МОТИВИ към ПРИСЪДА № 76 по НОХД № 410/2016 г.  

 

ПРОЦЕДУРА И ТВЪРДЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Съдебното производството е образувано по повод внесен от РП – С. обвинителен акт, против подсъдимата Р.Х.Т. за престъпление по чл. 234 ал.1 от НК и се движи по реда на глава 27 от НПК.

В обвинителния акт се твърди, че на 04.12.2014 год., в гр. С., подсъдимата държала акцизни стоки, общо 687 бр. кутии цигари от различни марки, без бандерол, на обща стойност 4 189,30 лева.

В с.з. представителят на РП С. поддържа обвинението. Предлага на подсъдимата да бъде наложено наказание след редукция в размер на 6 месеца лишаване от свобода при условията на чл. 55 от НК, което на основание чл. 66 от НК да се отложи за три години изпитателен срок. На основание чл. 55 ал.3 от НК, предлага да не й се налага наказание глоба, както и лишаване от права.

В с.з. подсъдимата редовно призована, се явява. Признава всички факти и обстоятелства, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като не желае да се събират допълнителни доказателства за тях, признава се и за виновна. Защитникът й моли съда да се съобрази със смекчаващите отговорността на подсъдимата обстоятелства и да постанови присъда към минимума.

 

            ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО:

            Подсъдимата Р.Х.Т. е бълг. гражданка, с начално  образование, разведена, пенсионерка, неосъждана.

На 04.12.2014 г. в сектор „ПИП” при ОД на МВР - С. е получена оперативна информация, че в дом на адрес гр. С., ул. „К.К.” № 12 се държат големи количества акцизни стоки без бандерол, а именно цигари, поради което незабавно е била създадена организация за проверка на сигнала. На място са били изпратени полицейски екипи при ОД на МВР - С. и в условията на неотложност е било извършено претърсване и изземване на горепосочения адрес. В една от стаите на горепосочения адрес, обитавана от подс. Р.Х.Т. при претърсването, са намерени и иззети 687 кутии цигари от марките „PALLADIUM Blue”, „Karelia OME”, „Karelia slims”, „VICTORY Exclusive”, „ММ Classic Slims” и „DIVA”, без бандерол.

От извършения оглед на веществени доказателства и изготвената съдебно оценителна експертиза е установено, че иззетите с протокола за претърсване и изземване от 04.12.2014 г. акцизни стоки са: 130 кутии цигари от марката „PALLADIUM Blue; 69 кутии цигари от марката „Karelia OME; 89 кутии цигари от марката „Karelia slims”; 60 кутии цигари от марката „VICTORY Exclusive”; 119 кутии цигари от марката „ММ Classic Slims и 220 кутии цигари от марката „DIVA”.

Видно от заключението на изготвената по делото оценителна експертиза общата стойност на иззетите от жилищния имот на ул. „Кара Колю” № 12 цигари без акцизен бандерол - общо 687 бр. кутии цигари, предмет на обвинението, възлиза на сумата от 4 189,30 лв.

 

ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО:

            Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, взети в тяхната съвкупност и поотделно, като безпротиворечиви и относими към предмета на делото.

Изложената фактическа обстановка бе изведена от съда, въз основа на следните писмени доказателства – справка от Агенция по вписванията от 10.12.2014 г. (л.46 от ДП); справка от Агенция „Митници” – ТМУ Б. от 29.05.2015 г. (л.49 от ДП); протокол № 727 от 22.01.2015 г( за приемане съхранение на веществени доказателства (л.69 от ДП); заверен препис от определение на СлРС по ЧНД № 1928/2014 г. за одобряване на протокл за извършено претърсване и изземване на веществени доказателства (л.86 от ДП); протокол от 04.12.2014 г. за извършено претърсване и изземване на веществени доказателства, ведно с приложения към него фотоалбум (л.л.87-96 от ДП); протокол от 15.01.2015 г. за оглед на веществени доказателства, ведно с приложения към него фотоалбум (л.л.127-129 от ДП); обяснения на подсъдимата, закрепени в протокол за разпит на обвиняем (л.132 от ДП); показания на свидетелите С.П., И.Н., И.И., Ю.Т., Х.А., Х.Т., Ф.А. и Н.Х., (л.135-150 от ДП); писмено заключение на вещо лице по назначена съдебно-оценителна експертиза (л.л.165-170 от ДП); писмено заключение на вещо лице по нацначена съдебно-банкова експертиза (л.л.174-191 от ДП); справка за съдимост на подсъдимата (л.193 от ДП); характеристични данни и декларация за семейно и материално положение (л.л.194 и 195 от ДП).

Посочените доказателства бяха анализирани от съда в тяхната съвкупност и поотделно и ценени като безпротиворечиви и относими към предмета на делото. Съдът не кредитира останалите писмени доказателства, включително и заключение на вещото лице Янков по назначена съдебно-оценителна експертиза, доколкото те са неотносими към предмета на наказателното производство, а той се очертава от правната квалификация на обвинението, посочена в обвинителния акт.

Съдът се съобрази с обстоятелството, че подсъдимата признава фактите и обстоятелствата изложени в обвинителния акт и не желае събиране на допълнителни доказателства за тях, поради което не извърши допълнителни действия по събиране на други доказателства относно фактологията на обвинителния акт. Съдът обяви, че ще се ползва от самопризнанията на подсъдимата при постановяването на присъдата си.      

 

ПРАВНИ ИЗВОДИ:         

І. По обвинението :

Съдът приема за абсолютно доказано твърдението на Районна прокуратура – С., изложено във внесения обвинителен акт.

            С деянието си подсъдимата Р.Х.Т. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 234 ал.1 от НК, тъй като на 04.12.2014 г., в гр.С., в недвижим имот, находящ се на ул. „К.К." № 12, държи акцизни стоки - 130 кутии цигари от марката „PALLADIUM Blue; 69 кутии цигари от марката „Karelia OME; 89 кутии цигари от марката „Karelia slims”; 60 кутии цигари от марката „VICTORY Exclusive”; 119 кутии цигари от марката „ММ Classic Slims и 220 кутии цигари от марката „DIVA, на обща стойност 4 189,30 лева, без бандерол изискван по силата на чл. 25 ал. 1, чл. 28 ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (чл. 25 ал. 1 - „Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване", чл. 28 ал. 1 - „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски и складови обекти само с акцизен бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25"): чл.2 т.2. и чл. 64 ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (чл.2 т.2. - „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия", чл. 64 ал. 4 — „ Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожение чрез разкъсване"), като деянието е немаловажен случай.

Правната квалификация дадена от РП С. се подкрепя от събраните доказателства по делото. Подсъдимата е осъществила състава на престъплението, доколкото е извършила второто изпълнително деяние предвидено в чл. 234 ал.1 от НК, а именно държала е акцизни стоки без бандерол, т.е. осъществявала е трайна фактическа власт върху тях, позволяваща й да се разпорежда с тях както намери за добре.

Иззетите с протокола за оглед на местопроизшествие инкриминирани вещи обосновават наказателната отговорност на подсъдимата, тъй като същите нямат залепен бандерол за акцизни стоки, който се изисква по силата на чл. 28 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, вр. чл. 2 т.2 от Закона за акциза и данъчните складове.

Правилен е извода на РП С., че осъщественото от подсъдимата деяние не представлява маловажен случай. Подсъдимата е закупила акцизните стоки с намерението да ги разпространява, т.е. да извършва търговска дейност с тях, освен това тези стоки са в сравнително голямо количество, което опровергава евентуално възражение, че са за лично ползване, а са и на значителна пазарна стойност.

Деянието е извършено от подсъдимата с пряк умисъл. Същата е съзнавала обществено опасният му характер, предвиждала е и е искала настъпването на обществено опасните му последици.

            Причини, мотиви и условия за извършване на престъплението – ниска правна култура, стремеж за облагодетелстване по непозволен от закона начин.

           

ІІ. По наказанието :

Като смекчаващи отговорността на подсъдимата обстоятелства съдът прецени чистото й съдебно минало.  Направеното от подсъдимата самопризнание не бе отчетено от съда като такова обстоятелство, тъй като самопризнанието е най-важната предпоставка за приключване на наказателното производство по благоприятния за подсъдимата процесуален ред, установен в чл. 370 и сл. от НПК. Съдът не отчете отегчаващи отговорността на подсъдимата обстоятелства.

            При определяне вида и размера на наказанието, което следва да наложи на подсъдимата, съдът се съобрази с принципите за законоустановеност и индивидуализация на наказанията. Съдът констатира, че не са налице многобройни или изключителни обстоятелства, които да смекчават наказателната отговорност на подсъдимата, поради което прие, че вида и размера на наказанието, следва да се определят по реда на чл. 54 от НК.

            При определяне размера на наказанието лишаване от свобода, което следва да се наложи с оглед разпоредбата на чл. 54 от НК съдът отчете както обстоятелствата, смекчаващи и отегчаващи отговорността на подсъдимата, така и обществената опасност на подсъдимата и извършеното от нея деяние, включително и сравнително високата стойност на акцизните стоки и сравнително големия им брой.

Ръководен от горното и с оглед постигане целите на генералната и специална превенция съдът, на основание чл. 234 ал.1, вр. чл. 58а ал.1, вр. чл. 54  от НК наложи на подсъдимата наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца, както и лоба в полза на държавата в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

На основание чл. 66 от НК, съдът отложи изпълнението на наказанието лишаване от свобода за изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата, тъй като прие, че целите на наказанието биха били изпълнени и без същото да се търпи ефективно.

Съдът осъди подсъдимата да заплати по сметка на ОД на МВР С. сумата от 40 лева за направените по делото разноски за експертиза.

На основание чл. 234 ал.3 от НК, предметът на престъплението, а именно 687 броя кутии цигари от различни марки без бандерол, съдът постанови да се отнемат в полза на държавата, като след влизане в сила на присъдата, същите да бъдат унищожени като вещи без стойност.

            Ръководен от гореизложеното, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

 

08.06.2016 г.

гр.С.                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :