Р Е Ш Е Н И Е   61

 

гр. Сливен,  09.02. 2016  г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, І-ви наказателен състав,  в публично заседание на деветнадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:   

                               

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МАНЧЕВ

 

 

          при секретаря Р.Н., като разгледа докладваното от районния съдия АНД 1533 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е по реда на чл. 59 – чл. 63 от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от Г.Ж.Ж. срещу НП 15-0804-001805 от 14.09.2015 г. на Началник на сектор към ОД на МВР гр. Сливен Сектор „Пътна полиция” - Сливен, с което на основание чл. 179 ал.2 от ЗДвП  му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв., за нарушение на чл. 20 ал. 2 от ЗДвП. Иска НП да бъде отменено, като неправилно и незаконосъобразно.

          В с.з. жалбоподателят, чрез своя пълномощник поддържа жалбата си, иска НП да бъде отменено за което представя писмена молба.

          В с.з. въззимаемата страна – наказващият орган, не изпраща представител.

          Съдът като съобрази събраните по делото гласни и писмени доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установена следната фактическа обстановка:

          На 16.04.2015 г. жалбоподателят управлявал мотоциклет „Сузуки ГСХ Р 1000”  с рег. № СА 0159 В, в гр.Сливен. Около 17.00 ч. на кръстовището на бул. Стефан Стамболов” и  бул. Г. Данчев при движение с несъобразена скорост преминавайки през кръстовището се сблъскал с извършващият ляв завой от л.а. „Пежо 307” с рег. № СН В5160ВА. Настъпило ПТП с материални щети на двете МПС и телесни наранявания. За случая е образувано ДП 457/15 г. по описа на РУП Сливен. Предвид обстоятелството, че жалбоподателят и другите участници в настъпилото ПТП – свид. Д.. Б.. и В.. Б.. се  възползвали от разпоредбата на чл.343 ал.2 от НК и са е изявили желание наказателното производство да бъде прекратено прокурор при РП Сливен е прекратил образуваното ДП.  

За извършеното по постановление на РП-Сливен № 1288/15 г. на жалбоподателя бил съставен АУАН № Г33695/31.08.2015 г., с който описаното деяние е квалифицирано като нарушение по чл. 20 ал.2 от ЗДвП. Актът е предявен на жалбоподателя, който след като се е запознал със съдържането му  е отразил, че няма възражения.

          На основание така съставения АУАН е издадено и обжалваното НП  15-0804-001805 от 14.09.2015 г.           

          Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от представените и събрани по делото писмени и гласни доказателства и доказателствени средства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност. Съдът даде вяра на АУАН № Г 333695/31.08.2015 г. и НП 15-0804-001805 от 14.09.2015 г., кредитира показанията на разпитаните по делото актосъставител и свидетели.

          Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          Жалбата е процесуално допустима - подадена е в рамките на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна /лице, което е санкционирано/. Разгледана по същество, тя  е неоснователна.                                           

АУАН и НП са процесуално и материално законосъобразни, те имат необходимото по закон съдържание съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН и в обстоятелствената им част ясно и точно са описани съставите на нарушенията, които водачът е допуснал. Същият на свой ред съгласно чл.43 от ЗАНН се е запознал със съдържанието на АУАН и не е направил възражения.

          По делото по безспорен и категоричен начин е установено и доказано, че жалбоподателя виновно е извършил вмененото му  във вина нарушение. Според чл.7,ал.1 от ЗАНН деянието, обявено за административно нарушение, е виновно, когато е извършено умишлено или непредпазливо, а съгласно чл.11 от ЗАНН по въпросите за вината се прилагат разпоредбите на общата част на НК, доколкото в ЗАНН не се предвижда друго. Така жалбоподателят, допускайки процесното нарушение, е действал умишлено, при което е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е обществено опасните им последици и е искал настъпването им.

      От друга страна по делото е установено, че жалбоподателя е системен нарушител на правилата визирани в ЗДвП, което е видно от приложената по делото справка за нарушител. От нея е видно, че срещу Ж. има издадени 49 НП за различни нарушения.

     Като отчете горепосоченото и като взе предвид, че наложеното наказание е в минимален размер и, че е в състояние да изпълни специалните си цели съдът прие, че следва да потвърди атакуваното НП, ето защо:

 

 

         

Р  Е  Ш  И:

 

           ПОТВЪРЖДАВА НП № 15-0804-001805 от 14.09.2015 г. на Началник на сектор към ОД на МВР гр. Сливен, Сектор „Пътна полиция” - Сливен, с което на Г.Ж.Ж. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, к-с „Печ”, ет.3 офис 312, му  е наложено административно наказание  ГЛОБА в размер на 100 лв., на основание чл. 179 ал.2 от ЗДвП,  като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Сливен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

             

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: