М О Т И В И

 

към Решение № 216 от 14.04.2016 год. по АНД № 462/2016 год. на СлРС

изготвени на 25.04.2016 год.

 

Производството е образувано по повод постановление на РП – Сливен, с което се иска налагане на административно наказание на обвиняемия Н.А.К. по реда на чл.78А от НК за извършено от обв. К. престъпление по чл. 311, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

В с.з. РП – Сливен, редовно призована не изпраща свой представител.

В с.з. обвиняемият К., редовно призован, не се явява лично. Представлява се от упълномощен защитник, който пледира обв. К. да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение, тъй като не го е осъществил от обективна и субективна страна. Алтернативно пледира, ако има елементи от субективната страна на престъплението, да бъде оправдан, като се приложи разпоредбата на чл. 9 от НК.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият Н.А.К. е български гражданин, със средно образование, женен, работи, неосъждан.

Основната дейност на фирма „П.Г.” ООД – гр. София била международна търговия, внос-износ на дърва за огрев, търговия с дървен материал, търговия със стоки, опаковани и неопаковани, в преработен, първоначален и необработен вид, търговия с отоплителни системи и др. Към датата на регистриране на фирмата през месец юни 2012 год. управители и съдружници били гръцките граждани Г.Г.К. и Е.К.Х.. Последната била дъщеря на свид. К.Е.Х., който на практика се занимавал с дейността на фирмата в Република България, за което разполагал с пълномощно № 7618/2012 год. Фирмата имала регистриран обект за преработка и продажба на дърва за огрев по чл. 206 от Закона за горите в РДГ на 15.10.2012 год. с адрес с. Б., общ. Сливен, стопански двор – изток имот № 102015.29. Заявлението за регистрация на обекта и изискуемите документи били подадени на 17.09.2012 год. и заведени с вх. № АСД-07-1959 от свид. К.Е.Х., като упълномощено от Е.Х. лице с горецитираното пълномощно.

Обектът бил регистриран в РДГ под № 61 на 15.10.2012 год. и притежавал производствена марка (ПМ) 30061. Съгласно действащата към него момент разпоредбата на чл. 206 от Закона за горите, собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, са длъжни да водят дневник за постъпилата, преработената и експедираната дървесина, да притежават производствена марка и да маркират с нея експедираната от обекта дървесина.

Наемодател на обекта бил обв. Н.К.. От малък се познавал със свид. К.Е.Х., а в последствие познанството им прераснало и в съвместен бизнес с износ на дървесина за Република Гърция. Той бил упълномощен от Е.Х. да представлява и подписва фирмата пред ДГС, ДГ и други институции, като сред правомощията му били и издаването на превозни билети, воденето на дневник, подаването и подписването на декларации. Пълномощното било заверено пред нотариус Димчо Ненов под № 7621 от 15.10.2012 год., копие от което се съхранявало в РДГ-Сливен. На датата на регистрация на обекта – 15.10.2012 год. било подадено и заявление и предоставен кочан с превозни билети от № 0032803 до № 0032835. Тъй като свид. К.Е.Х. владеел много добре български език, но само говоримо, не и писмено, с попълването на документите, относими към дейността на фирмата и съпровождащи спедиторската дейност, се занимавал обв. Н.К., по силата на предоставеното му пълномощно. За това свид. К.Х. му предоставил както печата на фирмата, така и ПМ и превозните билети. В цялата дейност на „П.Г.” ООД, свързана с обработката на дървесината, товаренето и транспортирането се ползвал ресурс, предоставен от фирмата на обв. Н.К., като впоследствие получавал процент от печалбата. Неговите работници били тези, които режели дървесината, товарели я на камионите и поставяли производствената марка. Документите, придружаващи всеки курс дървесина за Република Гърция, се попълвали от обв. Н.К..

На 15.09.2013 год. в обекта на фирмата в с. Б., общ. Сливен, работниците на обв. Н.К. натоварили поредния камион с 40 куб. метра дървесина за Гърция. Обв. Н.К. без да постави лично производствената марка или да се увери, че товарът е маркиран, съставил и подписал Превозен билет № 0032812 по чл. 211, ал. 3 от ЗГ от името на „П.Г.” ООД, в който удостоверил, че с влекач „Скания” с хладилно полуремарке с рег. № ... се транспортират 40 куб.м дърва нарязани – дъб, и че дървесината е маркирана с производствената марка № 006 с абревиатура 30061, регистрирана в РДГ-Сливен на името на „П.Г.” ООД. Превозното средство, използвано за превоза на стоката, се управлявало от свид. Г.Т. от фирма „А.21” ЕООД – гр. Бургас, наета за транспорта.

На 17.09.2013 год. горските инспектори от РДГ – Благоевград – свид. В.Т. и свид. Г.Т., по време на дежурство на КПП – Кулата спрели за проверка горепосочения влекач с полуремарке. При проверката на документите свид. Г.Т. представил и превозния билет, съставен от обв. Н.К.. Горските инспектори установили, че действително се превозват 40 куб.м дърва – бук и дъб, но дървата нямали изобщо никаква производствена марка. Освен това бил просрочен и срокът на превозния билет. Горските инспектори съставили Констативен протокол за установеното при проверката. Разпоредили на шофьора да откара дървата в разсадник „Иваник” - гр. Петрич, стопанисван от ДГС – Петрич. На 18.09.2013 год. дървата били разтоварени в разсадника и допълнително огледани. На 18.09.2013 год. свид. Т. съставил АУАН серия № 00 № 013662 на водача Т.. Дървата били оставени за отговорно пазене в разсадника „Иваник” срещу разписка.

В Районна прокуратура – Петрич било образувано наказателно производство № 659/2013 год. по описа на РУП – Петрич, вх. № 3445/13 год. на РП – Петрич срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 235, ал. 3, т. 3 вр. чл. 235, ал. 2 вр. чл. 235, ал. 1 от НК. От досъдебното производство били отделени материали и изпратени по компетентност на Районна прокуратура – Сливен за документно престъпление и било образувано настоящото наказателно производство.

От заключението на назначената и изготвена съдебно – графическа експертиза се установява, че: 1. Ръкописният текст „Н.К.” в превозен билет по чл. 211, ал. 3 от ЗГ № 0032812 от 15.09.2013 год. е изписан от Н.А.К.. 2. Подписът след текста срещу „Издател” в превозен билет по чл. 211, ал. 3 от ЗГ № 0032812 от 15.09.2013 год. е положен от Н.А.К..

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, взети в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът изведе следните правни изводи:

С деянието си обв. К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 311, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, тъй като на 15.09.2013 год. в с. Б., общ. Сливен, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 211, ал. 3 от Закона за горите, вр. & 37 от ПЗР на ЗГ (преупълномощен от „П.Г.” ООД гр. Сливен – собственик на обект за преработка и продажба на дърва за огрев с адрес с.Б., общ.Сливен, стопански двор – изток), в кръга на службата си съставил официален документ – превозен билет по чл. 211, ал. 3 от ЗГ с № 0032812 от 15.09.2013 год., в който удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че дървесината, транспортирана с влекач „Скания” с хладилно полуремарке с рег. № ... е маркирана с производствена марка № 006 с абревиатура 30061, регистрирана в РДГ-Сливен, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства, като деянието съставлява маловажен случай.

Безспорно е установено, че процесния официален документ - превозен билет по чл. 211, ал. 3 от ЗГ с № 0032812 от 15.09.2013 год. е съставен от обв. К. като длъжностно лице. Съгласно разпоредбата на чл. 211, ал. 3 от ЗГ собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, или оправомощени от тях лица издават превозни билети за дървесината, която се транспортира от обекта, а съгласно § 37 от ПЗР на ЗГ, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите утвърждава със заповед образци на документи по закона, ако с нормативен акт не е предвиден друг ред, като със заповедта по ал. 1 се определят и условията и редът за предоставяне и отчитане на документите, както и документите, които могат да бъдат подавани в електронен вид. Безспорно е установено, че в същият са удостоверени неверни обстоятелства, а именно, че дървесината, транспортирана с влекач „Скания” с хладилно полуремарке с рег.№ ... е маркирана с производствена марка № 006 с абревиатура 30061, регистрирана в РДГ-Сливен, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства.

Настоящият случай е маловажен, с оглед липсата на вредни последици и представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.

Съдът намира, че възражението на защитника на обв. К., че се касае за малозначителен случай и да се приложи разпоредбата на чл. 9 от НК е неоснователно.  В настоящия случай не маже да се приеме, че деянието поради своята малозначителност не е общественоопасно, каквото е изискването на чл. 9, ал. 2 от НК. Безспорно е установено, че процесният документ е представен на КПП-Кулата, с цел да удостовери, че превозваните 40 куб.м.дърва – бук и дъб са маркирани по съответния ред за да бъдат изнесени в Република Гърция. Обстоятелството, че от деянието не са настъпили вреди е взето в предвид при квалифициране на същото, като маловажен случай.

Деянието си обвиняемият е извършил с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът прие чистото му съдебно минало и добрите му характеристични данни.

Съдът не отчете отегчаващи отговорността обстоятелства.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да наложи на обвиняемия, съдът се съобрази с обстоятелството, че са налице законните условия за прилагане на чл. 78А от НК – чисто съдебно минало на обвиняемия, които не се е ползвал досега от привилегията на чл. 78 А от НК, размерът на наказанието, предвиден в НК за този вид престъпления, поради което освободи от наказателна отговорност обвиняемия, като наложи на обв. К. административно наказание „Глоба” в полза на държавата в размер на 1000,00 (хиляда) лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр. Сливен.

Така определеното наказание на обвиняемия съдът прецени за максимално справедливо и отговарящо в пълна степен на обществената опасност на деянието и съответстващо на целите и значението на наказанието, визирани в чл. 36 от НК. Съдът счита, че то ще допринесе за поправянето и за превъзпитанието на обвиняемия и ще въздейства възпитателно и предупредително - възпиращо и върху останалите членове на обществото.

Съгласно правилата на процеса, обвиняемият Н.А.К. беше осъден да заплати направените на досъдебното производство разноски в размер на 133,30 лева в полза на бюджета на държавата по сметка на ОД на МВР – гр. Сливен.

Ръководен от гореизложеното съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: