Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  

гр. Сливен, 04.05.2016 година

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ-ми граждански състав в публично заседание на двадесет и първи април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАТАЛИЯ ПЕТКОВА

 

при секретаря М.С., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело    1257  по описа на съда за 2016 година, за  да се произнесе съобрази следното:

 

Р      Е      Ш      И  :

 

 

 ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ сключеният с акт № на 27.02.1993 г. в с. Ср, общ. Т., обл. Х., граждански брак между Д.К.К. с ЕГН: ********** *** и съдебен адрес ***, офис-9 и Д.К.К. с ЕГН: ********** ***/кафене „Б.”/ и съдебен адрес ***, офис-.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение с правно основание чл. 51, ал.1 СК, както следва:

След прекратяване на брака Д.К.К. с ЕГН: ********** ще възстанови предбрачното си фамилно име ДЕМИРЕВА. 

 

 

Страните заявяват, че от брачното си съжителство, към датата на подаване на исковата молба нямат ненавършили пълнолетие деца, и не се налага да обсъждат въпроси, свързани с упражняването на родителски права, издръжка, лични контакти и др.

         Страните заявяват, че по време на брака си нямат придобито недвижимо имущество, представляващо СИО.

         Страните заявяват, движимото им имущество, представляващо СИО са разделили на равни части и нямат претенции един към друг.

Страните заявяват, че нямат претенции за лична издръжка един спрямо друг.

Страните заявяват,  че нямат никакви имуществени въпроси за разрешаването по между си.

          

Разноските по делото са за сметка на страните, така, както са ги направили, а присъдената от съда окончателна държавна такса дължат по равно.

ОСЪЖДА Д.К.К. с ЕГН: ********** *** и съдебен адрес ***, офис-ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлРС в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 20 лв. /двадесет  лева/.

 

ОСЪЖДА Д.К.К. с ЕГН: ********** ***/кафене „Бохеми”/ и съдебен адрес ***, офис-9  ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлРС в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 20 лв. /двадесет  лева/.

Решението е окончателно.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: