Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №116

 

Гр. С, 08.03.2016 год.

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

С районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на десети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.М

 

при секретаря М.С. като разгледа докладваното от председателя АН дело №1120 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по повод жалба от К.Г.Т. против електронен фиш серия К №0963141 на ОД на МВР- С, с който на жалбоподателя на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 200 лева за извършено от него нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон.  Моли електронния фиш да бъде отменен като незаконосъобразен.

Жалбоподателят, редовно и своевременно призован не се явява в съдебно заседание. Изпраща упълномощен процесуален представител, който моли съда да отмени електронния фиш като незаконосъобразен.  

В съдебно заседание органът, издал обжалвания електронен фиш не изпраща свой представител и не изразява становище по жалбата.

Въз основа на събраните по делото доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 08.07.2015г. в 10,40 часа в гр. С по бул. „Банско шосе” жалбоподателят се движел, управлявайки МПС, лек автомобил марка „Мерцедес С 180” с рег. №звършил е нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство №0519. С техническото средство била отчетена скоростта, с която се движело моторното превозно средство, управлявано от жалбоподателя, а именно с 88 км/час при разрешена до 50 км/час за населено място. Издаден бил електронен фиш за налагане на глоба, с който било прието, че автомобилът на жалбоподателя се е движел със скорост 85 км/час, т. е. с превишение от 35 км/час.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът изведе следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в законоустановения седемдневен преклузивен срок от лице, имащо правен интерес от обжалването и разгледана по същество е неоснователна.

По делото безспорно се установи нарушението, извършено от жалбоподателя по чл.21, ал.1 от ЗДвП, тъй като на 08.07.2015г. той се е движел по бул. „Банско шосе” в гр. С и е преминавал покрай сградата на КАТ- Сливен. Установи се, че точно в 10 часа и 40 минути в населеното място жалбоподателят е управлявал лек автомобил марка „Мерцедес С 180” с рег. №…. със скорост 85 км/час при максимално разрешена до 50 км/час за населено място. Тази скорост е била установена по надлежния ред с автоматизирано техническо средство ТFR1- М. От техническото описание и инструкция за работа със системата за контрол ТFR1- М е известно на съда, че е възможно да има грешка в размер на 3 км/час при скорост до 100 км/час и 3% за стойността над 100 км/час. На съда му е служебно известно и, че автоматично за уредите SITRAFFIC LYNX speed- ERS 400 намалената скорост се генерира автоматично от софтуера за обработка в наказуема скорост. Видно е, че тази скорост, посочена в клип №4264 от 88 км/час е намалена на 85 км/час, т. е. правилно наказващият орган е наложил наказание като е отчел грешката на техническото средство и е наложил наказание Глоба на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП.  

Съдът не споделя твърденията на процесуалния представител на жалбоподателя, че неправилно е бил издаден обжалвания електронен фиш на него, тъй като той не бил управлявал моторното превозно средство по време на извършване на нарушението. Несъстоятелни са твърденията му, че тъй като късно е получил електронния фиш от майка си не е можел да посочи кой е управлявал автомобила му, дали съпругата му или неговия син, поради което не е подал декларация до Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С, за да може да бъде анулиран издадения фиш и да се издаде нов на лицето, което действително е управлявало лекия автомобил. Съдът счита,  че неправилно е подадена жалба против електронния фиш вместо декларация, в която да се посочи кой действително е управлявал лекия автомобил. Ето защо съдът следва да приеме, че правилно като не е подадена декларация наказващият орган е издал електронния фиш на собственика на лекия автомобил К.Т.. Тази процедура е разписана в Закона за движение по пътищата и няма как да бъде осъществена впоследствие чрез жалба пред С районен съд. Съдът счита за несъстоятелни и твърденията на жалбоподателя, че така както е бил разположен служебния автомобил на проверяващите не може да бъде определена скоростта му на движение, тъй като не бил спазен ъгъла за разполагане. Съдът счита, че достатъчно добре се вижда къде е бил паркиран служебния автомобил, къде е бил поставен знака и от самия клип ясно се вижда лекия автомобил, собственост на жалбоподателя, който е бил заснет отзад след като е преминал покрай служебния автомобил на св. В.. Несъстоятелно е и твърдението на процесуалния представител на жалбоподателя, че не може да се разбере на кой автомобил е засечената скорост, тъй като се вижда в клипа и друг автомобил. Съдът счита, че безспорно се установява чия скорост е била засечена, тъй като е видно посоката в която се засича скоростта на автомобила, а именно след преминаването му покрай служебния автомобил, а  въпросния джип е насрещно движещ се и няма как да бъде засечена неговата скорост. Единственият автомобил, който се е движел попътно спрямо служебния автомобил на св. В. е този на жалбоподателя „Мерцедес С 180” с рег. №…. Освен това следва да се отбележи и факта, че не случайно са посочени в клипа координатите на превозното средство в момента на засичането му. Видно е от представената разпечатка на видеоклипа, че в момента на засичането на скоростта не е имало други автомобили край неговия освен такива, които се движат в насрещна посока. Освен това и въпросният автомобил е позициониран с точни координати и не може да стане объркване дори и да е имало други автомобили.

Както бе посочено по- горе от събраните по делото доказателства по безспорен начин се установи времето, мястото, а именно 08.07.2015. в 10,40 часа в гр. С по бул. „Банско шосе” до сградата на КАТ- С жалбоподателят е управлявал лек автомобил марка „Мерцедес С 180” с рег. №.. със скорост от 85 км/час, която скорост е била фиксирана и засечена с трафик радар №0519 и заснета със система трафик видеоконтрол TFR1- M. С тази скорост той е управлявал описаното по- горе МПС в населеното място, където максимално допустимата скорост на движение е 50 км/час. Съдът счита за безспорно доказан извода, че жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП, поради което правилно му е определено наказанието „Глоба” в размер на 200 лева на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП. От приложения по делото протокол от проверка №1- 44- 15/26.06.2015г. е видно, че техническото средство е било одобрено и отговаря на метрологичните изисквания.

    Съдът намира, че при издаването на електронния фиш не са допуснати процесуални нарушения, които да доведат до отмяната му. Санкцията е фиксирана точно в закона и съответно е наложена точно предвидената в чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП.

Както бе посочено административнонаказващият орган е отчел грешката, която дава техническото средство в полза на жалбоподателя и правилно е определена санкцията за превишение на разрешената скорост от 50 км/час с 35 км/час, т. е. намалена е отчетената скорост с 3 км/час, каквато е допустимата грешка.

Ето защо, съдът счита, че обжалвания електронен фиш следва да бъде потвърден като законосъобразен.

Предвид изложеното съдът

 

Р   Е   Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба серия К №0963141 на ОД на МВР- С., с който на жалбоподателя К.Г.Т. с ЕГН ********** е наложено на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП административно наказание „Глоба” в полза на държавата в размер на 200 лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. С. в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: