Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 578  

 

гр. Сливен, 10.12.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, V-ти наказателен състав, в публично заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТЛАНА ДИМОВА

 

при секретаря И.Ж., след като разгледа докладваното от председателя АНД № 1449 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е образувано по повод жалба на „БТК” ЕАД против НП издадено от Директора на регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия защита на потребителите, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 600 /шестстотин/ лева за нарушение на чл. 119 ал.1 т. 1 от Закон за защита на потребителите.

            В с.з. дружеството-жалбоподател,  редовно призовано, не изпраща представител.

В с.з.административно – наказващият орган, редовно призован, не изпраща представител.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

При извършена на 13.01.2015 г. проверка в магазин 4505  в 15:40 ч. е установено, че търговецът „БТК” ЕАД извършва търговска дейност в стопанисвания от него обект, находящ се в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев” № 30. Проверката е извършена по повод потребителски сигнал, заведен с вх. № Б-03-1611/23.12.2014 г. на г-н П. Х.Х. от гр. С., относно отказана рекламация на зарядно към таблет Huawee Media Pad 7yuuth2. При проверката е установено ,че в  гаранционната карта , предоставена от жалбоподателя Х. и гаранционната карта, предоставена от търговеца в търговския обект / л.34-36 от делото  и 47-48 от делото / за таблет Huawee Media Pad 7yuuth2 относно правата на потребителите, произтичащи от ЗЗП е наличен следния задължителен абзац: „Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на продукта с договореното съгласно ЗЗП”, но не са изписани пълните текстове с необходимите и задължителни реквизити посочени в разпоредбата на чл. 119 от ЗЗП, а именно: „Заявлението за  предоставяне на търговската гаранция съдържа задължително информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 и по точно, че независимо  от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие с потребителската стока с  договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115.

 Въз основа на така установеното АНО е приел,че   търговецът е нарушил чл. 119 ал.1 т.1 от Закона за защита на потребителите  . Нарушението е констатирано с КП № К0191524 от 13.01.2015 г. и е съставен Акт № К-034495 от 20.02.2015 г.

Въз основа на АУАН на жалбоподателя е издадено НП за извършено от него нарушение на чл. 119 ал.1 т. 1 от Закон за защита на потребителите и на основание чл. 221 от ЗАНН му е наложена имуществена санкция в размер на 600 /шестстотин/  лева.

Въз основа на събраните по делото доказателства, преценени в своята съвкупност и по отделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото съдът изведе следните правни изводи:

Жалбата е допустима, а разгледана по същество – неоснователна.

Актът и НП отговарят на формалните изисквания на чл.42 и чл.57 от ЗАНН и са издадени от компетентни органи съгласно чл.37, ал.1, б.”б” от ЗАНН, вр.233, ал.1 от ЗЗП и чл.47, ал.1, б.”а”, вр.ал.2 от ЗАНН, вр.чл.233, ал.2 от ЗЗП. В тази връзка съдът счита за  неоснователни възраженията на  представителя на жалбоподателя , че не била посочена датата/периода на нарушението и че нарушението било изписано бланкетно – съвсем точно и ясно както в АУАН, така и в НП е посочена датата на нарушението, а именно датата на издаване на Гаранционната карта – 16.08.2014 година. Видно от приложеното по делото копие на гаранционна карта и касова бележка /л.46от делото /датата на закупуване , съответно предоставяне на гаранционната карта с липсващо описание на горепосочените текстове от ЗЗП е тази ,която е отбелязана в картата , а именно 16.08.2014г. каквато е и датата на издаване на касовата бележка . Действително в АУАН и НП тази дата не е посочена изрично, но в обстоятелствената му част са посочени подробно обстоятелствата във връзка с издаването на гаранционната карта , вида на закупения предмет и съдържанието установено като налично на картата предоставена на купувача.Посочено е за коя конкретна покупка се отнася проверената карта и кои текстове от закона липсват в нея. Съдът счита ,че   точно, ясно, коректно и в съответствие с разпоредбите на ЗЗП е изписано текстово нарушението, фактическите и правни основания,  което дава възможност на нарушителя да разбере в какво точно нарушение е обвинен. Предвид изложеното обжалваното НП се явява обосновано и мотивирано, тъй като до знанието на адресата са доведени съображенията, по които АНО е пристъпил към налагане на конкретно административно наказание още повече ,че по делото са събрани достатъчно писмени и гласни доказателства доказващи нарушението и датата на неговото извършване. 

 Не са допуснати съществени процесуални нарушения по образуването и приключването на административно-наказателната процедура, които да водят до нарушаване на правото на защита на   жалбоподателя и да са основания за неговата незаконосъобразност и отмяна.

Правилна е и дадената от АНО материалноправна квалификация на извършеното нарушение.

        Съгласно чл.119, ал.1 от ЗЗП при липса в издадена Гаранционна карта на задължителната информация, касаеща правата на потребителите, произтичащи от ЗЗП, се носи административнонаказателна отговорност. Освен това административното нарушение по чл.119, ал.1 от ЗЗП е формално и за неговото наличие не е необходимо настъпването на общественоопасни последици, а е достатъчно само да бъде установено по несъмнен начин и от компетентен орган, че деянието е било осъществено, какъвто е настоящият случай. Задължителната информация в Гаранционната карта цели да информира клиента за правата му, а не клиентът да търси сам правата си като чете различни нормативни актове, свързани с отношенията търговец - потребител. Такива са смисълът и целта на закона – да се осигури защита на правото на потребителя на информация за стоките и услугите. Разсъждения в противната насока биха довели до изключване на приложението на ЗЗП по отношение на някои търговските обекти.  

Безспорно се установи по делото, че описаното в АУАН и в НП нарушение е извършено от БТК ЕАД – жалбоподател, поради което следва да се понесе предвидената в закона административна санкция за това нарушение.

Съдът кредитира показанията на свидетелите  актосъставителя М.Д.И. и Т.Д.К.,писмените доказателства,включително гаранционната карта  с дата 16.08.2014г. от които е видно,че в деня на проверката в гаранционната карта  са липсвали задължителни реквизити,защото не съдържа информация за правата на потребителите,които им дава закона , а именно сочената в  разпоредбите на  чл.112 от ЗЗП до чл.115 от същия закон   задължителна информация,че независимо от търговската гаранция потребителя има право на законова гаранция.

 Предвид характера на нарушението съдът счита ,че наложеното наказание около  минималния размер,а именно глоба в размер на 600лв. се явява тежко доколкото извършеното нарушение е за първи път, от него не са причинени вредни последици ,а след предявяване на рекламацията дружеството жалбоподател я е приело и е извършило замяна на зарядното устройство на закупения таблет.Това мотивира ,съдът да счете ,че следва намали наложеното наказание до минималния предвиден в разпоредбата на чл. 221 от ЗЗП размер , а именно 500 лв.   

 Ръководен от гореизложеното и на осн. чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                                              Р     Е     Ш    И  :

 

ИЗМЕНЯ НП № 34495/10.08.2015 г. на Директора на регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия защита на потребителите, с което на „БТК” ЕАД, ЕИК …… , със седалище и адрес на управление: гр. С., р-н М., бул. „…… № ….. и, представлявано от А.И.Д., с което на основание чл. 221 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 600 /шестстотин/ лева за нарушение на чл. 119 ал.1 т. 1 от Закон за защита на потребителите като НАМАЛЯ размера на същата от 600 /шестстотин/ лв. на 500/петстотин/лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-гр. Сливен в 14-дневен срок от получаването му от страните.  

 

        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: