Р Е Ш Е Н И Е №44

 

Гр. С, 02.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

С районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на единадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. М.

 

при секретаря Х.П. като разгледа докладваното от съдията  АНД №1474 по описа за 2015 год., за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по жалба на Н.С.Н. против НП №15- 0804- 001695/03.09.2015г. на Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С., с което на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от същия закон и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 и 2 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от същия закон. Моли да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно.

Жалбоподателят, редовно и своевременно призован не се явява в съдебно заседание. Изпраща упълномощен процесуален представител, който счита наказателното постановление за незаконосъобразно и моли съдът да го отмени.

Органът, издал обжалваното наказателно постановление, редовно и своевременно призован не изпраща свой представител в съдебно заседание. Изразява становище по жалбата като счита същата за неоснователна и моли да бъде потвърдено наложеното наказание.

След преценка на събраните по делото доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 13.08.2015г. служители от сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР –С., свидетелите И.М. и Х.С. били нощна смяна и се намирали на бул. „Банско шосе” до КАТ- С.. Спрели за проверка лек автомобил марка „Опел Корса” с рег. №…. Този автомобил бил управляван от жалбоподателя Н.С.Н.. При извършената проверка той не можал да представи свидетелство за регистрация на МПС, както и свидетелство за управление на МПС. Св. М. направил справка с оперативната дежурна част и получил информация, че жалбоподателя е неправоспособен. Съставил му акт за установяване на административно нарушение като приел, че той е нарушил разпоредбите на чл.150 от ЗДвП и на чл.100, ал.1, т.2 от същия закон. Колегата му, св. Х.С. се подписал като свидетел по съставянето и връчването на акта. Впоследствие, въз основа на този акт за установяване на административно нарушение Началникът на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С. издал обжалваното наказателно постановление като приел също, че жалбоподателят Н. е извършил едно от описаните по- горе нарушения, а именно това по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП. Установил, че жалбоподателят е правоспособен, тъй като има издадено валидно свидетелство за управление на МПС и приел, че той не е нарушил разпоредбата на чл.150 от ЗДвП, а е нарушил разпоредбата на чл.100, ал.1, т.1 от същия закон, т. е., че не е носил свидетелство за управление на МПС от съответната категория, както и контролен талон към това свидетелство за управление на МПС. За всяко едно от двете нарушения наложил на жалбоподателя на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП наказание „Глоба” в размер на 10 лева.

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в седемдневния преклузивен срок от лице, имащо правен интерес от обжалването и разгледана по същество е неоснователна.

При съставянето на акта за установяване на административно нарушение актосъставителят е описал правилно нарушението по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, тъй като съгласно тази разпоредба жалбоподателят е следвало да може да представи свидетелство за регистрация на МПС. Жалбоподателят Н. не се е съобразил с тази разпоредба и при проверката не е можал да представи свидетелство за регистрация на МПС. По несъмнен начин се установи и другото нарушение, което както е видно от представените по делото доказателства административнонаказващият орган е установил безспорно, че се касае не за липса на правоспособност, а единствено за нарушение от страна на жалбоподателя заключаващо се в това, че не е носил в себе си и не е можал да представи на проверяващите служители на реда свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него. Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните свидетели, тъй като същите са последователни, безпротиворечиви и се подкрепят от останалия събран по делото доказателствен материал.

Съдът не споделя изложеното от процесуалния представител на жалбоподателя, че се касае за съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като в акта за установяване на административно нарушение било посочено, че жалбоподателят е неправоспособен, а в наказателното постановление само че не носи свидетелство за управление на МПС. Напротив, от доказателствата по делото по несъмнен начин се установи, че след извършена допълнителна проверка от Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С. се е установило по несъмнен начин, че жалбоподателят Н. не е неправоспособен, а единствено не е носил в себе си по време на проверката свидетелство за управление на МПС. Ето защо съдът следва да приеме, че административнонаказващият орган правилно е определил двете наказания като ги е подвел под нормата на чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП.

При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното наказателно постановление не са допуснати процесуални нарушения, които да доведат до отмяна на последното. Административните наказания са правилно определени и съответстват на вината на жалбоподателя и на извършените от него нарушения.

Ето защо съдът счете, че наказателното постановление е законосъобразно и като такова следва да се потвърди.  

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА НП №15- 0804- 001695/03.09.2015г. на Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- С., с което на Н.С.Н. с ЕГН ********** *** на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 (десет) лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от същия закон и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 и 2 от ЗДвП  е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 (десет) лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от същия закон като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. С. в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: