МОТИВИ към Решение №  239/25.04.2016  г. по АНД № 373/2016 г. по описа на СлРС.

                             Гр. Сливен 09.05. 2016 г.

 

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

Постъпило е Постановление от прокурор при РП-Сливен, с което се иска обв. П.Й.П. да бъде признат за виновен за извършено от него престъпление по чл.227Б ал. 2 вр. ал. 1 от НК, след което да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно  наказание.

В с.з. обвиняемия, чрез своя защитник иска да му бъде наложено минимално наказание.

В с.з. РП-Сливен  

Съдът прие за установена и доказана следната фактическа обстановка:

Обвиняемият П.П. е едноличен собственик на капитала на „ЙОПС” ЕООД - гр.Нова Загора. Същият е и управител на въпросното дружество, чието седалище и адрес на управление са  - гр.Нова Загора, ул. „Хан Аспарух" № 36А.

Посоченото по-горе търговско дружество „ЙОПС" ЕООД - гр.Нова Загора имало редица публични задължения към държавата (НАП),възникнали по подадени Декларации Образец №6, Справки-декларации по ЗДДС, Годишни данъчни декларации по ЗКПО. Отделно от това, дружеството имало и задължения по издаден Ревизионен акт № 201302359/10.01.2014г. на ТД-Бургас на НАП, който на 29.01.2014г. бил връчен на обв. П.. Във връзка със събирането на тези задължения е било образувано изпълнително дело № 1330/2014г. По това ИД № 1330/2014г. не били установени активи на „ЙОПС" ЕООД - гр.Нова Загора срещу които да се насочи принудително изпълнение.

Видно от изготвената по делото съдебно-икономическа експертиза, размера на главницата за визираните по-горе задължения е била общо в размер на 158 638,25 лева. От тях 154 504,87 лева са били главница на задължението по РА № 201302359/10.01.2014г. , дължими към 12.02.2014 г. От страна на „ЙОПС” ЕООД - гр.Нова Загора били извършвани частични плащания на публичните задължения към НАП до 03.11.2014 г. , последното от които в размер на 2 лева. Според визираната по-горе експертиза, към 31.10.2014 г. търговското дружество „ЙОПС" ЕООД - гр.Нова Загора е разполагало с краткосрочни ликвидни активи в размер на 290 837,32 лева, които не са били достатъчни за покриване на текущите задължения към същата дата, които са били в размер на 481 990,48 лева. След 03.11.2014 г. не са били правени други плащания по задълженията на дружеството към държавата.

Въпреки горното обв.П. не изпълнил задължението, вменено му от Търговския закон, да заяви пред СлОС неплатежоспособността на търговското дружество „ЙОПС" ЕООД - гр.Нова Загора, което управлявал и представлявал.

След последното плащане от 03.11.2014 г. обв.П. е следвало в 30-дневен срок да заяви пред Окръжен съд - гр.Сливен неплатежоспособността на „ЙОПС" ЕООД - гр.Нова Загора и да поиска откриване на производство по несъстоятелност. Въпросния 30-дневен срок, изчислен съобразно общите правила за сроковете е изтекъл на 03.12.2014 г., поради което на следващия ден, т.е. на 04.12.2014 г., бездействието на обвиняемият е станало съставомерно по чл.227б ал.2 от НК.

Обв. П.Й.П. роден на *** ***, жител и живущ ***, българин, бълг. гражданин, висше образование, женен,  работи в Технически университет гр. Габрово, като главен асистент, неосъждан.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена и доказана въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства разгледани по отделно и в тяхната съвкупност.

Съдът кредитира показанията на разпитания по делото свидетел и обясненията на обвинения. Даде вяра на заключението на вещото лице.

          Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

По безспорен и категоричен начин се установи, от обективна и субективна страна, че обвиняемия П.Й.П. е извършил престъплението, в което е обвинен. За самото престъпление, което е умишлено наказанието е „Лишаване от свобода” до 3 години или Глоба до 5000 лв. Обвиняемия П. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78 А от НК. От самото деяние не са настъпили съставомерни щети. Съдът прие, че следва да наложи на обвиняемия П.Й.П. минимално наказание глоба в размер на 1000 лв., предвид материално и семейното му състояние, както и добрите му характеристични данни. За да наложи посоченото наказание, съдът се съобрази с нормата на чл.36 от НК.

Съгласно правилата на процеса обв. П.Й.П. бе осъден да заплати  в полза на държавата направените по делото разноски в размер на 144,90 лв. по сметка на ОД МВР – Сливен.

Ръководен от горе изложеното, съдът постанови решението си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: