МОТИВИ

към присъда № 71/25.04.2016 г. по НОХД № 344/2016 г. на СлРС.

Гр. Сливен, 09.05. 2016 г.

 

РП-Сливен е внесла обвинителен акт срещу Г.А.В. с обвинение за две престъпления по чл. 183 ал.1 от НК.

По делото няма предявени граждански искове.

В с.з. прокурорът поддържа обвиненията, така както са предявени. Предвид обстоятелството, че подсъдимият е изплатил изцяло сумата по повдигнатите му обвинения иска  да бъде признат за виновен, като на осн. ал.3 на чл.183 от НК да не бъде наказван.

В с.з. подсъдимия, иска съда да приложи разпоредбата на чл.183 ал.3 от НК, като бъде признат за виновен и не му се налага наказание. 

Съдът прие за установена и доказана следната фактическа обстановка:

Подс. Г.В. и свид. Т.Г. са бивши съпрузи. Същите имали две деца - А. В. (роден на *** г.) и М. В. (роден на *** г.).

Бракът между подс. В. и свид. Г. бил прекратен с Решение № 512/26.06.2015 г. по гр.д. № 1386/15 г. на СлРС (в сила от 26.06.2015 г.). С това решение подсъдимият бил осъден (задължен, съгласно споразумение по чл.51 ал.1 от СК) да заплаща месечна издръжка в размер на 95 лв. за детето А. В. и такава в размер също на 95 лв. за детето М. В..

За времето от влизане в сила на решението по гр.д. № 1386/15 г. на СлРС, до м.ноември 2015 г. подс. В. не заплатил нито една месечна вноска, за издръжката на синовете си А. и М., поради което срещу него е било образувано настоящото ДП вх.№ 3688/15 г. на РП-Сливен. В хода на досъдебното разследване, след предявяване на постановлението за привличане като обвиняем Г.В. е представил заверени копия на разписки за изплатени (чрез пощенски записи от 16.12.2015г. и от 02.02.2016г.) от него на свид. Г. общо 200 лева. В приложеното копие от разписка е посочено, че записа е за издръжка „м.декември" .

До приключване на делото пред І-во инстанционния съд подс. Г.В., видно от приложената по делото разписка е  изпълнил задължението си и е заплатил на свид. Т.Г. в качеството й на майка и законен представител на децата  А. Г. В. и М. Г. В. сума от 1900 лв., представляваща дължимата издръжка за двете деца, за периода от м. юли 2015 г. до м. ноември 2015 г. и от м. януари до м. април 2016 г., за което е осъден с Решение № 512/26.06.2015 г. по гр.д. № 1386/15 г. на СлРС. От неплащането на издръжката не са настъпили вредни за децата последици.

Подс. Г.А.В. е роден на *** г. в гр.С., жител и живущ ***, българин, бълг. гражданин,  с основно образование, разведен, работи, неосъждан.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена и доказана въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства разгледани по отделно и в тяхната съвкупност. Съдът кредитира показанията на разпитаната по делото свидетелка.

          Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          По безспорен и категоричен начин се установи, че от обективна и субективна страна  подс. Г.А.В. е осъществил престъпния състав на чл. 183 ал.1 от НК, като за периода от м. юли 2015 г. до м. ноември 2015 г. (включително) в гр. Сливен, след като е бил осъден с Решение № 512/2012 г. по гр.д. № 1386/2015 г. на СлРС (в сила от 26.06.2015 г.) да издържа свой низходящ – непълнолетния си син А. Г. В., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 5 месечни вноски, на обща стойност 475 лв., като до приключване на делото пред първоинстанционния съд подсъдимия е заплатил дължимата издръжка  и от несвоевременното неизплащане не са настъпили други вредни последици.

          Подсъдимият е извършил деянието с пряк умисъл, т.к. е съзнавал обществено опасният му характер, предвиждал е и е искал настъпването на обществено  опасните последици.

          Съда след като съобрази обстоятелството, че подс. В. своевременно е заплатил търсената издръжка и, че от неплащането и не са настъпили вредни последици, прие, че следва да приложи привилегированата разпоредба на чл.183 ал.3 от НК. Ето защо призна подс. В. за виновен и не му наложи наказание.

Мотивиран от посоченото по-горе съдът постанови своята присъда.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: