МОТИВИ

към присъда №  75/09.05.2016 г. по НОХД № 500/2016 г. на СлРС.

Гр. Сливен 26.05. 2016 г.

 

РП-Сливен е внесла обвинителен акт срещу Й.Д.С. с обвинение за престъпление по чл. 196 ал. 1  т. 1, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК.

По делото  няма предявени граждански искове.

В с.з. подсъдимият Й.Д.С. лично и чрез своя служебен защитник назначен на досъдебното производство, изцяло признава фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като дава съгласие да не се събират доказателства за тези факти и иска делото да бъде разгледано по гл.ХХVІІ от НПК при условията на съкратено съдебно следствие.

В с.з. прокурора иска на подсъдимия Й.Д.С. да му бъде наложено ефективно наказание Лишаване от свобода за срок от 2 год., което да бъде редуцирано с 1/3, като наказанието от 1 г. и 4 м. „Лишаване от свобода” да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип – затвор.   

С оглед  искането на подсъдимия Й.Д.С., съдът премина към разглеждане на делото при условията на гл.ХХVІІ от НПК. Обяви на страните, че няма да се събират доказателства относно фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, и че самопризнанията на подсъдимия ще се ползват при постановяване на присъдата.

Съдът прие за установена и доказана фактическата обстановка по обвинителния акт:

На 16.12.2015 г. преди обяд подс. С. влязъл в магазин „Еко Асорти", собственост на СД „Еко Асорти Байчев и сие” с.М., находящ се в кв.К.. Ф.. в гр.С... Отишъл до рафтовете с алкохол, взел една бутилка уиски от 700мл от марка „Джак Даниелс”, скрил я под якето си и напуснал магазина, без да заплати уискито.

На 18.12.2016 г. свид. Г.. ., управител на магазина, при извършена ревизия, установила липсата на 2бр. бутилки уиски от 700мл. от м. „Джак Даниелс”. Свидетелката Г.. прегледала записите от охранителните камери в обекта и установила, че на 16.12.2015 г. мъж, когото тя описва подробно по делото, си взема бутилка уиски от 700мл. м."Джак Даниелс", което скрива в якето си и напуска магазина,без да го заплати. Тя предупредила колежките си в магазина като им показала мъжът от видеозаписа.

На 20.12.2015 г. около 12.30 ч. свид. Д.. - продавач-консултант в магазина, забелязала същият мъж - подс. С., когото разпознала от видеозаписа от 16.12.2015 г. да влиза в магазина.

 Свид. Д.. спряла да подрежда рафтовете и проследила подс. С.. Видяла го да излиза от коридора с алкохола и да отива към изхода на магазина, като преминал касовата зона и не заплатил нищо. Свид. Д.. спряла подс. С. до вратата на магазина и го помолила да разкопчае якето си. Тогава свид. Д.. видяла скрита в задната част на якето на подс. С. бутилка с уиски от 700мл. от м. „Джак Даниелс".

Свид. Г.. отново прегледала записа от охранителната камера в магазина на 20.12.2015г, на който се вижда как подс. С. взема бутилката с уиски и я скрива в задната част на якето си. Сигнализирала в РУ МВР гр.Сливен.

С протокол за доброволно предаване от 20.12.2015г. подс. С. е предал на служител на РУ МВР гр.Сливен 1бр. бутилка уиски от 700мл. от м."Джак Даниелс", за която е заявил, че е взел от магазин „Еко Асорти" и е преминал през касовата зона, без да я заплати.

С разписка бутилката с уиски е върната на свид. Г..

С протокол за доброволно предаване от 23.12.2015 г. свид. Г.. е предала на служител на РУ МВР Сливен СД диск със запис от охранителната камера в магазина.

Видно от изготвената по делото техническа експертиза на записа и от изготвения фотоалбум е видно, че подс. С. на 16.12.2015 г. и на 20.12.2015г. взема от рафта с алкохол в магазина бутилка с уиски, която скрива под якето си.

При извършена ревизия на 18.12.2015 г. свид. Г.. установила липсата на 2бр. бутилки с уиски от 700мл. от м."Джак Даниелс".

От заключението на изготвената по делото съдебно-оценителна експертиза е видно, че стойността на 2бр. бутилки с уиски от 700мл. от м."Джак Даниелс" възлиза на 69,98лв.

Подсъдимия  Й.Д.С. е роден на *** ***, жител и живущ ***, ., бълг. гражданин, неграмотен, не женен, не работи, осъждан многократно за престъпления от общ характер. С присъда по НОХД №1723/15г. на СлРС, влязла в сила на 11.12.2015г. подс. С. е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и настоящото деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

Съдът прие за изцяло установени обстоятелствата изложени в обвинителния акт, тъй като гласните и писмени  доказателства и доказателствени средства, събрани по делото кореспондират със самопризнанията на подсъдимия, дадени в съдебно заседание и в досъдебната фаза на процеса и взаимно се допълват.  

По безспорен и категоричен начин се установи, че от обективна и субективна страна подс. Й.Д.С. е осъществил престъпния състав на  чл. 196 ал. 1  т. 1, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК,  като в периода 16-20.12.2015 г. в гр. С.., от магазин „Еко Асорти”, в условията на опасен рецидив и продължавано престъпление: - на 16.12.2015 г. отнел чужда движима вещ – 1 бр. бутилка уиски м. „Джак Даниел” 700 мл. на стойност 34,99 лв. и на 20.12.2015 г. отнел чужда движима вещ – 1 бр. бутилка уиски м. „Джак Даниел” 700 мл., на стойност 34,99 лв., всичко на обща стойност 69.98 лв., собственост на СД „Еко Асорти Байчев и сие” с МОЛ Кирил Байчев, от владението на И.. Г., с намерение противозаконно да ги присвои

          Подсъдимият Й.Д.С. е извършил деянието с пряк умисъл, т.к. е съзнавал обществено опасният му характер, предвиждал е и е искал настъпването на обществено опасните последици.

          При определяне вида и размера на наказанието, съдът се съобрази с нормата на чл.373 ал.2 от НПК и наложи на подс. Й.Д.С. наказание при условията на чл.54 ал.1 от НК. Счете, че като най-добре отговарящо на степента и тежестта на извършеното престъпление е едно ефективно наказание  „Лишаване от свобода” за срок от две години. Съдът  приложи разпоредбата на чл.58А ал.1 от НК и намали определеното наказание с 1/3. Редуцираното  наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година и четири месеца, съгласно ЗИНЗС, определи подс. С. да търпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип – затвора гр.Бургас.  

          Това наказание би изпълнило своите специални цели предвидени в нормата на чл.36 от НК и би било справедливо възмездие за извършеното от подсъдимия противоправно деяние.                

          Съгласно правилата на процеса подс. Й.Д.С. бе осъден да заплати в полза на  държава направените по делото разноски в  размер на 34,99 лв. по сметка на ОД МВР – Сливен.

           Мотивиран от посоченото по-горе съдът постанови своята присъда.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: