Р Е Ш Е Н И Е №

 

                            Гр. Сливен, 14 април 2016  год.

 

                               В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

Сливенският районен съд, наказателно отделение, ІІ-ри наказателен състав в публично заседание на двадесет и втори март през две хиляди и шестнадесета година , в състав :

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. БОЗУКОВ

 

при секретаря А.С. като разгледа докладваното от районния съдия  АНД № 1325/2015 год.  по описа на СлРС, за да се произнесе съобрази:

           Производството е образувано по жалба на М.Д.У. с ЕГН **********, против НП на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД-МВР- Сливен, с което на жалбоподателя на основание чл. 179 ал.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 (сто) лева за нарушение на чл. 20 ал.2 от ЗДвП.

В жалбата си жалбоподателя моли съда  да отмени изцяло НП, като незаконосъобразно.

В с.з. жалбоподателя, редовно призован, се явява лично и с  процесуален представител, който моли НП да бъде отменено като незаконосъобразно.

За въззиваемата страна, редовно призована, не се явява процесуален представител.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното от факт. страна:

На 06.02.2015 г. около 11:15 ч. в гр. Сливен, на ул. „Банско шосе” до ДАИ в посока център, жалбоподателят У. е управлявал л.а. „Форд Торнео Конект” с рег. № СН 6690 НН, при което настъпило ПТП с лек  автомобил „Дачия Логан” с рег. № СА 3800 НР, който извършвал маневра завиване в обратна посока – КАТ. В резултат на ПТП настъпват   материални щети.          Местопроизшествието е посетено от органите на КАТ , които съставили   акт за административно нарушение, на жалбоподателя и на другия участник в движението. Въз основа на така посочения АУАН на жалбоподателя е  издадено обжалваното наказателно постановление, като АНО е приел , че е  налице нарушение на чл. 20 ал.2 от ЗДвП и на основание чл. 179 ал.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лв.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства.

Въз основа на нея, направи следните правни изводи:

Жалбата  е процесуално допустима, подадена е в законоустановения срок от лице имащо правен интерес от обжалването и разгледана по същество е основателна.

Съдът споделя доводите на жалбоподателя и е длъжен, разглеждайки делото по същество да установи чрез допустимите от закона способи дали е извършено административно нарушение и обстоятелствата, при който то е извършено. Разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗДП задължава водачите на ППС при избиране скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движение. Водачите са длъжни да направят всичко възможно да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението. За да се приеме, че жалбоподателят е управлявал автомобила с несъобразена скорост, освен твърдението за такава скорост, контролния орган трябва в резултат на задълбочен анализ да е посочил в коя от хипотезите попада действието или бездействието на водача на процесния автомобил, именно с цел доказване на твърдението за управление с несъобразена скорост. Управлението с несъобразена скорост не е факт, от който се правят съответни необосновани изводи, а предмет на изясняване и доказване. В конкретния случай липсват категорични доказателства относно това с каква скорост е управлявал жалбоподателят. Актосъставителят при описание на нарушението е изложил констатации за извършване на нарушението, в които не се е убедил лично, който се разминават с останалия доказателствен материал по делото. Действително на посочената в АУАН и НП дата е настъпило ПТП, но съдът счита, че с действията си  жалбоподателят не е допринесъл за настъпването му, а в резултат от виновното поведение на другия участник се е случило това събитие, което  води до заключението, че жалбоподателят не е бил длъжен и не е могъл да предвиди настъпването на общественоопосните последици. В тази връзка настоящата съдебна инстанция счита, че съвсем неправилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя и това е достатъчно основание за отмяна на НП като незаконосъобразно.

Предвид изложеното съдът следва да отмени обжалваното НП като незаконосъобразно.

Ръководен от тези съображения съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ  НП № 15-0804-000124/17.02.2015 год.  на Началник Сектор към  ОД МВР-Сливен, Сектор ПП -Сливен, с което на М.Д.У. с ЕГН ********** ***, на основание чл. 179 ал. 2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 20 ал. 2 от ЗДвП, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред СлАС , в 14 дневен срок от съобщаването му, на страните.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :