Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    38

 

    гр. Сливен, 28.01.2016 г.

         

  В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

    СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, пети състав, в публично заседание на двадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:  

                              

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. Д.

 

    при секретаря З.Х., като разгледа докладваното от районния съдия АНД 1471 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

    Производството е образувано по повод жалба от „Българска телекомуникационна компания” /БТК/ ЕАД против НП 34489 от 08.06.2015 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл. 222а от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лв., за нарушение на чл. 113, ал.2 от ЗЗП. Моли НП да бъде отменено, като незаконосъобразно.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не се представлява.

В с.з. въззимаемата страна, редовно призована, не изпраща представител. Изпраща писмено становище, с което моли съда да потвърди НП.

Съдът като съобрази събраните по делото гласни и писмени доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установена следната фактическа обстановка:

По повод на постъпила жалба от лицето С.К. Д., с вх. № Б-03-1336 от 30.10.2014 г., на 04.11.2014 г. е била извършена проверка в магазин 5277, находящ се в гр. Сливен, пл. „Ал. Стамболийски” № 1, стопанисван от БТК ЕАД. В жалбата си лицето е посочило, че на 22.07.2014 г. е предявило за втори път за рекламация мобилен телефон и в едномесечния срок телефонът не е отремонритан или заменен с нов. По време на проверката е било констатирано, че към датата на подаване на жалбата от лицето С. Д. – 30.10.2014 г., както и към датата на проверката – 04.11.2014 г.  телефонът не е бил приведен в съответствие с договора, т.е. не е бил отремонтиран и се намира в централен сервиз.  Проверката е приключила със съставяне на констативен протокол № К-0173349 от 04.11.2014 г. В протокола са посочени необходимите документи, които търговецът е следвало да представи в Община Сливен. На 12.12.2014 г. в Община Сливен се е явил представител на БТК – упълномощено лицев присъствието на което и в присъствието на свидетелите Е. и Р., за констатираното при проверката, бил съставен АУАН № К-034489 от 12.12.2014 г., за допуснато нарушение на чл.113, ал.2 от ЗЗП. Въз основа на така съставения АУАН било издадено и обжалваното НП 34489 от 08.06.2015 г.           

Горната фактическа обстановка се установи по несъмнен начин след преценка на представените и събрани по делото писмени и гласни доказателства и доказателствени средства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност. Съдът даде вяра на приложените по делото писмени доказателства, кредитира показанията на разпитания по делото актосъставител и свидетелите, присъствали при извършената проверка и при съставяне и връчване на АУАН.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима - подадена е в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна /лице, което е санкционирано/. Разгледана по същество, тя се явява неоснователна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства беше установено по безспорен начин допуснато от страна на „БТК” ЕАД нарушение на нормите на ЗЗП, а именно на чл.113, ал.2 от ЗЗП.

          Съгласно разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Това задължение съгласно ал.2 на същата разпоредба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Видно от материалите по делото рекламацията е предявена на 22.07.2014 г., т.е законоустановения едномесечен срок е изтекъл на 22.08.2014 г. Към датата на подаване на жалбата от страна на потребителя, а и към датата на проверката стоката не е приведена в съответствие с договора за продажба, с което жалбоподателят е допуснал адм. нарушение на чл.113, ал.2 от ЗЗП. Твърденията на жалбоподателя, че е налице становище от оторизирания сервиз устройството да бъде заменено с ново, не е подкрепено с никакви доказателства. По делото е приложено копие от сервизна поръчка от 22.07.2014 г., но не и отговор от централен сервиз, че предлага устройството да бъде заменено с ново. Не са налице и доказателства, че лицето С. Д. е била уведомена за такова становище, както се твърди в жалбата. Действително по първата рекламация търговецът е спазил изискванията на чл.113, ал.2 от ЗЗП и е привел стоката в изправност в едномесечен срок от рекламацията, но не така стоят нещата при втората рекламация. Със самото изтичане на преклузивния срок на чл.113, ал.2 от ЗЗП и непривеждането на стоката в съответствие с договора представлява адм. нарушение по чл.113, ал.2 от ЗЗП, каквото в настоящия случай БТК е допуснал.

При съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до основания за отмяна на НП. И в акта и в НП се съдържат всички необходими по ЗАНН реквизити, нарушението е описано точно и ясно, посочена е и законовата разпоредба, която е нарушена, както и законовата разпоредба, въз основа на която се налага съответната санкция. Доводите, че не е посочена дата на нарушението са неоснователни. В НП изрично е посочено, че към 22.08.2014 г., т.е. датата на която е изтекъл едномесечния срок по чл.113, ал.2 от ЗЗП, стоката не е била приведена в съответствие с договора. Посочено точно и ясно мястото на извършване на нарушението – магазин 5277, находящ се в гр. Сливен, пл. „Ал. Стамболийски” № 1. Посочено и че нарушението е констатирано при извършването на проверката, към която дата – 04.11.2014 г., телефонът е бил в централен сервиз, т.е. именно това е доказателството, което потвърждава констатациите за допуснато нарушение по ЗЗП.   

Размерът на наложеното наказание е в рамките на законоустановения и то в неговия минимум и не може да бъде променен от съда с настоящия съдебен акт.  

   С оглед гореизложеното, съдът:  

 

                                       Р  Е  Ш  И:

 

   ПОТВЪРЖДАВА НП № 34489/08.06.2015 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за нарушение  на чл. 113, ал. 2 от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лв.,  като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.        

   Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.             

                     

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: