М    О   Т   И   В  И:

 

 

   Производството е по реда на чл. 378 и сл. от НПК.

 

             Внесено е постановление на РП-Сливен срещу И.Й.С. за извършено от нея престъпление по чл.345 предл. 1 от НК.

      В с.з. РП-Сливен редовно призована не изпраща представител.

Обвиняемият И.Й.С. редовно призован се явява лично и с адв. Тодор Рахнев от АК – Сливен, надлежно упълномощен, който пледира за налагане на административно наказание глоба, която да бъде в минимален размер.  

            След цялостна преценка на доказателствения материал, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

           Бързото производство е започнато срещу И.Й.С., ЕГН **********, за престъпление по чл. 345 предл.1 от НК.         

          През м. януари 2015 г. обв.С. ***, откъдето закупил л.а. „Опел Вектра" с рег. № В 2621 АТ и с № на рама WOL000089К1084109 и № на двигател С20NE14155049.

          Обв. С. управлявал автомобила няколко месеца, след което същият се повредил до степен ремонта да е икономически нецелесъобразен. По тази причина обв.С. предал автомобила на вторични суровини, като преди това свалил двете регистрационни табели В 2621 АТ. След това обв.С. не изпълнил законовите си задължения да предаде двете регистрационни табели в съответното поделение на „Пътна полиция", а ги съхранил в дома си.

           През м.май 2015 г. обв.С. ***, където пред една от къщите забелязал л.а. „Опел Вектра", със същия цвят и модел, като притежавания доскоро от него. Този лек автомобил (с № на рама WOL000087N5329719 и № на двигател С20NE31059209) бил със собственици Стоян Господинов и Николай Колев и към тогавашния момент със статус бракуван, а регистрационните му табели били предадени в Сектор „ПП" по установения ред. Обв. С. говорил със собствениците и след постигнато съгласие закупил от тях автомобила за сумата от 600 лв. След това обв.С. монтирал на автомобила регистрационните табели В 2621 АТ и започнал така да го управлява.

            На 05.04.2016 г. обв.СТОИЧЕВ управлявал лекия автомобил „Опел Вектра" с № на рама WOL000087N5329719 и № на двигател С20NE31059209 и с поставените върху него предна и задна регистрационни табели с № В 2621 АТ. Минавайки през село Бяла  паланка общ. Твърдица, обв. СТОИЧЕВ бил спрян за проверка от служителите на РУ-МВР-Твърдица - Михов и Денчев. Същите установили, че поставените регистрационни табели не са за същия автомобил, поради което повикали на местопроизшествието дежурната оперативно-следствена група. 

            Бил извършен оглед на местопроизшествие при който лекия автомобил „Опел Вектра" с № на рама WOL000087N5329719 и № на двигател С20NE31059209 и с поставените върху него предна и задна регистрационни табели с № В 2621 АТ бил иззет и приобщен като веществено доказателство по делото.

            С деянието си обвиняемият И.Й.С. е осъществил от субективна и обективна страна състава на престъплението по чл. 345 предл.1 от НК, тъй като на 05.04.2016 г, в с.Бяла паланка, общ.Твърдица, управлявайки л„а. „Опел Вектра", си служил с контролни знаци (регистрационни табели), издадени за друго МПС - поставил върху л.а. „Опел Вектра" с № на рама WOL000087N5329719 и № на двигател С20NE31059209 регистрационни табели с № В 2621 АТ, издадени за друго МПС - л.а. „Опел Вектра" с № на рама WOL000089K1084109 и № на двигател C20NE14155049.

            Деянието е извършено с пряк умисъл. Обвиняемият е съзнавал обществено опасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

            За горепосоченото престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода до 1 г. или Глоба от 100 до 300 лв. Със същото не са били причинени имуществени вреди.

           От свидетелството за съдимост на обвиняемия И.Й.С. е видно, че същия не е осъждан и до настоящия момент не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава 8 от НК. Налице са всички предпоставки на чл. 78 А от НК, поради което съдът след като освободи обвиняемия от наказателна отговорност му наложи административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000  лева. Съдът намира наложеното наказание за справедливо и отговарящо на обществената опасност на деянието и дееца.

Съдът намери, че следва иззетия като веществено доказателство лек автомобил „Опел Вектра” с номер на двигателя C20NE1059209 и № на рама WOL000087N5329719, да се ВЪРНЕ на собственика – обв. И.Й.С., тъй като същият не е предмет на престъплението, доколкото този предмет са поставените върху автомобила регистрационни табели, поради което не са налице основанията на чл. 53 от НК за отнемането му в полза на държавата.

Иззетите регистрационни табели с № В 2621 АТ, следва да се ПРЕДАДАТ на ОД-МВР-Варна, за унищожаването им, тъй като са предмет на престъплението и са издадени за друго МПС, което съм настоящия момент е бракувано.

            Ръководен от гореизложените съображения, съдът постанови решението си.

 

 

 

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: