М О Т И В И

 

Към присъда № 77/10.05.2016 год., постановена по НОХД № 515/2016 год. на СлРС, изготвени на 25.05.16 г.

 

РП - Сливен е внесла обвинителен акт против подсъдимите В.К.Й. и А.Й.Й. за престъпление по чл. 227Б ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК.

Гражданско правни претенции не са предявени, респективно не са допуснати за съвместно разглеждане в наказателния процес.

В с.з. прокурорът  поддържа обвинението, така както е предявено. Моли съда да признае подсъдимите за виновни и на основание чл. 78 а от НК да бъдат освободени от наказателна отговорност, като им бъде наложено административно наказание към минимума.

В с.з. подсъдимата В.Й.  се явява  лично и с процесуален представител, който пледира подзащитната му да бъде призната за невиновна по повдигнатото обвинение.

В с.з. подсъдимия А.Й. се явява лично, моли съда за справедливост.

След цялостна преценка на събраните и проверени в с.з. доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

 

Подсъдимата  В.К.Й. и синът й - подсъдимия А.Й.Й. били управители и съсобственици на капитала на „Медиаполис" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Донка и Константин Стоилови" №7. Двамата управители имали правомощия да управляват дружеството заедно и поотделно.

Търговското дружество имало заведение - кафе - аперитив, което функционирало от 2006 г. до 2014 г. След 2009 г. търговецът започнал да изпитва финансови затруднения, тъй като оборотът на заведението спаднал и се натрупвали публично-правни задължения и такива към частни лица.

Публично-правните задължения на „Медиаполис" ООД били към НАП и произтичали от неплатено ДОО, УПФ, здравни осигуровки, ДЗПО, данък доход, от НП № СН 121/17.06.2011 г., в сила от 07.09.2011 г. и справки - декларации по ЗДДС. Задълженията били натрупани в периода м. декември 2008 г. - м. май 2014 г.Последното плащане към ТД на НАП — Бургас било извършено от длъжника на 28.08.2014 г. — заплатена била сумата от 3000 лв., с която се е покрили задължения по справки декларации по ЗДДС за м. февруари, март, април, ноември 2011 г.; по декларации за ДСЮ образец №6 от дати 22.02.2010 г.; 29.03.2010 г.; 29.04.2010 г. и 28.05.2010 г. Извършените плащания били по главниците.

Тъй като били преустановени плащанията от търговското дружество на публично-правни задължения, срещу него било образувано изпълнително дело № 1045/2010 г. на ТД на НАП - Бургас. По същото работела св. М.С. — публичен изпълнител при ТД на НАП - Бургас, офис Сливен. В хода на принудителното изпълнение не били установени имущество или движими вещи на дружеството - длъжник, срещу които да се насочи изпълнението.

Видно от  изготвената по делото съдебно-икономическа експертиза се установява, че към 19.01.2016 г. главницата на публично правните задължения на процесното дружество е 55 770.27 лв. Датата на последно плащане от страна на „Медиаполис" ООД е 28.08.2014 г. Това е и моментът на спиране на плащанията.

По счетоводни данни към 31.08.2014 г. са установени дълготрайни материални активи с остатъчна стойност, след амортизационните отчисления, 375.72 лв. Общата сума на краткотрайните активи към същата дата е 10 941.01 лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 31.10.2014 г. са 75 155.52 лв., от които задължения към доставчици — 1629.02 лв.; към персонала — 23 116.63 лв.; краткосрочни данъчни и осигурителни задължения — 49 749.18 лв. и към други кредитори — 660.69 лв.

Въз основа на така определените активи и пасиви са определени коефициенти, както следва:

- за абсолютна и незабавна ликвидност 0.04, при норма 1 /което сочи, че с наличните си 2863.44 лв., към 31.08.2014 г. дружеството не е било в състояние да покрие текущите си задължения в размер на 75 155.52 лв./;

- за бърза ликвидност 0.13 при норма минимум 0.95 / с текущите си вземания в размер на 6 875.82 лв. и с паричните си средства в размер на 2 863.44 лв. към 31.08.2014 г. дружеството не е могло да покрие задължения в размер на 75 155.52 лв.

- за обща ликвидност — 0,15 при минимално норма 1,25 /с наличните си ликвидни краткотрайни активи в размер на 10 491.01 лв., включващи текущи вземания — 6 875.82 лв.; парични средства — 2 863.44 лв. и материални запаси - 1 201.75 лв. дружеството не е могло да покрие задълженията си в размер на 75 155.52 лв.

Към 31.08.2014 г. „Медиаполис" ООД не е разполагало с достатъчно ликвидни краткотрайни активи, за да покрие сумата на текущите си задължения и е изпаднало в неплатежоспособност.

Съгласно чл. 626, ал.1 от ТЗ „Медиаполис" ООД е било длъжно в 30-дневен срок от спиране на плащанията да поиска откриване производство по несъстоятелност. В случая дружеството е спряло плащанията си по изискуеми публично - правни задължения към НАП на 31.08.2014 г. и е следвало да обяви състоянието си на неплатежоспособност и да поиска откриване производство по несъстоятелност до 30.09.2014 г.

Видно от удостоверение изх. № 1252/25.06.2015 г. на СлОС „Медиаполис" ООД не е подало молба за откриване производство по несъстоятелност в срока по чл. 626, ал.1 от ТЗ, не е образувано такова производство и дружеството не е обявено в несъстоятелност.

Подсъдимата В.Й. е българска гражданка, с висше образование,  неосъждана.

Подсъдимият А.Й.Й. е български гражданин, с висше образование,  неосъждан.

 

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства, преценени както поотделно, така и в тяхната съвкупност. Съдът дава вяра на събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства, а именно свидетелските показания. Всички те преценени поотделно и в тяхната съвкупност са безпротиворечиви и взаимнодопълващи се, кореспондират с доказателствения материал по делото. Съдът кредитира обясненията на подсъдимите, но счита, че от тяхното съдържание не може да се достигне до извода, че те са невинни по повдигнатото обвинение за извършеното то тях престъпление, а и същите противоречат на останалия събран по делото доказателствен материал. Съдът кредитира изготвената по делото експертиза, не оспорена от страните, защото няма основания да се съмнява, че е изготвена от вещото лице по знания и съвест. Съдът кредитира и останалите събрани в хода на досъдебното производство писмени доказателства, имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото, предявени на страните в хода на съдебното следствие и неоспорени от тях.

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна,  съдът направи следните правни изводи:

 

По безспорен и категоричен начин се установи и доказа, че от обективна и субективна страна подсъдимите В.Й. и А.Й. със снета по делото самоличности са осъществили престъпния състав на чл. 227Б ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК,  тъй като на  30.09.2014 г., в гр. Сливен, в съучастие помежду си, като съизвършители, като управляващи и представляващи „Медиаполис" ООД — гр. Сливен, в 30-дневен срок от спиране на плащанията /31.08.2014 г./ по публично - правни задължения, установени с декларации образец 6, справки — декларации по ЗДДС и НП № СН 121/17.06.2011 г., в сила от 07.09.2011 г. на ТД на НАП — Бургас, не поискали от Окръжен съд — Сливен да открие производство по несъстоятелност.

От субективна страна подсъдимите са действали с пряк умисъл, те са съзнавали общественоопасния му характер, предвиждали са и са искали настъпването на общественоопасните последици.

От обективна страна подсъдимите са изпаднали в неплатежоспособност и в 30-дневен срок от спиране на плащанията не са заявили това пред съда.

Като смекчаващи вината на подсъдимите обстоятелства съдът прецени, че те са неосъждани.

Отегчаващи вината обстоятелства съдът не констатира.

В този случай, след като взе предвид обществената опасност на деянието и на дейците, причинения престъпен резултат и целите на генералната и специалната превенции съдът стигна до извода, че са налице условията за прилагане на чл. 78 а от НК. За извършеното престъпление закона предвижда наказание лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева. Подсъдимите не са осъждани и до настоящият момент не са се ползвали от привилегията на чл. 78а от НК, не са причинени в резултат от престъплението съставомерни имуществени вреди. Съдът не споделя твърдението на защитата на подсъдимите, че не е уточнена датата на извършване на престъплението, защото обвинението е повдигнато за дата след спиране на плащанията, а не преди това. Предвид това съдът след като призна подсъдимите В.Й. и А.Й.  за виновни, ги освободи от наказателна отговорност като им наложи административно наказание глоба в размер на по 1000 лв. за извършеното  престъпление по чл. 227Б ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК.

Съгласно правилата на процеса подсъдимите бяха осъдени да заплатят направените по делото разноски в размер на 144.90 лв. по сметка на ОД МВР-Сливен и  сумата  в размер на 20 лв. по сметка на РС-Сливен.

Ръководен от изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: