Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 404

гр.Сливен, 18.05.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Сливенски районен съд, гражданско отделение, трети състав в публично заседание на осемнадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: КРАСИМИРА КОНДОВА

 

при секретаря М.А., като разгледа докладваното от районния съдия гр.д.№ 1331 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е охранително и се движи по реда на чл.530 и сл. ГПК.

Образувано е по молба за вписване, респ. допълване в акт за гражданско състояние – акт за раждане на бащино име на малолетно дете и същевременно промяна на собствено и фамилно име от турски на български и намира правното си основание в чл. 19, ал. 1 и чл. 75 ЗГР.

Молителите в качеството си на родители на малолетното дете Дуйгу Джамбаз, твърдят че доколкото детето било родено на територията на РТурция на 18.01.2015г. по време на пребиваването им там, било записано с турски имена. Сочат, че след завръщането им в РБългария на детето бил издаден от Община Сливен акт за раждане с тези две турски имена. Според молителите тези имена на детето биха му създавали големи неудобства и трудности в бъдеще. Желанието им е детето да носи три български имена, предвид това, че са български граждани, трайно установени на територията на РБългария.

Иска се от съда да се допусне промяна в имената на малолетното дете и същевременно вписване на бащино име на същото, а именно - от Дуйгу Джамбаз на Анабел Владимирова Николова, съответно с отразяване на тази промяна в акта за раждане, регистрите на актовете за гражданко състояние и регистрите на населението. 

В съдебно заседание молителите, редовно призовани се явяват лично и с процесуален представител по пълномощие, като поддържат молбата си и молят за  уважаването й.

Заинтересованата страна Община Сливен, редовно призована се представлява от пълномощник по чл.32, т.3 ГПК, който намира молбата за основателна.

Заинтересованата страна Районна прокуратура гр.Сливен, редовно призована не се представлява в производството. Няма изразено и писмено становище по повод молбата.

Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

От удостоверение за раждане № 6733151152/27.05.2015г., издадено от Община Сливен се установява, че на 18.01.2015г. в РТурция било родено детето Дуйгу Джамбаз от майка А.С.Г. и баща В.А.Н.. Родителите на детето  и настоящи молители с декларация от 13.05.2016г. писмено декларирали истинността на изложените в молбата, предмет на настоящото разглеждане обстоятелства, свързани с промяна в собственото  и фамилно име на малолетното дете, както и с необходимостта от допълване на бащино име.

От личното изслушване на молителите се установява, че веднага след раждането на детето, същото било записано само с две имена с турско звучене – собствено и фамилно, съобразно законодателството на РТурция, на чиято територия се осъществило раждането. С тези имена бил издаден и българския акт за раждане от Община Сливен, въз основа на този, съставен в РТурция. Детето било записано с турски имена с цел да се угоди на родителите на бащата на детето, които били трайно установени в РТурция и носели турски имена. Молителите обаче от своя страна живеели постоянно в РБългария и наричали детето си от самото му раждане с името Анабел.

В хода на производството са събрани гласни доказателствени средства чрез разпит на свидетел. Показанията на свидетеля Атанасова сочат, че родителите на бащата на детето живеели постоянно в Турция, поради което семейството често ходело там на гости. По време на такова временно пребиваване се родила и малката Анабел. В България всички познати на семейството, близки роднини и приятели, както и съседи знаели, че детето се казва Анабел и го наричали Аби.

Горната фактическа обстановка е несъмнена и доказана. Приета е за установена след преценка поотделно и в съвкупност на събраните по делото писмени доказателства и гласни доказателствени средства, които като последователни, логични и вътрешно непререкаеми съдът изцяло кредитира.

Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

Молбата е допустима, а разгледана по същество е основателна и  следва да се уважи.

Съгласно разпоредбата на чл.9 ЗГР името на български гражданин, роден на територията на страната ни се състои от собствено, бащино и фамилно име, формирани по правилата, визирани в чл. 12, чл.13 и чл.14 ЗГР. При съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден извън територията на РБългария, бащиното и фамилното му име могат да се впишат с наставки ов или ев и окончание, съобразно пола, в случай, че това е писмено заявено от родителите до три години от раждането на лицето.

В конкретния казус се установи, че детето Дуйгу Джамбаз изобщо не е записано с бащино име, тъй като не е родено на територията на страната ни, но съдът счита, че следва да допусне допълване в акта за раждане с вписване на бащиното име Владимирова, с оглед уреждане статута на детето, относно гражданското му състояние, съобразно този на всички български граждани.

Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.1  ЗГР промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересования, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

В настоящия случай молбата се основава на последната хипотеза на цитираната разпоредба.

Съгласно ЗГР собственото име на всяко лице се избира от неговите родители. Бащиното име се образува от собственото име на бащата, а фамилното име е фамилното или бащино име на бащата и се вписват с наставка ов или ев, съобразно пола на лицето.

 От събраните по делото доказателства се установи по безспорен начин, че молителите, в качеството си на родители на малолетното дете Дуйгу Джамбаз избрали за негово собствено име името Анабел.

Тъй като в производството се установи, че волята на молителите е детето да се именува с три български имена, както и обстоятелството, че детето е познато с името Анабел в кръга от роднини, близки и приятели на семейството, съдът приема, че са налице важни обстоятелства по смисъла на закона, обуславящи уважаването на молбата. Не е установено исканата промяна да засяга чужда правна сфера, да преследва цели, различни от заявените от молителите и да противоречи на императивни разпоредби на закона.

С оглед изложените съображения и поради наличие на законова предпоставка за това искането бива уважено.

 

Ръководен от горното, съдът

 

Р     Е    Ш    И  :

 

 

ДОПУСКА, на основание чл.19, ал.1 ЗГР ПРОМЯНА В СОБСТВЕНОТО и ФАМИЛНО ИМЕ на ДУЙГУ ДЖАМБАЗ с ЕГН: **********, родена на ***г. в  РТурция от майка А.С.Г., ЕГН: ********** и баща В.А.Н., ЕГН: **********,***  от ДУЙГУ ДЖАМБАЗ  на АНАБЕЛ НИКОЛОВА.

 

ДОПУСКА, на основание чл.75, вр.чл.73, вр.чл.69 ЗГР в съставения от Община Сливен акт за раждане № 1152/27.05.2015г. на ДУЙГУ ДЖАМБАЗ, родена на ***г. в РТурция  от майка от майка А.С.Г., ЕГН: ********** и баща В.А.Н., ЕГН: **********,*** ДОПЪЛВАНЕ/ВПИСВАНЕ на бащино име ВЛАДИМИРОВА, като детето ще се наименува  с три имена АНАБЕЛ ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА.

 

Заверен препис от решението да се изпрати на Община Сливен за отразяване  промяната в акта за раждане, регистъра на актовете за гражданско състояние и  регистъра на населението.

 

ПРЕПИС от решението да се изпрати на молителите.

 

Решението е окончателно, с оглед разпоредбата на чл.537, ал.1 ГПК.

          

                                              

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: