Р Е Ш Е Н И Е №422

                               Гр.Сливен, 26.05.2016г.

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

   Сливенски районен съд, гражданско отделение, VІІ-ми състав в публично съдебно заседание на осемнадесети май, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: Мария Каранашева

 

при участието на секретаря Д.Н.

като разгледа докладваното гр.д.№ 1699 по описа за 2016 г.,

на Сливенски районен съд,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

 

..........................................................................................................

Р Е Ш И:

 

   ПРЕКРАТЯВА брака, сключен с Акт за граждански брак № 02-209/17.04.1993г. в гр. П.между С.И. У., след сключването на брака Г. ЕГН ********** *** О.№... и Б.Г.Г., ЕГН ********** *** О.№... на основание чл.50 от СК по взаимно съгласие на страните.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните С.И. У., след сключването на брака Г. ЕГН ********** *** О.№... и Б.Г.Г., ЕГН ********** *** О.№...споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1.ПРЕДОСТАВЯТ се за упражняване родителските права спрямо непълнолетното дете Й.Б. Г., ЕГН **********  на майката С.И. У., след сключването на брака Г., ЕГН ********** *** О.№....

2.ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на непълнолетното дете Й.Б. Г., ЕГН **********   при майката С.И.Г. на адрес *** О.№....

3.ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата  Б.Г.Г., ЕГН ********** *** О.№... и непълнолетното дете Й.Б. Г., ЕГН **********   , всяка първа и трета събота и неделя   от месеца, с преспиване на детето при бащата, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката, като страните са уговорили и свободен режим на лични контакти.

4.Бащата Б.Г.Г., ЕГН ********** *** О.№... се задължава да заплаща месечна издръжка на непълнолетното дете Й.Б. Г., ЕГН **********  , със съгласието на неговата майка С.И. У., след сключването на брака Г. ЕГН ********** *** О.№... в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева,считано от датата на постановяване на решението 26.05.2016 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, до настъпването на законни причини за изменение  или прекратяване на издръжката.

5. Страните са заявили, че не желаят  лична издръжка един от друг след прекратяването на брака.

6. В дял на Б.Г.Г., ЕГН ********** *** О.№... се поставя и той става едноличен собственик на следните недвижими имоти:

6.1 Поземлен имот с идентификатор № 67338.550.33.2.5 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и петдесет точка тридесет и три точка две точка пет) по кадастрална карта за гр.Сливен, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, с адрес на поземления имот: гр.Сливен, п.к. 8800 (осем хиляди и осемстотин), ул."Й.К." № 12 (дванадесет), вх.А, ет.О (нула), представляващ самостоятелният обект в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 67338. 550.33. (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и петдесет точка тридесет и три), с предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови услуги, на едно ниво, с площ 35,28 кв.м. (тридесет и пет цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра), при граници на същия етаж: 67338.550.33.2.6 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и петдесет точка тридесет и три точка две точка шест), над обекта: 67338.550.33.2.4 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и петдесет точка тридесет и три точка две точка четири) и 67338.550.33.2.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и петдесет точка тридесет и три точка две точка едно), под обекта: няма, като имота в цялост е придобит с нотариален акт № 167, том XIII, рег. № 4247, дело № 3001 от 08.07.2004г. на Служба по вписвания, РС-Сливен. Данъчната оценка на целия имот е 23303.80, а на превишението на дела е 11651.90 лв. (единадесет хиляди шестстотин петдесет и един лева и деветдесет стотинки);

6.2 имот от 200 дек. (двеста декара), (състояща се от 4.4416 дк. четвърта категория, 71.984 дк. пета категория, 96.821 дк. шеста категория и 26.779 дк. седма категория), начин на трайно ползване: лозе 20.445 дк. и нива 179.558 дк. в местността ЧИФЛИКА, имот 024001 по плана за земеразделяне в землището на с.Хаджидимитрово, община Туджа, при граници: № 000111 Ведомствен път на община Тунджа, № 000121 Полски път на Община Тунджа, № 024005 нива на 024051 нива на Методий Иванов Генов; № 000113 Др. терен нестопански на Община Тунджа с данъчна оценка за цялата нива - 19326.38лв., а на превишението на дела е 9663.19 лева;

6.3 поземлен имот от 28.356 дек. (двадесет и осем декара и триста петдесет и шест кв.м.), четвърта категория, начин на трайно ползване: нива в местността ЧИФЛИКА, имот № 022021 по плана за земеразделяне в землището на с.Хаджидимитрово, община Туджа, при граници: № 022023 нива на Иван Димитров Рочев и др., № 022007 нива на Кинка Василева Стателова Гранчарова и др., № 000248 Полски път на Община Тунджа; № 000277 Автомагистрала на държавата с данъчна оценка за цялата нива - 3840.82лв., а на превишението на дела е 1920.41 лева.

7. С.И. У., след сключването на брака Г. ЕГН ********** *** О.№... е заявила, че е получила преди развода в дял движими вещи на обща стойност 1000 лв. за уравнение на своя дял, с което се счита напълно удовлетворена.

8. Страните са заявили, че не притежават други недвижими имоти, движими вещи и влогове, придобити по време на брака и за в бъдеще няма да имат имуществени претенции един спрямо друг.

9. В споразумението е посочено, че разноските по делото ще се понесат от Б.Г.Г. върху превишението на дяловете на имотите, поставени изцяло в негов дял, издръжката на детето, която ще се заплаща от бащата, върху уравнението и окончателната държавна такса.

 

       ОСЪЖДА  Б.Г.Г., ЕГН ********** *** О.№...ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлРС окончателна държавна такса за развода в размер на 40,00 (четиридесет) лева, държавна такса по отношение на издръжката в размер на 2 на сто върху тригодишните платежи на издръжката чл.7, т.2 от ТДТКССГПК в размер на 150 лв., държавна такса за поставените му в дял недвижими имоти в размер на 657.97 лв. и държавна такса за уравняването на дела на С.И.Г. в размер на 20 лв.

   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: