Р Е Ш Е Н И Е №

 

                            Гр. Сливен, 12 април 2016  год.

 

                               В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

Сливенският районен съд, наказателно отделение, ІІ-ри наказателен състав в публично заседание на двадесет и втори март през две хиляди и шестнадесета година , в състав :

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ БОЗУКОВ

 

при секретаря А.С. като разгледа докладваното от районния съдия  АНД № 1473/2015 год.  по описа на СлРС, за да се произнесе съобрази:

 

           Производството е образувано по жалба на М.А.Х.   против НП № 15-0804-001767/14.09.2015 год.  на Началник Сектор към  ОД МВР-Сливен, Сектор ПП -Сливен, с което на жалбоподателя на основание чл. 177 ал. 1 т. 4 пр. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 лв., за нарушение на чл. 5 ал. 3 т. 2 от ЗДвП и на основание чл. 183 ал. 1 т. 1 пр. 2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10 лв., за нарушение на чл. 100 ал. 1 т. 1 от ЗДвП и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети общо 5 точки.

В жалбата си жалбоподателя моли съда  да отмени изцяло НП, като незаконосъобразно.

В с.з. жалбоподателя, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За въззиваемата страна, редовно призована, не се явява процесуален представител.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното от факт. страна:

На 21.08.2015 год. около 08.25 часа в гр. Сливен на бул. „Цар Симеон” срещу Общински пазар в посока север жалбоподателя управлявал лек автомобил Опел Корса с рег. № СН 20 58 СА. При извършената проверка се установило, че управляваното от жалбоподателя МПС било спряно от движение, също така не представил СУМПС и КТ към него. За констатираните нарушения на жалбоподателя бил издаден АУАН, като въз основа на акта е издадено обжалваното НП.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства.

Въз основа на нея, направи следните правни изводи:

Жалбата  е процесуално допустима, подадена е в законоустановения срок от лице имащо правен интерес от обжалването и разгледана по същество е основателна.

От събраните по делото доказателства не може да се направи обоснован и категоричен извод, че жалбоподателят е бил водач на процесния автомобил, за да бъде наказан, че управлява МПС, спряно от движение без разрешение на службата за контрол на МВР /съгласно разпоредбата на чл. 177, ал. 1, т. 4, пр. 1 от ЗДП/. Служителите на КАТ не са констатирали категорично, че Х. управлява автомобила и има качеството на водач на МПС. От показанията на актосъставителят и свидетелят по акта става ясно, че в деня на съставянето на АУАН те са били на работа и са проверявали за неправилно паркиране. Тогава са съставили акт на жалбоподателя, но не могат да се сетят дали са го спрели или ППС е било паркирано. От тези показания обаче не може да се направи еднозначния извод, че Х. е управлявал автомобила, още повече той не е собственик, видно от приложената по делото справка, а може да е бил пътник и като такъв да е попаднал по време на проверката. Административно-наказателните разпоредби имат санкционен характер и следва да бъдат прилагани при текуща проверка, когато водачите управляват МПС, а не при по следваща такава, когато са преустановили управлението или изобщо не са имали качеството на водачи.

В същата посока са аргументите на съда и за нарушението по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДП. За да е налице състава на това нарушение е необходимо деецът да управлява МПС и да не носи СУМПС, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното МПС. Не носенето на свидетелството за управление на МПС обаче, не обуславя абсолютно отговорността на Х. за инкриминираното деяния, тъй като сам по себе си този елементи от обективна страна на състава на нарушението не е свързан с останалия задължителен елемент, които изисква точно определена съставомерност на не носенето на свидетелство за управление на МПС, а именно отсъства фактът на управлението на МПС поради това е недоказан съществен елемент от обективната съставомерност на това нарушение от ЗДП.

Предвид изложеното съдът следва да отмени обжалваното НП като незаконосъобразно.

Ръководен от тези съображения съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ  НП № 15-0804-001767/14.09.2015 год.  на Началник Сектор към  ОД МВР-Сливен, Сектор ПП -Сливен, с което на М.А.Х.  с ЕГН ********** *** на основание чл. 177 ал. 1 т. 4 пр. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 лв., за нарушение на чл. 5 ал. 3 т. 2 от ЗДвП и на основание чл. 183 ал. 1 т. 1 пр. 2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10 лв., за нарушение на чл. 100 ал. 1 т. 1 от ЗДвП и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети общо 5 точки, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред СлАС , в 14 дневен срок от съобщаването му, на страните.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :