу фирмата на обвиняемия. Също така се установили и задължения към НАП-Сливен, за неплатени данъци и осигуровки. „Теди Транс” ООД е имало задължения и към „Автотранс Експрес 2006” ООД. Задължението на обвиняемия към тази фирма е произтичало от фактура за извършен транспорт. Също така „Теди Транс” ООД е имало задължения и към други фирми.

Когато задълженията на дадена фирма нарастват над 5 000 лв. се образува изпълнително дело. По изпълнителното дело се прави пълно проучване на фирмата за наличие на активи, след което се налагат обезпечителни мерки - възбрани на движимо и недвижимо имущество и запори на банкови сметки на длъжника. Обезпечителните мерки към длъжника могат да бъдат налагани и преди образуване на изпълнителното дело. Наред с това се провеждат разговори с длъжника, кога ще може да извърши плащанията си към НАП, като му се дава възможност да се прави и погасителен план за плащането на задълженията. Ако няма постъпления от страна на длъжника, по банковите сметки няма движение и след направена справка за това, че търговецът не е обявен в несъстоятелност, се пристъпва към сигнализиране на прокуратурата за производство по чл.227Б от НК.

ТД „Теди Транс” ООД е имало публични задължения. По-голяма част от задълженията са били данъчно-осигурителни. Също така има и произтичащи задължения от глоби. Към 23.11.2015 г. задълженията на дружеството възлизали на 115 000 лв., в която сума са били включени главница и лихви. Срещу  „Теди Транс” ООД има образувано изп.дело № 358/03.05.2014 г. по описа на ТД на НАП - Бургас, офис Сливен. Първите задължения на „Теди транс” са били от 2013 г., а последното от м.септември 2015 г. Последното плащане е било направено на 06.10.2015 г. в размер на 100 лв.

По делото била изготвена съдебно - икономическа експертиза, от заключението на която е видно, че „Теди Транс” ООД - Сливен има изискуеми задължения, както следва:

- Изискуеми задължения въз основа на неплатени суми по издадени данъчни фактури с остатъчен размер от 4 060,00 лв. Взискател по задължението е ТД „Автотранс Експрес 2000” ООД, изискуеми от 10.01.2015 г.;

- Изискуеми задължения въз основа на неизплатени задължения по издадени данъчни фактури за закупено гориво в периода 06.08.2012 г.- 30.07.2013 г. с остатъчен размер 503 132,28 лв. Взискател по задължението е ТД „Саки М” ООД, изискуеми към 22.05.2014 г.

-  „Теди Транс” ООД - Сливен имало публични задължения с общ размер на  главницата  от   105285,98  лв.  Задълженията били  формирани  от задължение  по  подадени  декларации  по  ЗДДС,  както  и  издадени наказателни постановления и глоби с електронен фиш. Видно от   експертизата,   дружеството   е   спряло   плащанията   по изискуемите си задължения към кредитора „Автотранс Експрес 2006” ООД на  10.01.2015  г. спряло плащанията по изискуемите си задължения  към кредитора „Саки М” ООД на 22.05.2014 г. Дата на последно плащане на дружеството по публично-правните му задължения към НАП било от 06.10.2015 г. Към 22.05.2014 г. - датата на спиране на плащанията по изискуемите задължения към кредитора „Саки М” ООД, ТД „Теди транс” ООД, с управител обв.А. е разполагало с достатъчно ликвидни краткотрайни активи - 1 400 912,02 лв. за да покрие сумата на текущите си задължения от 816 365,95 лв. и не е изпаднало в неплатежоспособност. Към 10.01.2015 г. - датата на спиране на плащанията по изискуемите задължения към кредитора „Автотранс Експрес 2006” ООД,  „Теди транс” ООД с управител обвиняемия, е разполагало с достатъчно ликвидни краткотрайни активи 1 392 066,66 лв., за да покрие сумата на текущите си задължения от 877 736,79 лв. и не е изпаднало в неплатежоспособност.

Към 06.10.2015 г. - датата на последното си частично плащане по публично-правните си задължения към ТД на НАП-Бургас, офис Сливен, ТД „Теди транс” ООД с управител обв.А., не разполага с достатъчно ликвидни краткотрайни активи – 499 618,69 лв., за да покрие сумата на текущите си задължения от 965 400,70 лв. и е изпаднало в неплатежоспособност.

СлОС удостоверил, че след справка по регистрите на Съда, „Теди транс” ООД, с управител обв.А., няма подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност, няма образувано производство по несъстоятелност и дружеството не е обявено в несъстоятелност.

Задълженията не били погасени и до настоящия момент.

Съгласно изискванията на Търговския закон, обв.А., като управител на „Теди Транс” ООД е бил длъжен в 30-дневен срок от спиране на плащанията, да заяви това пред СлОС, т.е. до 06.10.2015 г.

Обв. Д.Е.А. е роден на *** г. в гр.Сливен, жител ***, живущ ***, българин, бълг. гражданин, средно образование, женен,  работи – управител на „Теди транс” ООД Сливен, неосъждан.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена и доказана въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства разгледани по отделно и в тяхната съвкупност.

Съдът кредитира показанията на разпитаните по делото свидетели и обясненията на обвинения. Даде вяра на заключението на вещото лице.

          Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

По безспорен и категоричен начин се установи, от обективна и субективна страна, че обвиняемия Д.Е.А. е извършил престъплението, в което е обвинен. За самото престъпление, което е умишлено наказанието е „Лишаване от свобода” до 3 години или Глоба до 5000 лв. Обвиняемия А. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78 А от НК. От самото деяние не са настъпили съставомерни щети. Съдът прие, че следва да наложи на обвиняемия Д.Е.А.  минимално наказание глоба в размер на 1000 лв., предвид материално и семейното му състояние, както и добрите му характеристични данни. За да наложи посоченото наказание, съдът се съобрази с нормата на чл.36 от НК.

Съгласно правилата на процеса обв. Д.Е.А. бе осъден да заплати  в полза на държавата направените по делото разноски в размер на 201,02 лв. по сметка на ОД МВР – Сливен.

Ръководен от горе изложеното, съдът постанови решението си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: