Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 1

 

гр. Сливен,05.01.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, V-ти наказателен състав, в публично заседание на десети декември през 2015 година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА ДИМОВА

 

при секретаря И.Ж.  като разгледа докладваното от председателя АНД № 1441 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по повод жалба на П.Т.Д. с ЕГН ********** ***, с което на жалбоподателката на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 53(1) от НОР на Община Сливен е наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 4а (1) от НОР на Община Сливен.  

В с.з. жалбоподателката, редовно призована, не се явява. Изпраща процесуален представител, който моли за отмяна на НП, като неправилно и незаконосъобразно.

В с.з. органа, издал обжалваното наказателно постановление  изпраща свой представител, който счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди НП.

Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

 На 22.08.2015 г. около 01:30 ч. в РУ на МВР – Сливен е бил подаден сигнал за нарушаване на обществения ред изразяващо се в пускане на висока музика , което е довело до извършване на полицейска проверка в кв.   „Стоян Заимов”. При пристигането в района на квартала служителите на реда установили ,че намиращото се до блок 69 питейно заведение – бистро работи и се отправили към него. Там било установено ,че в заведението има няколко маси с клиенти , по масите се намират напитки и съдове   за хранене както и ,че освен клиенти в заведението на една от масите стоят и няколко човека – част от персонала .

Въз основа на така установеното на собственика на заведението – жалбоподател в настоящото производство бил съставен акт , затова ,че в   качеството си на собственик   е допуснал заведението да работи извън определеното  от Община Сливен за заведения в многофамилни жилищни сгради  работно време от 07:00 ч. до 23:00 ч.  , а именно до 01.45ч.

Въз основа на тази констатация на жалбоподателя е съставен акт за установяване на административно нарушение ,въз основа на който е съставено НП , с което на основание чл. 53(1) от НОР на Община Сливен му е наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 4а (1) от НОР на Община Сливен. 

 Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото, съдът направи следните фактически и правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима- подадена в законоустановения срок от лице имащо правен интерес от обжалването и разгледана по същество е неоснователна.

Жалбоподателят оспорва фактическата обстановка по акта, като твърди, че не е извършил нарушение на чл. 4 ал.1, т.2 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен . Ангажира гласни доказателства в подкрепа на своята теза. 

Съдът намира изградената от   жалбоподателя  теза за липса на нарушение доколкото според последния в заведението не е имало клиенти , а единствено хора от персонала и техни близки , които са ги изчаквали да приключат за недоказана. По делото се събраха безспорни доказателства ,а именно показанията на актосъставителя и св. Б. , че в заведението са присъствували и клиенти , които са продължавали да консумират напитки . Двамата свидетели не отричат, че на една от масите са стояли и хора от персонала , включително св. И. – разпитана по искане на жалбоподателя но заявяват категорично ,че освен тях в заведението е имало и лица , които са били клиенти, стояли са на маса различна от тази на персонала , заведението е било осветено и безспорно не е било затворено . В противоречие на техните показания са тия на св. Иванова , която отрича освен персонала да е имало други хора , но нейните показания противоречат на тия на посочените по – горе свидетели и като такива съдът ги изключи от доказателствения материал.Мотива на съда да изключи показанията на тази свидетелка се обуславя и от обстоятелството,че същата е работник на жалбоподателя и като такава е заинтересувана от изхода на делото още повече ,че по време на проверката на жалбоподателя е била дадена възможност да напише възражения в АУАН , а такива липсват. Напротив , налице е отбелязване,че няма възражения  по отразеното в АУАН , което допълнително мотивира съдът да отхвърли изградената защитна теза и да приеме ,че отразената в атакуваното НП и акта , въз основа на който е издадено  фактическа истина отговаря на установеното  от контролните органи. 

Съдът   дава вяра и на писмените доказателства приобщени по делото по съответния процесуален ред.

Предвид на гореизложеното съдът намира, че по делото е безспорно установено,че жалбоподателят   е извършил описаното нарушение,поради което АНО правилно е ангажирал административната му отговорност. 

При издаването на АУАН и обжалваното НП не са допуснати процесуални нарушения,а наказанието е определено в законоустановения размер и   е съответно на извършеното нарушение .

               Предвид изложеното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

  ПОТВЪРЖДАВА НП № М-336/17.09.2015 г. на Кмета на Община Сливен, с което на П.Т.Д. с ЕГН **********,***, на основание чл. 53(1) от НОР на Община Сливен е наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 4а (1) от НОР на Община Сливен като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-гр. Сливен в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :