Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

 

гр. Сливен, 02.03.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, ІІІ-ти наказателен състав, в публично заседание на осемнадесети февруари през 2016 година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА ДИМОВА

 

При секретаря И.Ж., като разгледа докладваното от председателя АНД № 1236 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по повод от жалба на Г.А.Т., ЕГН **********, против електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОД на МВР-гр. Сливен, с което на жалбоподателя на основание чл. 189 ал. 4 от вр. чл. 182 ал.2 т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП.

Жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

В с.з. органа, издал обжалваното наказателно постановление не изпраща свой представител.

Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 19.08.2015 г. в 09:50 ч., по път І-6 км. 363+500 в района на Община – гр. Твърдица с посока запад - изток, при въведено ограничение от 60 км/ч с пътен знак В-26 за извън населено място и пътен знак Е-24, контролните органи при сектор КАТ-ПП при ОД на МВР-Сливен са заснели с помощта на автоматизирано техническо средство № TFR1-M № 0584, находящо се в служебен автомобил   собственост на ОД на МВР – Сливен, МПС марка „Мицубиши Лансер” с ДК№ ЕВ 7509 АТ, управлявано със скорост от 93 км.ч. /доколкото измервателния уред дава отклонение  в диапазона от 3 километра/ при разрешена 60 км. ч. за извън населено място. 

 Въз основа на горната констатация на собственика на МПС – жалбоподател в настоящото производство  е съставен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. Същия е издаден от ОД на МВР-гр. Сливен, като на жалбоподателя на основание чл. 189 ал. 4 от вр. чл. 182 ал.2 т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП.

          Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото, съдът направи следните фактически и правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима- подадена в законоустановения срок от лице имащо правен интерес от обжалването и разгледана по същество е неоснователна поради следните  съображения:

При издаването на обжалвания  електронния фиш не са допуснати твърдяните в жалбата до РС-Сливен нарушения.  Изискванията относно издаването на  електронен фиш са залегнали в ЗДП и Наредба  № 8121з-532/12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

Съгласно посочената нормативна база електронния фиш следва да съдържа точно посочени реквизити , а именно   – териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на МПС, собственика на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Всички тези задължителни реквизити се съдържат в обжалвания фиш, поради което ,съдът прие ,че при издаването му не са допуснати процесуални нарушения. ,  

От представените от АНО и приобщени от съда писмени доказателства, става ясно, че са спазени и условията  и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, въведени с Наредба № 8121з-532/12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

Използваното автоматизирано техническо средство ТFR1 М № 584 е одобрено по реда на  Закона за измерванията ,видно от приложения по делото  протокол  от проверка на мобилна система за видеоконтрол  .От така посочения протокол   се установява по безспорен начин годността на техническото средство, чрез което е измерено превишението на скоростта, както и възможността на това средство автоматично да фиксира допуснати нарушения за скорост при предварително зададени параметри.

Мястото за контрол е било обозначено с пътен знак Е 24, като същият бил поставен преди мястото за контрол в посоката на сработване на автоматизираното техническо средство. Този факт е безспорно установен , въз основа на наличния по делото снимков материал приобщен по съответния процесуален ред.  За установеното нарушение е изготвен   и протокол за използването на процесното мобилно автоматизирано техническо средство, съобразно изискването на чл. 10 , ал. 1 от Наредба  № 8121з-532/12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.Видно от същия констатираното нарушение е било извършено в указания в протокола период на проверката , а  протокола е оформен съобразно изискванията на Приложение № 1 към Наредбата .

От събраните по делото доказателства се установи по несъмнен начин, че състава на административното-нарушение по чл. 21 ал.2 от ЗДвП, е осъществен от обективната страна.Съгласно чл. 189 ал.4 изр. І от ЗДвП при нарушение установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер определен за съответното нарушение.

    От представените и приобщени по делото доказателства се установява по несъмнен начин мястото на което е установено нарушението като същото е посочено коректно в   издадения електронен фиш .  От приложените веществени доказателствени средства – снимки и разпечатки от паметта на техническото средство, както и от изготвяния от полицейските служители протокол също се установява точното място, на което е извършено нарушението, както и посоката на движение на МПС .

    Видно от фотоснимката и разпечатката от системата действителната измерена скорост на движение на МПС е била 93 км.ч . като контролния орган е  приспаднал   допустимата грешка, която при измерване на скоростта в обхват 20-100 км/ ч. е в границите на 3 км/ч.

     По делото е безспорно установено и обстоятелството ,че МПС е  собственост на жалбоподателя , а по делото не са   представени и не се събраха доказателства жалбоподателя да е посочил пред компетентните органи различно лице на което да е предоставено управлението на този автомобил към датата и часа на констатираното нарушение.

     Наложената с електронния фиш санкция е определена в законоустановения размер по чл. 182 , ал. 1 т. 3 от ЗДП  и съответства на степента и характера на нарушението .  

     Предвид горепосоченото , съдът намира ,че обжалвания   електронен фиш следва да бъде потвърден поради липса на допуснати съществени нарушения и доказаност на извършеното нарушение. 

           Воден от горното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН  , съдът

 

                                              Р            Е    Ш     И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА  електронен фиш за налагане на глоба, серия К № 1001689 от 19.08.2015 г., издаден от ОД на МВР-гр. Сливен, с който на жалбоподателя на Г.А.Т., ЕГН **********, на основание чл. 189 ал. 4 от вр. чл. 182 ал.2 т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-гр. Сливен в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :