Р Е Ш Е Н И Е  

 

                                  Гр. Сливен 08 февруари  2016  год.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

Сливенският районен съд, наказателно отделение, ІІ-ри наказателен състав в публично заседание на двадесети януари  през две хиляди и шестнадесета  година , в състав :

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ БОЗУКОВ

 

при секретаря А.С.   като разгледа докладваното от районния съдия АНД № 1040/2015 год.  по описа на СлРС, за да се произнесе съобрази:

 

           Производството е образувано по жалба на  Н.К.Н.  против НП № 1558/05.12.2014 год.  на  Началник РУ на ОД МВР-Сливен, с което  на основание  чл. 212 от ЗОБВВПИ  е наложена глоба  в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 76 ал. 1 от ЗОБВВПИ.

           В жалбата си жалбоподателя  моли съда да  отмени изцяло НП.

В с.з. жалбоподателя, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За  възз.страна редовно призована, не се явява представител.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за установено, следното от факт. страна:

На 09.09.2014 год. около 07.00 часа в гр. Сливен ул. „Агликина поляна” № 37 жалбоподателя държал без разрешение за съхранение на боеприпаси в дома си 131 бр. патрони, за което му бил съставен АУАН № 1558/28.11.2014 год. Въз основа на акта е издадено обжалваното НП, с което на жалбоподателя  е наложена глоба в размер на 500 лв.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена, от събраните по делото гласни и писмени доказателства.

Въз основа на нея, направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е в законоустановения срок от лице имащо правен интерес от обжалването, но разгледана по същество, е  неоснователна.

При съставянето на АУАН и при издаването на НП не са допуснати процесуални нарушения , които да доведат до отмяна на НП. Последното е издадено от компетентен орган и отговоря на установените искания за форма и съдържание.

Действително видно от събраните по делото доказателства се установи, че жалбоподателя на 09.09.2014 год. около 07.00 часа в гр. Сливен ул. „Агликина поляна” № 37 държал без разрешение за съхранение на боеприпаси в дома си 131 бр. патрони.

 

 

Съдът не споделя изложените от Н. доводи в жалбата, тъй като счита, че те са изградена от него защитна теза. Още повече при съставянето на АУАН жалбоподателят не е направил подобни възражения. Жалбоподателят е знаел, че в жилището му се намират боеприпаси, но не ги е предал в РУ на МВР-Сливен, а не е предприел и да ги придобие по реда на чл. 76 от ЗОБВВПИ. За извършеното нарушение когато е извършено за първи път се предвижда глоба в размер на от 500  до 2000 лв. При налагането на глоба в конкретния случай, административно наказващия орган правилно е определил наказанието към минималния размер, който отговаря на степента и тежестта на допуснатото нарушение, което е извършено за първи път. Не са налице условията за приложението на чл. 28 от ЗАНН, защото това нарушение може да бъде охарактеризирано като такова с висока степен на обществена опасност. Поради изложеното съдът счита, че НП следва да бъде потвърдено изцяло, като правилно и законосъобразно.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  НП № 1558/05.12.2014 год.  на  Началник РУ на ОД МВР-Сливен,  с което на Н.К.Н. ***, с ЕГН ********** на основание  чл. 212 от ЗОБВВПИ  е наложена глоба  в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 76 ал. 1 от ЗОБВВПИ, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред СлАС , в 14 дневен срок от съобщаването му, на страните.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :